Motion 22 – Urvalsprov framom studentexamensbetyg

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att utveckla och bevara urvalsproven till tredje stadiets utbildningar och förbättra koordineringen mellan universitetens urvalsprovssystem,
  • att urvalsprovet och studentexamensbetyget ska jämbördigt beaktas i antagningsprocessen till tredje stadiets utbildningar.

Behandling

Urvalsprov framom studentexamensbetyg

Liberala Studerande LSK anser att urvalsprovet skall värderas framom studentexamensbetyget i alla högskolor i vårt land. Anita Lehikoinens arbetsgrupp vid undervisningsministeriet publicerade 18.3.2010 sin rapport (publikationsserie 2010:11) som bl.a. behandlade hur antagningen till högskolorna skall fungera i framtiden.

LSK anser att vid antagningen till högskolor bör man i första hand mäta den sökandes anlag och motivation genom urvalsprov. Ett urvalsprov säger mera om en sökandes lämplighet än studentexamensbetyget. Det är också en möjlighet att visa att man kan och är intresserad av det huvudämne eller utbildningsområde man vill börja studera. Ifall vi skulle gå inför ett system där studentexamensbetygen i första hand styr antagningen skulle slutsatsen vara allt fler studerande som inser att de valt fel huvudämne och hoppar av det. Detta i sin tur skulle leda till allt längre studietider – d.v.s. direkt motsatt utveckling till den önskade.

Studentexamen lämpar sig på grund av sin uppbyggnad inte för alla. Ifall en gymnasieelev misslyckas i studentexamen är det en omfattande process att ta om proven. Risken är att det går minst ett år till att försöka förbättra vitsorden. Urvalsproven fungerar här som en form av andra chans för många elever. I synnerhet ifall man, som Lehikoinens arbetsgrupp även föreslår, går inför högskoleantagning till större utbildningshelheter och samtidigt utvecklar studiehandledningen så att alla elever på andra stadiet har en klar plan för fortsatta studier.

Alla sökande bör behandlas jämlikt och därför bör exempelvis inte nyblivna studenter vara berättigade till förtur eller tilläggspoäng vid antagningen. 

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK anser därför att SFP bör arbeta för:

  • att bevara och utveckla urvalsproven till tredje stadiets utbildningar
  • att urvalsprovet värdesätts högre än studentexamensbetyget i antagningsprocessen till tredje stadiets utbildningar

Oscar Ohlis                                 Silja Borgarsdottir Sandelin
Förbundsordförande                Förbundssekreterare

Partistyrelsen utlåtande:

I samband med diskussionerna om hur lång arbetskarriär vi finländare borde ha i framtiden har en arbetsgrupp på Undervisningsministeriet kommit med ett förslag om att få bort flaskhalsar i samband med högskolornas elevantagning. Bland annat har arbetsgruppen föreslagit att eleverna väljs främst på basis av student- eller yrkesexamensbetyg. Urvalskriteriernas förutsägbarhet och genomskinlighet skulle betonas – högskolorna skulle meddela hur högt studentbetyget eller betyget i den 

yrkesinriktade grundexamen måste vara för att den sökande ska bli antagen utan inträdesprov. Ansökningar till universitet och yrkeshögskolor sker genom samma gemensamma antagning. Förslaget innebär också att ansökan till en högskola skulle gälla större helheter så som fakulteter eller utbildningsområden, inte ett specifikt läroämne som nu. Arbetsgruppen framhäver också vikten av studiehandledning. Ingen skall lämna gymnasiet utan ha en plan för fortsatta studier. Att göra upp planen är en gemensam uppgift för eleven och skolan. Arbetsgruppens förslag är på remissrunda till slutet av april 2010. 

Genom förslaget skulle man ge studentexamen en större vikt. Det här är på ett plan väldigt bra, det visar att man skall göra sitt bästa under hela sin skoltid. Däremot finns risker, precis som det konstateras i motionen, om abiturienten misslyckats i skrivningarna. Orsaker till misslyckanden kan vara många. 

Inträdesförhör behövs också i framtiden. Koordineringen kring urvalsproven kunde bli bättre. Inom ett visst ämnesområde kan litteraturen vara olika idag beroende på till vilket universitet man söker. 

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att utveckla och bevara urvalsproven till tredje stadiets utbildningar och förbättra koordineringen mellan universitetens urvalsprovssystem,
  • att urvalsprovet och studentexamensbetyget ska jämbördigt beaktas i antagningsprocessen till tredje stadiets utbildningar.