Motion 25 – Sänkt medieavgift för låginkomsttagare

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att ett nytt finansieringssystem för Yle utarbetas och att detta garanterar ett heltäckande utbud av public service på svenska och finska. Det nya finansieringssystemet ska tas i bruk år 2012.

Behandling

Sänkt medieavgift för låginkomsttagare

Kommunikationsministeriet tillsatte i slutet av år 2008 en arbetsgrupp vars syfte var att utreda om tv-avgiften kunde bytas ut mot en medieavgift. Arbetsgruppen överlät sin rapport 23.4 2009 till kommunikationsminister Suvi Lindén. I rapporten föreslår arbetsgruppen att den nuvarande tv-avgiften byts ut mot en medieavgift. Tv-avgiften betalas i dag endast av de hushåll som har en tv-apparat. Den nya medieavgiften som skulle tas i bruk år 2011 ska betalas av alla finländska hushåll, vare sig det finns en tv-apparat i hushållet eller ej.

Svensk Ungdom upplever det orättvist att alla hushåll ska betala en lika stor medieavgift, oberoende hur många personer som bor i hushållet och storleken på hushållets inkomst. Medieavgiften borde vara inkomstrelaterad eller lägre för låginkomsttagare som studerande, pensionärer och arbetslösa.

Svensk Ungdom anser att Svenska folkpartiet ska:

  • jobba för att medieavgiften ska vara inkomstrelaterad eller lägre för låginkomsttagare

Oscar Ohlis                         Silja Borgarsdottír Sandelin
Förbundsordförande        Förbundssekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Finansieringen av public-service (Yle) har en längre tid diskuterats och en parlamentarisk arbetsgrupp kom också med ett förslag till ett nytt system: TV-avgiften skulle ersättas av en medie-avgift per hushåll. TV-avgiftens tid är förbi, bl.a. därför att antalet betalare minskar varje år och det i sin tur undergräver Yles ekonomi och verksamhetsmöjligheter. Medie-avgiten skulle inte ha varit bunden till apparat bl.a. därför att TV och radio kan ses och höras på annat sätt än via en TV- eller radioapparat. 

Man kan alltså inte längre utgå ifrån att man endast tar del av Yles service via en TV-apparat. 

Eftersom Yles tjänster kan användas på så många olika sätt vore en medie-avgift per hushåll ett bra sätt att finansiera Yles verksamhet. Eftersom medieavgiften skulle ha varit bunden till hushåll och inte till apparat skulle antalet betalare ha ökat vilket i sin tur skulle ha resulterat i en lägre avgift.  Av olika orsaker var det inte möjligt att genomdriva den s.k. medie-avgiften. Alltså fortsätter vi i Finland tillsvidare med systemet med TV-avgift. 

Trycket på en höjning av TV-avgift är emellertid stort och en väldigt hög TV-avgift är heller inte möjligt – helt enkelt inte rättvis. Samtidigt är det viktigt att se till att Yle har en hållbar ekonomisk situation. Att skapa ett system med en inkomstrelaterad TV-avgift är heller inte okomplicerat. Att konstruera nya inkomstgränser innebär mycket byråkrati 

och innebär att en persons TV-avgift varierar från år till år beroende på personens inkomst. Vi borde i stället minska på byråkratin. Det kommer att behövas ett nytt finansieringssystem för YLE och SFP skall givetvis ha en aktiv roll i utarbetande av detta nya system.

Partistyrelsen föreslår för partidagen Svenska folkpartiets företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att ett nytt finansieringssytem för Yle utarbetas för att kunna tas i bruk från början av 2012,
  • att det nya finansieringssytemet innebär att vi frångår systemet med en avgift bunden till apparat,
  • att vi i Finland har ett heltäckande public-serviceutbud på svenska och finska.