Motion 36 – Begränsade naturresurser och högre energipris gör att det blir allt viktigare att ha transportmedel med låg energiförbrukning

Beslut

Partidagen beslöt 

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsätter i arbetet för att trygga bastrafikledshållningens finansiering, även med nya och kompletterande finansieringssätt.   

Behandling

Begränsade naturresurser och högre energipris gör att det blir allt viktigare att ha transportmedel med låg energiförbrukning

Järnvägen är både snabb och effektiv för persontrafik och varutransporter med tanke på långa avstånd. Det förutsätter dock att en ny järnväg, som är lämpad för höga hastigheter, byggs. En lämplig sträckning skulle vara från Kouvola, via Hyvinge till Salo. Denna bana skulle betydligt förbättra förbindelserna i öst- västligriktning i södra Finland. Resetiden mellan St. Petersburg och Åbo skulle också förkortas. Banan kunde även fungera som matartrafik till flygplatsen i Vanda.

Vårt förslag är:

Att staten undersöker möjligheten att bygga en ny järnvägsförbindelse mellan Kouvola och Salo.

Svenska folkpartiet i östra Borgå lk. r.f.

Annette Forsblom           L-J Nyholm
ordförande                        sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Järnvägstrafiken kan kategoriseras som ett miljövänlig transport- och samåkningsmedel. Dess andel av utsläppen för trafik är beroende på utsläppet slag från 0,2 till 1,8 procent och andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent.

Regeringen har i såväl sin trafikpolitiska redogörelse från 2008 som i sin klimatpolitiska redogörelse från 2009 lyft fram järnvägens betydelse i den nationella och internationella trafiken samt poängterat behovet av att förbättra och förnya det järnvägsnät som vi idag har. 

Banförvaltningscentralen har år 2004 i sin utredning om visioner och alternativ för Södra-Finlands järnvägstrafik fram till 2050 lagt fram förslag på åtgärder för att dels garantera utvecklingsmöjligheterna för trafiken mot St Petersburg dels möjligheterna för att koppla fjärrtrafiken på huvudbanan till Helsingfors-Vanda flygplats. I utredningen har man lyft fram behovet av att säkerställa möjligheten att förverkliga en ny järnvägsförbindelse från Helsingfors till St Petersburg. De olika alternativen för en ny bana har klarlagts i Banförvaltningens utredning om trafiken mellan Helsingfors och St Petersburg, som publicerades 2008. 

För närvarande går järnvägsförbindelsen från huvudstaden via Lahtis, Luumäki och Vainikkala till St Petersburg. Förbindelsen ingår i det nuvarande TEN-nätet (Trans-European Network) mellan Helsingfors och Moskva. Förbindelsen är en mycket vältrafikerad person- och frakttransportrutt och för närvarande är restiden mellan de två städerna fem timmar och 42 minuter.

De främsta alternativa rutterna för den så kallade Heli-banan är Helsingfors-Borgå-Kotka-Luumäki och Helsingfors-Borgå-Kouvola. Därutöver har man även kartlagt en rakare linjedragning från Kotka via Vaalimaa och Viborg till St Petersburg. I utredningen har man även tagit fasta på alternativet att leda banan via Helsingfors-Vanda flygplats. Av de klarlagda alternativen har alternativet med Luumäki ansetts bäst stöda upp den nuvarande strukturen i regionen samt öka regionens utvecklingspotential.  

År 2008 påbörjade man förbättringar av banavsnittet Lahtis-Luumäki som enligt tidtabellen kommer att vara klar år 2010. Denna förbättring kommer att möjliggöra redan nu snabbare trafik på Heli-banan.  Förbättringarna kommer tillsammans med nya tåg, som det finsk-ryska bolaget Oy Karelian Trains Ltd lägger i trafik år 2010, att förkortas restiden till tre och en halv timme. Detta kommer även att innebära en förkortning av restiden Åbo-St Petersburg.

Banförvaltningscentralen har i sin långsiktiga plan för banhållningen, Järnvägstrafik 2030, skrivit in ett förslag om att det i markanvändningsplanerna tas med en ny direktlinje Esbo-Salo. För det planerade banavsnittet utarbetas en preliminär utredningsplan och en miljökonsekvensbedömning för att ta fram den bästa linjedragningen med tanke på kommunernas och landskapsförbundens markanvändningsplaner. En förbättring och senare ombyggnad av järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och St Petersburg kommer tillsammans med en eventuell direktförbindelse mellan Esbo och Salo att ha en positiv effekt på sträckan Åbo-St Petersburg. 

Gällande matartrafiken till Helsingfors-Vanda flygplats har utbyggnaden av den så kallade Ringbanan påbörjats år 2009. Ringbanan kommer enligt den utstakade tidtabellen att vara klar för trafik i mitten av år 2014 och kommer då att göra det möjligt för resenärer från mer avlägsna trakter i Nyland och Finland att använda sig av tågförbindelsen till Helsingfors-Vanda flygplats. 

Konstateras kan att för utbyggnad av så kallade höghastighetstågnätverk, för trafik runt 300 km/h, bör både privata intressenter, berörda regioner, EU och staten samsas om möjligheterna. Staten kunde, så som gjorts i Storbritannien, utreda möjligheten att bilda ett separat bolag som kan samordna statliga instanser. Regeringen har i sin trafikpolitiska redogörelse uppmärksammat behovet av helt nya banor på sikt.

För närvarande är finansieringen av hela bastrafikledshållningen otillräcklig. Som exempel kan nämnas att finansieringen av ombyggnaden av bansträckan Seinäjoki-Uleåborg, ett av landets absolut viktigaste logistikförbättringsprojekt, inte getts tillräckliga anslag från ministeriet och risken finns att arbetet måste stoppas emellan. SFP:s representanter i riksdagens kommunikations- och finansutskottet arbetar kontinuerligt för en höjd finansiering av bastrafikledshållningen. Kommunikationsutskottet har i sitt utlåtande till finansutskottet konstaterat behovet av en ökad och mer långsiktig finansiering och finansutskottet har i sitt betänkande bedömt att en nivåhöjning på 200 miljoner euro är nödvändig för att kompensera eftersläpningen i bastrafikledshållningen. Den konstanta underfinansieringen kan på längre sikt leda till stora problem med servicestandarden och trafiksäkerheten och öka behovet av stora engångsinvesteringar. 

Partistyrelsen föreslår till partidagen

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsätter i arbetet för att trygga bastrafikledshållningens finansiering, även med nya och kompletterande finansieringssätt.