Motion 42 – Finlands byggnadsbestånd

Beslut

Partidagen beslöt att uppmana partiets förtroendevalda, särskilt i kommunerna

  • att se till att tillräckligt lärostoff om såväl byggnadsbeståndets och fastighetsklustrets betydelse för hela landets ekonomi som byggnadsbeståndets lokala särprägel finns med i de kommunala läroplanerna,
  • att uppmärksamma den lokala miljö- och byggnadsförvaltningen på behovet av kortfattad information om VAR närmare information finns att tillgå,
  • att inta en positiv hållning till byggnadsskyddet i allmänhet, dock så att man lär sig identifiera verkliga skyddsbehov och sammanjämka dem med enskilda ägares intressen.

Behandling

Finlands byggnadsbestånd

I Finland utgör byggbeståndet som är byggt före 1940-talet en försvinnande liten del.

Svenska folkpartiet i västra Vanda anser att ägare till gamla fastigheter, däribland också kommunerna,  har ett stort ansvar att ta tillvara de byggnader som bidrar till landets kulturhistoriskt värdefulla arv och representerar goda gamla byggtraditioner.

Sfp i västra Vanda vill att Svenska folkpartiet  arbetar för

att ägare till gamla byggnader  som representerar Finlands goda genuina byggtraditioner lagstiftningsvägen får både kunskapsmässigt och ekonomiskt    stöd  för att förhindra ytterligare förstörelse av landets byggnadshistoriska arv.

att energisparandet och därtill kopplade enögda bestämmelser inte leder till olämpliga kortsiktiga lösningar i gamla byggnader

att kommunerna, vid inköp av fastigheter som omfattar gamla byggnader, i tidigt skede förutsätts ta beslut om byggnadernas fortsatta användning och vård för att förhindra  byggnadernas förfall.

Svenska folkpartiet i västra Vanda

Astrid Nurmivaara            Marit Juslin 
ordförande                           sekreterare

Partistyrelsens utlåtande till  motionerna 41 och 42:

Det s.k. fastighetsklustret intar, precis som antyds i motionen, en mycket central roll i vår ekonomi. Till klustret räknas inte bara fastighets- och byggnadsbranschen utan också hela den byggda infrastrukturen samt vissa branscher delvis, inom t.ex. teknik och metall. Den centrala rollen understyks av att samtidigt som fastighetsklustret själv producerar både varor och tjänster för ”eget bruk” produceras de för alla andra delar av ekonomin. Det uppskattas att fastighetsklustret täcker cirka 70 % av vår fysiska nationalegendom och sysselsätter  ungefär 20 % av arbetskraften.

Mot den bakgrunden kan man instämma i att kunskaper om vårt byggnadsbestånd och hur vi bäst både bevarar och förkovrar dess värde borde ha en mera framskjuten plats såväl inom grundläggande utbildning som politiskt beslutsfattande. När det gäller grundutbildningen måste det dock handla om att lyfta fram frågorna inom ramen för existerande läroämnen, som miljö- och samhällslära. Detta bör kombineras med de numera utmärkta möjligheterna att ge läroplanerna en lokal prägel, eftersom byggnadshistorien och –kulturen varierar inom landet.

Det råder definitivt ingen brist på information om vårt byggnadsarv och vården av det, sammanfattningar av den typ som efterlyses i motionen existerar. Miljöministeriet och museiverket upprätthåller webbtjänsten Byggnadsarv.fi, där man bl.a. hittar uppgifter om den finländska byggnadskulturen och dess utveckling och bred information om underhåll och reparation av olika typer av byggnader, inklusive vilka möjligheter till ekonomiskt stöd från samhällets sida som står till buds. Också konsumentverket står till tjänst med opartisk information på både svenska och finska. De kommunala miljö- och byggnadstillsynsmyndigheterna borde som en del av den kommunala informationen se till att invånarna får uppgifter om var information finns.

Vad gäller bevarandet av byggnads-/kulturhistoriskt värdefulla byggnader har ett paradigmskifte tack och lov skett efter de katastrofala 60- och 70-talen, då mycken, onödig och irreparabel skada gjordes i många kommuner. Sedan dess har lagstiftningen skärpts betydligt och den allmänna opinionen svängt till förmån för byggnadsskyddet. Fortsättningsvis är dock rätt stora lokala variationer möjliga, varför, vilket också framgår av motionen, de kommunala förtroendevalda har en mycket viktig roll.

Partistyrelsen föreslår att Sfp:s partidag beslutar att uppmana partiets förtroendevalda, särskilt i kommunerna

  • att se till att tillräckligt lärostoff om såväl byggnadsbeståndets och fastighetsklustrets betydelse för hela landets ekonomi som byggnadsbeståndets lokala särprägel finns med i de kommunala läroplanerna,
  • att uppmärksamma den lokala miljö- och byggnadsförvaltningen på behovet av kortfattad information om VAR närmare information finns att tillgå,
  • att inta en positiv hållning till byggnadsskyddet i allmänhet, dock så att man lär sig identifiera verkliga skyddsbehov och sammanjämka dem med enskilda ägares intressen.