Motion 50 – Befrämja användandet av ICE-koden

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partiets företrädare kontaktar Nödcentralverkets ledning med uppmaning att på bred front rekommendera ibruktagande av ICE-koden.

Behandling

Befrämja användandet av ICE-koden

ICE-koden (In Case of Emergency) uppfanns av den engelske ambulansföraren Bob Brotchie 2005. Denna kod, som man matar in i sin mobils nummerregister, innehåller kontaktuppgifterna till den närmaste anhöriga person som kan upplysa om bärarens identitet och eventuell sjukdom. Koden används internationellt och oberoende modersmål genom att texta ICExxxxx, varav man finner den på mobilen alltid på samma ställe ifall att ägaren matat in informationen. Främst personer med bestående sjukdom ( tex. diabetes) uppmanas registrera koden, men användningen kan tillämpas på samtliga mobilägare för att i nödfall kunna nå närmast anhörig. Ibruktagandet av systemet kostar i sig inget såsom upprätthållandet av det, men informationen måste bättre fås ut till allmänheten. I Finland är det främst Röda Korset som på sina förstahjälps kurser informerar och uppmanar kursdeltagarna att ibruktaga ICE-koden.  Röda Korset når tyvärr inte ensamma ut till den stora allmänheten och föreslår därför:

  • att våra representanter i riksdag och regering jobbar för att man i Finland på riksnivå går in för att upplysa och befrämja användandet av ICE-koden.

SFP norra Kyrkslätt

Roger Forsman                                                             Ann Lönnberg
vice ordförande                                                             sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Motionären pekar på en enkel åtgärd som kan spara liv och hälsa i nödens stund. I takt med att telefonböckerna i våra mobiler ökar i omfång har det blivit svårare för räddningspersonal att hitta numret till närmast anhörig i en nödsituation. Därtill kan det uppstå oklarheter till följd av språkförbistring då anhörig ska hittas i den drabbades mobiltelefonkontakter.

Vid svåra olyckor, med okontaktbara offer, måste polis och räddningspersonalofta använda offrets mobiltelefon för identifikation. Idén med ICE är att mobiltelefonägaren skriver in bokstäverna ”ICE”, samt namn och telefonnummer till sina närmast anhörigai telefonboken. Om man gör detta kan räddningstjänsten snabbare få tag på anhöriga i händelse av att telefoninnehavaren skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka. På så sätt kan man också snabbare få uppgifter om medicinering eller andra viktiga fakta.

Efter bombdåden i London den 7 juli 2005 fick den stora allmänheten kännedom om ICE-koden, då Storbritanniens räddningspersonal letade efter anhörigas telefonnummer i offrens mobiltelefoner. Användandet av ICE har efter det spritt sig runt Europa. Även i Nordamerika har man börjat informera om koden.

Sveriges motsvarighet till Nödcentralverket,SOS Alarm, uppmanar till ibruktagande av ICE. I Finland har åtminstone städerna Villmanstrand och Åbo information om ICE på sina respektive webbplatser. Eftersom det i slutändan är den enskilda telefonägaren som ska skrida till åtgärder är det endast genom aktiv information och upplysning ICE-koden kan tas i bruk i större omfattning.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att partiets företrädare kontaktar Nödcentralverkets ledning med uppmaning att på bred front rekommendera ibruktagande av ICE-koden.