Motion 51 – En koordinator för invandrare i alla kommuner

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering ska verka för

  • att det uppgörs allmänna rekommendationer för programmen för integrationsfrämjande i kommunerna.

Behandling

En koordinator för invandrare i alla kommuner

Världen krymper och människor rör på sig, precis som man gjort i alla tider. Finland kommer att ta emot tiotusentals invandrare inom de närmaste åren, och beredskapen för att integrera människor med olika kulturell bakgrund behöver stärkas. Ett mångkulturellt samhälle är till stor nytta för Finland, och Svenska folkpartiets integrationspolitiska utskott vill verka för att öppna det finländska samhället, och öka beredskapen för att integrera invandrare i det finländska samhället.

Beredskapen att integrera invandrare varierar mycket från kommun till kommun. I många fall är kontakten med kommunens tjänster bristfällig, vilket försvårar och förlänger integrationsprocessen onödigt. Vi ser ett klart behov av personal som har ett övergripande ansvar för invandrarnas integrationsprocess.

SFP:s integrationspolitiska utskott genom undertecknade föreslår därför:

  • att SFP:s representanter i kommunfullmäktige, riksdag och regering verkar för
  • att best-practice metoder för integration sammanställs och sprids till relevanta instanser
  • att ett gemensamt system för integrationsprocessen byggs upp i alla kommuner

Tanja Ljungqvist                                                  Arshe Said

Partistyrelsens utlåtande:

Finländare flyttar utomlands och invandrare slår ner sina rötter i Finland. Att människor flyttar är en naturlig del av globaliseringsutvecklingen. Många flyttar till Finland för att här förenas med sin make eller familj. Andra har hittat ett arbete eller en studieplats i Finland. En del söker i Finland skydd undan förföljelse eller krig i hemlandet. Utgångspunkterna för en integration i Finland är olika för olika invandrare.

Integrationen är en process som går i båda riktningarna. Också det finländska samhället måste göra sitt för att en integration ska lyckas. Det går inte för en invandrare att integrera sig om inte samhället är berett att acceptera invandraren som en fullvärdig medlem av samhället.

Just nu bereds på inrikesministeriet en helhetsrevidering av integrationslagen. En förbättrad integration kräver naturligtvis även andra åtgärder än enbart en ändring av lagen. Kommunerna är i en nyckelställning vad gäller integration. I Finland har alla en hemkommun och det är i kommunerna integrationsarbetet sker i praktiken. Motionärernas förslag är därför intressanta och värda att tas i betraktande.

I Finland utgår man ifrån att kommunerna gör upp ett kommunalt program för integrationsfrämjande. I de kommunvisa programmen kan kommunerna utgå ifrån sina egna behov som kan variera beroende på invandrarprofilen i kommunen liksom storleken och näringsstrukturen på orten. Inrikesministeriet kunde i egenskap av ministerium med det övergripande ansvaret för integration utfärda allmänna rekommendationer för integrationsprogrammen i kommunerna. Motsvarande rekommendationer har ministeriet gett för de likabehandlingsplaner kommunerna ska göra upp. I dessa rekommendationer beskrivs det centrala innehållet i planen och ges exempel på hur planen kan genomföras.

De allmänna rekommendationerna för integrationsprogrammen kunde innehålla de goda exempel på lyckad integration och den standardmodell för integration motionären efterlyser. Rekommendationerna kunde fungera som en handbok för god integration. Europeiska Unionens kommission ger regelbundet ut en handbok i integration. Rekommendationerna kunde göra det lättare för kommunerna att göra upp integrationsprogram och kunde sänka tröskeln för kommunerna att bevilja kommunplatser för kvotflyktingar eller personer som fått asyl eller uppehållstillstånd efter en asylprocess.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att SFP:s representanter i riksdag och regering ska verka för

  • att det uppgörs allmänna rekommendationer för programmen för integrationsfrämjande i kommunerna.