Motion 56 – Fri konkurrens gällande avfallsbehandling

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering arbetar för

  • att den nya avfallslagstiftningen får en utformning som stöder kommunernas självbestämmanderätt samt en hållbar och säker avfallshantering.

Behandling

Fri konkurrens gällande avfallsbehandling

Kommunerna har ansvaret för att avfallstransporterna är ordnade i varje kommun. Kommunen kan ordna transporterna på två sätt, antingen genom att själv sköta dem (vanligtvis genom konkurrensutsättning), eller genom att förpliktiga fastighetsägarna att göra individuella avtal med valfri transportfirma. På orter där avfallstransporterna har skötts på basen av individuella avtal har kunderna i allmänhet varit mycket nöjda med servicen.

I fråga om slutbehandlingen av avfall sköter kommunerna om behandlingen av hushållsavfall. Dessutom finns det privata företag som har byggt upp moderna anläggningar för avfallsbehandling, där målsättningen är återvinning till råmaterial och endast i andra hand produktion av brännbart material och bara i undantagsfall deponiavfall. Dessa privata anläggningar får behandla industri- och företagsavfall, men inte hushållsavfall.

SFP bör besluta stöda prioritering av användning av privata transportföretag och en fri marknadsekonomi, genom att uppmana kommunerna att göra konsekvensbedömningar hur systemet med individuella kundbaserade företag påverkar lokala arbetsplatser och ortens näringsliv, samt kundernas önskemål om valfrihet.

På riksnivå bör SFP verka för att påverka lagstiftningen gällande avfallshantering så att innovativ återvinning av avfall kan underlättas genom att tillåta privata avfallshanteringsanläggningar också gällande hushållsavfall och på det viset skapa en sund konkurrens som i sista hand kommer kunderna till godo genom prissättningen av avfallsavgifter. Målsättningen bör vara att kommunerna agerar på marknaden om det finns marknadsbrist i utbudet, men tillåta fri konkurrens där det är möjligt.

Den av SFP i Pargas Centrum 18.3.2010 enhälligt godkända motionen lyder:

att SFP för att gynna fri marknadsekonomi och innovativ återvinning av avfall verkar för fri konkurrens både gällande transport av hushållsavfall som gällande slutbehandlingen och återvinningen av hushållsavfall.

SFP i Pargas Centrum rf.

Staffan Sundström                                                        Anders Kjellman
ordförande                                                                    sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

I gällande avfallslag och speciellt i dess 6 § stiftas om de allmänna omsorgsplikterna vid avfallshantering. Enligt avfallslagen är det i första hand avfallsinnehavaren, t.ex. en privatperson, innehavare av ett företag eller en fastighet, som är ansvarig för att ordna avfallshanteringen. Avvikande från denna huvudregel ansvarar även kommuner och tillverkare av vissa produkter för avfallshanteringen.

Kommunerna är förpliktade att ordna återvinning och hantering av avfall från hushåll samt problemavfall som uppstår i jordbruket. Utöver detta skall kommunen sköta om avfall från offentlig förvaltning och serviceverksamhet som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan jämföras med avfall från hushåll.

Kommunen bär ansvaret för transport av avfall från bosättning och därmed jämförbart avfall. Transporterna ska i regel ordnas inom hela kommunen. Kommunerna kan ordna transporterna själva eller på avtalsbasis. Vid avfallstransport som kommunen ordnar själv konkurrensutsätter kommunen transporterna för kommunbornas räkning. Vid transporter som baserar sig på avtal sköter avfallsinnehavaren själv konkurrensutsättningen. Kommunen beslutar på vilketdera sättet transporterna ordnas i kommunen.

I regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering nämns en helhetsförnyelse av avfallslagstiftningen. Utlåtanderundan för förslaget till ny avfallslag tog slut den 8 april 2010. Den för ändamålet tillsatta arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete till och med hösten 2010.

Frågan om sättet på hur kommunerna organiserar avfallstransporten av det samhällsavfall som ligger på kommunernas ansvar har delat arbetsgruppen, varför Miljöministeriet i sin begäran om utlåtande har bett utlåtandeinstanserna ta ställning till två olika alternativa förslag (§ 24). I det ena förslaget kan kommunen besluta att den inte ordnar avfallstransport för de former av avfall som nämns skilt. I detta fall ska avfallsinnehavaren besluta om avfallstransport tillsammans med transportören. Enligt detta  alternativ ordnar kommunen avfallstransport för annat samhällsavfall enligt § 23 i förslaget, som i regel innebär att avfallet hämtas från fastigheten. Det avfall som enligt förslagets § 22 skulle omfattas av kommunens avfallshanteringsskyldighet motsvarar dagens läge (jfr stycke 2).

Enligt det andra alternativet till § 24 kan kommunen besluta att den inte ordnar transport av avfall som ligger på kommunens ansvar. Då ordnar avfallsinnehavaren om transport med transportören. Detta beslut kan gälla en hel eller delar av en kommun.

Avfall får enligt förslaget tas emot för transport enbart av en kommun eller av en transportör som kommunen har avtal med. Om avfallstransporten sköts helt eller delvis enligt § 24 skall fastighetsinnehavaren komma överens med transportören om transport.

Kommunen åläggs även att planera och ordna avfallshanteringen så att tillräckligt mångsidiga tjänster finns till avfallsproducenternas och fastighetsinnehavarnas förfogande. Kommunen skall kunna ordna sin avfallshantering genom att ordna den själv, i samarbete med andra kommuner, genom medlemskap i en samkommun eller genom att köpa tjänsten.

Enligt § 27 i förslaget får avfall enbart överlåtas åt en sådan aktör som enligt anteckning eller godkännande i avfallshanteringsregistret eller enligt lov i miljövårdslagen har rätt att motta sagda avfall. Om dylika inte krävs bör mottagaren ha tillräcklig ekonomisk och teknisk kapacitet att ta mot och ta hand om avfallet.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering arbetar för

  • att den nya avfallslagstiftningen får en utformning som stöder kommunernas självbestämmanderätt samt en hållbar och säker avfallshantering.