Motion 18 – Seniorpoliklinik med akut sjukvårdsmottagning och rådgivning för äldre

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att utreda förutsättningarna för en modell med öppna seniorpolikliniker som också kunde erbjuda rådgivning.
  • att äldreperspektivet stärks genom att möjliga seniorpolikliniker också tillhandahåller seniorrådgivning för seniorer och därmed garanterar snabb, säker och rätt geriatrisk identifiering och geriatrisk utvärdering av de äldres verkliga hälsoproblem.
  • att öka antalet specialiseringsplatser inom den geriatriska specialläkarutbildningen.

Behandling

Säker och rätt geriatrisk diagnos och prehospital akutsjukvård garanteras inte äldre om vårdpersonal med specialkunskaper och erfarenheter av äldre, deras sjukdomar och hälsoproblem, inte finns/ inte används effektivt. Fördröjd behandling av akut, sänkt funktionsförmåga, geropsykiatriska hälsoproblem som minnesstörningar, depressioner och alkoholmissbruk hos äldre är nästan alltid tecken på sjukdom som kräver omedelbar diagnos och vård. Snabbare ingripanden är en nödvändighet för att råda bot på rådande missförhållanden bland den äldre befolkningen.

I Lagen om hälso- och sjukvård, som träder i kraft 1 maj 2011, bestäms om att till rådgivningstjänster för äldre hör att identifiera hälsoproblem, som beror på försämrad hälsa och försvagad funktionsförmåga hos äldre och ge tidigt stöd i samband med hälsoproblemen. Hög ålder korrelerar med många sjukdomar. Nedsatt funktionsförmåga och sjukdom korrelerar med läkemedels-behandling. Det brådskar att åtgärder vidtas gällande de äldres läkemedelsrelaterade problem – övermedicinering, utbredd användning av sömnmedel och lugnande medel. De äldres medicinering är påfallande mycket inriktad på symptom, inte på behandling av sjukdom. I direktivet för Läkemedelspolitiken 2020 (STMO 25:00/2010) påtalas betydelsen av att organiserade system skapas så att all läkemedelsinformation blir lätt tillgänglig, tillförlitlig och säker. Syftet med effektiverad rådgivning av läkemedel är även att förbättra läkemedelanvändarens möjligheter att själv ta större ansvar för sin medicinering i enlighet med individuell vårdplan. Att som äldre och sjuk orientera sig i utbudet av läkemedel, deras egenskaper, tekniska fakta, risker vid samverkan och missbruk av läkemedel, elektroniska recept mm vållar problem. Tillgång till fungerande läkemedelsrådgivning som medvetandegör de äldre på rätt och säker läkemedelshantering, svarar på deras frågor på deras eget språk, beaktar deras särdrag gällande inlärning av ny fakta mm är ett måste. Trots ansträngningar under hela 2000-talet att fokusera på och förbättra de äldres ställning finns det mycket att göra. De äldres antal ökar. En omfördelning/omorganisering av de till buds stående resurserna, både ekonomiska och personella, är nödvändig för att säkra och trygga den tid i åldrandet då krafterna avtar, funktionsförmågan försämras och behovet av yttre stöd och hjälp blir påtagligt.

Svenska Seniorer i Finland rf yrkar på att partidagen fattar beslut om att SFP i kommuner och riksdag arbetar för att akut sjukvård och rådgivningstjänster för äldre verkställs i enlighet med rådande lagstiftning och SHM:s Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre 2008:4 så:

  • att akut vård av äldre som insjuknar och uppföljningen av äldre med diagnostiserade sjukdomar organiseras via öppna seniorpolikliniker,
  • att äldre sjuka garanteras adekvat akutsjukvård och medicinering av sakkunniga i geriatrik samt säker och rätt läkemedelsrådgivning,
  • att äldreperspektivet stärks genom att seniorpolikliniken också tillhandahåller seniorrådgivning för seniorer och därmed garanterar snabb, säker och rätt geriatrisk identifiering och geriatrisk utvärdering av de äldres verkliga hälsoproblem.

Svenska Seniorer i Finland rf.
Gunvor Brettschneider Brita Pawli
Ordförande, SSF Styrelsemedlem, SSF

Partistyrelsens utlåtande

I den kommande äldreomsorgslagen föreslås att man skall ålägga kommunerna att organisera upp en pensionärsrådgivning eller seniorpoliklinik. Det finns exempel på var man prövat på detta koncept och erfarenheterna varit goda.

Seniorpolikliniker har en viktig funktion som en grund för seniorer då det gäller ett större och bättre ansvar för sin egen hälsa och framför allt ge råd om hur förbättra funktionsförmågan för att undvika olyckor/sjukdom och klara en vårdepisod snabbare och med bättre resultat.

De äldres medicinska- och vårdbehov skiljer sig betydligt från människor i yngre ålder: Därför är utbildning av geriatriker synnerligen viktigt och utbildningen måste utökas mycket och samtidigt bör den geriatriska kunskapen hos all vårdpersonal förbättras betydligt. Då blir äldreomsorgen strax intressant och utmanande för flera.

Övermedicineringen är ett stort problem som måste ta på allvar. Det behövs en aktivare rådgivning beträffande läkemedel. Numera finns möjlighet till dosett-utdelning och rådgivning vid apotek, men tyvärr kan hemvården uppfattas som dyr. Denna kan dock mycket väl vara lönande ifall misstagen uteblir.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att SFP verkar för

  • att utreda förutsättningarna för en modell med öppna seniorpolikliniker för akut vård av äldre som insjuknar och för uppföljning av äldre med diagnostiserade sjukdomar
  • att äldre sjuka garanteras adekvat akutsjukvård och medicinering av sakkunniga i geriatrik samt säker och rätt läkemedelsrådgivning,
  • att äldreperspektivet stärks genom att möjliga seniorpolikliniker också tillhandahåller seniorrådgivning för seniorer och därmed garanterar snabb, säker och rätt geriatrisk identifiering och geriatrisk utvärdering av de äldres verkliga hälsoproblem.