Motion 25 – Fokus på högskolepolitik

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att ett högskolepolitiskt program för SFP utarbetas till nästa ordinarie partidag
  • att SFP också i fortsättningen tar en aktiv och konstruktiv roll inom den finlandssvenska högskolepolitiken

Behandling

Det finländska högskolesystemet har under de senaste åren, inte minst p.g.a. den reviderade universitetslagen, genomgått omfattande förändringar. Universiteten och yrkeshögskolorna står dock även i framtiden inför nya och stora utmaningar. I och med att den avgiftsfria utbildningen i framtiden torde vara en av Finlands viktigaste trumfkort på den internationella marknaden, kan vikten av och behovet att utveckla högskolorna inte underskattas.

Det är därför överraskande att SFP inte har ett högskolepolitiskt program, trots ett rikligt utbud av andra politiska program. Således är det befogat att partiet till nästa partidag utarbetar ett högskolepolitiskt program. I väntan på det finns det dock redan nu ett antal frågor som bör lösas och vilka SFP inte kan förhålla sig passiva till.

Under den senaste tiden har en av Undervisnings- och kulturministeriets största prioriteringar varit den strukturella utvecklingen av högskolorna. I korthet kan detta sammanfattas, som om att ministeriet eftersträvar ett mindre antal högskoleenheter som har klarare profiler och är större till storleken.

Speciellt på yrkeshögskolefältet kan detta anses befogat med tanke på det stora antalet små enheter som finns utspridda runtom i landet. Den stora regionala utspridningen gagnar knappast utbildningens kvalitet eller jämlikheten bland studerande, t.ex. med tanke på tillgången till hälsovård. På många håll i Finland har det på frivillig basis påbörjats strukturella utvecklingsprojekt.

Inom den svenskspråkiga högskolevärlden stampar dock utvecklingen på ställe. Det är ytterst beklagligt att de svenskspråkiga högskoleenheternas oförmåga att samarbeta fortfarande är ett faktum. Utan att välja sida, kan till exempel den utdragna tvisten om barnträdgårdslärarutbildningen samt frågan om kulturproducenter nämnas.

Det är orealistiskt att utgå ifrån att de svenskspråkiga enheterna i det långa loppet skulle undgå den strukturella utvecklingen. Detta torde särskilt gälla yrkeshögskolefältet.

Med tanke på den svenskspråkiga högskoleutbildningens betydelse i bevarandet av ett tvåspråkigt Finland, skulle det vara ytterst viktigt att de svenskspråkiga högskoleenheterna bättre samarbetade för att tillsammans utforma gemensamma och hållbara lösningar för framtiden. Om enheterna inte själva gör det, är det någon annan, t.ex. ministeriet, som gör det. Vilket alternativ som är mer ändamålsenligt, är knappast svårt att lista ut.

För tillfället tycks den finlandssvenska högskolepolitiken styras av regionalpolitiska motiv. Vårt högskolesystems främsta uppgift torde dock vara att åstadkomma högklassig forskning och utbildning. Detta uppnås endast genom att se till helheterna.

SFP bör därför ta sitt ansvar genom att aktivt delta i den finlandssvenska högskolepolitiken och i utformandet av konstruktiva helhetslösningar. Med tanke på högskolornas autonomi, ligger givetvis en stor del av beslutsfattandet hos högskolorna. Trots detta har SFP goda möjligheter att genom sitt breda nätverk fungera som påverkare och forum i utformningen av ett framtida svenskspråkigt högskolefält.

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att ett högskolepolitiskt program för SFP utarbetas till nästa partidag
  • att SFP tar en aktiv och konstruktiv roll i den finlandssvenska högskolepolitiken

Partistyrelsens utlåtande:

Vi lever i en hårdare global konkurrens. Detta gäller också utbildningen. Bland annat ökar konkurrensen mellan högskolorna och yrkeshögskolorna hela tiden. Högklassig utbildning är Finlands starkaste konkurrenskraft. Därför är det viktigt att vi satsar på utbildningen på alla stadier och att samtidigt arbetar för att stärka högskolornas basfinansiering. Kunniga finländare är garanten för en tillväxt och för upprätthållandet av den nordiska välfärdsmodellen i vårt land.

En av grundförutsättningarna är att utbildningen är jämlik. Det innebär att den är avgiftsfri på alla stadier och håller en stabil hög kvalitet oberoende av plats. På grund av att årskullarna minskar och i takt med att samhället urbaniseras medför det utmaningar gällande högskole- och yrkeshögskolenätverket. I det här arbetet krävs att vi garanterar att det går att utbilda sig till alla yrken i Finland på båda nationalspråken.

SFP är ett sant utbildningsparti. Partiet har under årtionden aktivt arbetat för att finländarna skall få en högklassig utbildning. Partiet har också haft en aktiv och konstruktiv roll vid utformningen av strukturerna inom högskolevärlden i Finland.

Det finns fortfarande ett stort behov av att forma en gemensam helhetsstrategi- och helhetssyn på hur den svenskspråkiga högskoleutbildningen i framtiden skall arrangeras så att den motsvarar de allt högre krav som ställs kontinuerligt på både utbildningen och på upprätthållarna. Den strukturella förändringsprocessen har redan startat både på finskt- och svenskt håll och kommer alltså att fortgå. De nationella målsättningarna har varit tydliga redan en längre tid; större, tydligare profilerade och koncentrerade helheter samt strategiska allianser mellan olika aktörer. Den svenskspråkiga utbildningen granskas, enligt bildningspolitiska ministerutskottets beslut 23.6.2010, som en skild helhet som beaktar befolkningsgruppens behov men utgående från de generella målsättningar som dragits upp.

I de finlandssvenska utbildningsenheterna måste kvaliteten vara av toppklass, så att den väcker ett positivt intresse också utanför den egna språkgruppen. Dessutom måste de finlandssvenska aktörerna noga analysera framtidens arbetsmarknad och ta i beaktande regionala behov så att vi i svenskfinland inte utbildar till arbetslöshet eller så att vissa regioners behov av arbetskraft inte kan tillgodoses. Det krävs också tillräckligt stora utbildningsprogramhelheter så att synergier och nya innovationer skapas.

Svenskspråkig utbildning skall erbjudas inom samhällets alla sektorer. Det bör också satsas på starka campus och samarbete mellan de olika utbildningsformerna. Det finns således ett stort behov av att Svenska folkpartiet utarbetar ett högskolepolitiskt program.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att ett högskolepolitiskt program för SFP utarbetas till nästa ordinarie partidag
  • att SFP också i fortsättningen tar en aktiv och konstruktiv roll inom den finlandssvenska högskolepolitiken