Motion 38 – Inför en utrikespolitisk talesman i Svenska folkpartiet

Beslut

Partidagen beslöt

  • att organisationsutskottet får i uppdrag att i sitt arbete för att utveckla partiets arbetsmetoder utvecklar ett system med talespersoner

Behandling

I övriga nordiska och europeiska länder har man redan länge haft ett system med politiska talesmän i partierna. Talesmännen har ett extra stort ansvar i vissa politiska sakfrågor och fungerar som partiets språkrör i sakfrågorna. Exempel på talesmän som finns i andra politiska partier i Norden är: Utrikespolitiska, miljöpolitiska, ekonomiskpolitiska, försvarspolitiska och jordbrukspolitiska talesman. Folkpartiet i Sveriges partiledare Jan Björklund, var exempelvis tidigare utbildningspolitisk talesman i Folkpartiet.

I SFP skulle, de oavlönade, politiska talesmänuppdragen tillsättas av arbetsutskottet. Uppdragen skulle ge tyngd och en plattform åt de personer som innehar dem att enklare kunna uttala sig i aktuella frågor och i sakfrågorna kunna fungera som partiets offiella röst. Samtidigt skulle det ge partiet ökad profilering i många sakfrågor.

Partiordförande och presidiet är så klart fortsättningsvis partiets ledning och kan så klart uttala sig i alla frågor. De politiska talesmännen skulle dock komplettera presidiet och bredda partiets möjligheter att jobba med många frågor samtidigt. Flera talesmän skulle säkert hittas i riksdagsgruppen, men att vara riksdagsman får samtidigt inte vara ett krav för att kunna bli talesman.

SFP kunde exempelvis tillsätta följande talesmän:

Utrikespolitisk talesman
Miljö- och Infrastrukturpolitisk talesman
Ekonomiskpolitisk talesman
Utbildnings- och kulturpolitisk talesman
Försvarspolitisk talesman
Jordbrukspolitisk talesman

SFP:s internationella utskott yrkar på:

  • att SFP får en utrikespolitisk talesman
  • att SFP också får en Miljö- och Infrastrukturpolitisk talesman, Ekonomiskpolitisk talesman, Utbildnings- och kulturpolitisk talesman, Försvarspolitisk talesman och Jordbrukspolitisk talesman
  • att talesmännen utses av partiets arbetsutskott

Internationella utskottet genom,
Christer Hummelstedt Mats Löfström

Partistyrelsens utlåtande:

Motionären aktualiserar en frågeställning som är under beredning inom partistrukturen. Partiets organisationsutskott har i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur arbetsmetoderna inom partiet kunde utvecklas. Som en del av denna helhet kommer även behovet av språkrör inom partiet att utredas. Språkrör eller talesmän som motionären efterlyser kunde på ett konstruktivt sätt komplettera den övriga partiledningen. Speciellt inför allmänna val finns det ett allt större behov av en viss koordinering då det gäller utlåtanden och uttalande från partiet.

I praktiken har det redan funnits en icke institutionaliserad ansvarsfördelning då det gäller att uttala sig i politiska frågor. Ofta har det varit riksdagsledamöterna som fungerat som språkrör, men även ordföranden för partiets olika utskott har tagit på sig rollen som språkrör. Man har då uttalat sig i frågor som ligger inom det egna politiska ansvarsområdet i riksdagen eller inom partiet.

Genom att formalisera den politiska ansvarsfördelningen med olika språkrör underlättar man även för utomstående, speciellt för journalister, att vet vem som är sakkunnig inom vilka frågor inom partiet. Antalet språkrör och vem som utser dem bör ännu analyseras i organisationsutskottet, men tanken på att införa språkrör inom partiet bör noggrant övervägas.

Partistyrelsens beslutsförslags:

Partidagen besluter

  • att organisationsutskottet får i uppdrag att i sitt arbete för att utveckla partiets arbetsmetoder beaktar möjligheterna att införa språkrör inom partiet