Politik A-Ö: Utrikespolitik

Finland ska vara en aktiv och attraktiv internationell aktör och samarbetspart inom allt från näringsliv, handel och säkerhet till arbetet i våra internationella samarbetsorgan och inom biståndspolitiken. Vi är en del av den nordiska gemenskapen. Det nordiska sammanhanget är fortsättningsvis en central arena för kontakter på företags-, medborgar-, organisations- och statlig nivå. Handels och kunskapsutbytet är livligt och våra nordiska grannar utgör därmed en naturlig första dimension av det internationella samarbetet. En god relation till våra övriga grannländer Ryssland och de Baltiska länderna, ska även upprätthållas.

Vi är Finlands mest EU-vänliga parti. EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande. För att EU ska vara en trovärdig aktör ska beslutskulturen vara långsiktig, öppen och tillgänglig och kunna ta i beaktande medlemsländernas särdrag. Finland deltar aktivt och konstruktivt i EU-samarbetet. Vi vill att Finland ska ta en aktiv roll som aktör på den gemensamma inre marknaden för varor och tjänster. Vi ska vara aktiva pådrivare i utvecklandet av en gemensam marknad också för digitala tjänster.

Demokrati, rättsstat, utbildning, jämställdhet, hållbarhet, marknadsekonomi och privat äganderätt är grundstenar för utveckling och bör stödjas i det internationella samarbetet. Bistånd ska riktas till humanitära behov och katastrofhjälp, samt som stöd till civilsamhället, arbete med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Adlercreutz: Finland bör stöda Venezuelas Guaidó

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland borde sälla sig till skaran av länder som erkänner oppositionsledare Juan Guaidó som den officiella tillfälliga presidenten i Venezuela, om inte den sittande presidenten Nicolás Maduro utlyser nyval inom de närmaste dagarna.