Motion 2 – Säkra en högklassig studentmåltid till alla högskolestuderande

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att Svenska folkpartiet arbetar för att studerande även i fortsättningen har tillgång till högklassiga studentmåltider av god kvalitet genom att man i riksdag och regering säkerställer
  • att studentmåltidens kvalitet säkras genom att man med jämna mellanrum justerar studentmåltidens maximi- pris
  • att dessa justeringar av studentmåltidens maximipris kompenseras med en motsvarande höjning av måltids- stödet så att det pris den studerande betalar för studentmåltiden förblir oförändrat.

Behandling

Säkra en högklassig studentmåltid till alla högskolestuderande

De flesta studerande som studerar vid en högskola har rätt att få köpa studentmåltider till nedsatt pris på res- tauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd. På måltidsstödet tillämpas 49 § i lagen om studiestöd (65/1994). Om maximipriset för studentmåltiden samt om måltidsstödets belopp stadgas det närmare genom förordning. För tillfället är maximipriset för en studentmåltid 4,54€ och måltidsstödet 1,84€ per måltid. Mål- tidsstödet betalas till den som sköter matserveringen, som sedan avdrar stödet från studentlunchens pris. En studerande betalar alltså högst 2,70€ för en vanlig studentmåltid.

Studentmåltiden är en ytterst väl riktad förmån. Tack vare måltidsstödet kan var och en som studerar på heltid äta ett hälsosamt mål om dagen. Ungefär hälften av alla högskolestuderande äter dagligen studentlunch och för många studerande kan den understödda måltiden vara dagens enda varma måltid. Enligt statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (564/2003) är studentlunchen en måltids- helhet som förutom huvudrätt omfattar dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. Studentmåltidens energiinnehåll och näringskvalitet är noggrant reglerat och den främjar de studerandes välmående och hälsa. Utöver den direkta positiva verkan påverkar måltidsstödsystemet även studerandes matvanor på sikt mot ett hälsosammare håll.

Bland annat stigande råvarupriser och lönekostnader medför att det tidvis är nödvändigt att justera maxi- mipriset på studentmåltiden för att garantera att måltiden håller en hög kvalité. Då maximipriset höjs är det ytterst viktigt att även måltidsstödet höjs. Annars finns det en reell risk för att de som har det ekonomiskt allra sämst ställt byter ut en hälsosam måltid mot ett billigare alternativ.

Liberala Studerande LSK och Svensk Ungdom anser att Svenska folkpartiet i regering och riksdag ska arbeta för:
att en höjning av studentmåltidens maximipris kompenseras med en motsvarande höjning av måltidsstödet så

att det pris den studerande betalar för studentmåltiden förblir oförändrat

att denna princip ska gälla i varje fall tills studiestödet indexbinds hösten 2014

att studentmåltidens kvalité säkras genom att man med jämna mellanrum justerar studentmåltidens maximi- pris och beloppet på måltidsstödet

Fredrika Åkerö
Förbundsordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar:

Som motionärerna lyfter upp är studentmåltiden en väsentlig del av studerandes välmående, och i många fall det enda mål varm mat en studerande äter under dagen. Därför är det viktigt att måltidens maximipris inte höjs oskäligt, utan att man kompenserar en höjning av priset med motsvarande höjning av måltidsstödet. Efter att studiestödet indexbinds i september 2014 kommer indexjusteringarna förhoppningsvis att automatiskt se till att måltidsstödet följer maximiprisets prisstegringar, vilka är nödvändiga för att säkra studentmåltidernas kvalitet och näringsinnehåll.

Regeringen har i budgetramen 2013-16 reserverat ca 1,3 miljoner euro för att förbereda sig på de kostnad- sökningar en höjning av måltidsstödet med 0,07 euro medför. Med andra ord strävar man till att möjliggöra en kompensation av maximiprisets höjning. Det är dock ett erkänt fenomen att maximipriset höjs flera gånger under året, och att måltidsstödet ohjälpligen ofta släpar efter.