Motion 23 – Jämlik äktenskapslag i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdagen arbetar för:

  • att två personer av samma kön kan ingå äktenskap med varandra genom borgerlig vigsel

 

Behandling

Svenska Kvinnoförbundet r.f. strävar efter jämlikhet och samma rättigheter för alla människor i vårt land. Den nuvarande lagstiftningen om äktenskap är diskriminerande. Personer som registrerar sitt partnerskap har inte samma rättigheter som personer som ingår äktenskap. För att undvika en ojämlik behandling anser Svenska Kvinnoförbundet att det skall införas en jämlik äktenskapslag i Finland. Det är dags att Finland erkänner alla människors lika värde. Detta oberoende av om äktenskapet ingås mellan kvinna och man, kvinna och kvinna eller man och man.

Det finns inga motiverade grunder för att personer som vill ingå äktenskap behandlas ojämlikt. Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att det skall finnas en juridisk institution, äktenskapet, för alla oberoende av personernas sexuella läggning. I samband med att äktenskapslagen revideras föreslår Svenska Kvinnoförbundet att alla personer som ingått äktenskap också skall har rätt att adoptera och att ta ett gemensamt efternamn. I denna proposition tar Svenska Kvinnoförbundet r.f. inte ställning till kyrkans krav på äktenskap, utan enbart äktenskapet som juridisk institution.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att lagstiftningen i Finland revideras så att alla par kan ingå äktenskap med lika rättigheter oberoende av sexuell läggning.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist
förbundsordförande

Partistyrelsens svar:

Motionären tar upp ett ytterst aktuellt ärende, då en lagmotion om könsneutral äktenskapslagstiftning nyligen lämnades in i riksdagen.

Äktenskap mellan två personer av samma kön är möjligt i tre (Sverige, Norge och Island) av de fem nordiska länderna. Denna möjlighet finns inte Finland. Personer av samma kön kan dock registrera sitt partnerskap. Registrering av partnerskap har till en del samma rättsverkningar som äktenskapet. Ett par som registrerat sitt partnerskap kan dock inte adoptera ett barn, förutom då barnet är den ena partnerns barn. Personer som registrerar sitt partnerskap kan inte heller ta ett gemensamt efternamn genom att meddela detta till registermyndigheten. Således medför ett registrerat partnerskap mindre rättsverkningar än ingående av äktenskap.

Enligt grundlagens 6 § om jämlikhet är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Den i grundlagens 6 § tryggade jämlikheten har betydelse då man analyserar nuläget i den finska lagstiftningen. För tillfället begränsas äktenskapet till par av motsatt kön och det registrerade partnerskapet, som medför mindre rättsverkningar, till par av samma kön. Lagstiftningen sätter således par av samma kön i en sämre ställning än par av motsatt kön olika kön. Det finns dock ingen sådan i grundlagens 6 § 2 moment avsedd godtagbar orsak för denna särbehandling. Därför är det befogat att ändra lagstiftningen så, att par av samma kön har samma rättigheter som par av motsatt kön. Då är det inte heller befogat att klassa människor i olika kategorier genom att upprätthålla två olika institutioner av samlevnad. Det är således befogat att ändra lagstiftningen så att det även för två personer av samma kön skall vara möjligt att ingå äktenskap genom borgerlig vigsel.

Med tanke på den i grundlagens 11 § tryggade religions- och samvetsfriheten samt de religiösa samfundens autonomi, är det befogat att även i fortsättningen låta de religiösa samfunden bestämma om tilläggsvillkor för ingående av äktenskap. Ändringen skulle, såsom konstaterats ovan, endast gälla borgerlig vigsel.

Partistyrelsens beslutsförslag

  • att Svenska folkpartiet arbetar för att två personer av samma kön kan ingå äktenskap med varandra genom borgerlig vigsel