Motion 24 – Vem kan bli republikens president?

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i regering och riksdag arbetar för:

  • att en ändring av 54 § 1 mom. i grundlagen, så att andra meningen lyder “Presidenten ska vara finländsk medborgare.”

 

Behandling

I Finlands grundlag (11.6.1999/731) 54 § Val av republikens president, står det att ”Presidenten skall vara infödd finsk medborgare”. Den nu gällande formuleringen av kriterierna för att kunna ställa upp som presidentkandidat motsvarar inte dagens verklighet. Finlands alla medborgare ska ges lika möjligheter att delta i politiken och ställa upp som presidentkandidat oavsett om de är första eller andra generationens medborgare. Det är ändå det finländska folket som i sista hand väljer sin president.

Denna formulering underbygger en föreställning om att en ny medborgare inte fullständigt kan omfatta eller anta en ny nationalitet. Denna formulering bortser från det faktum att alla medborgare i en demokrati ska ha samma rätt att stå som kandidat i val, då de som medborgare anses kvalificerade nog att kunna göra ett avvägande landet till fromma och rösta. Denna formulering i grundlagen är ett vittne om en stängd värld, en värld som inte längre finns.

Svensk Ungdom föreslår att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att grundlagens femte kapitel moment 54 ändras så att andra meningen lyder
    ”Presidenten ska vara finländsk medborgare”

Fredrika Åkerö Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundsordförande Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar

Finlands alla medborgare ska ha lika möjligheter att delta i politiken och ställa upp i statliga val. Enligt 6 § 1 och 2 mom. i Finlands grundlag (11.6.1999/731) är alla lika inför lagen och ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av ursprung. Av godtagbara skäl kan dock särbehandling, såsom behörighetskrav för ett visst ämbete, godkännas.

Enligt 54 § 1 mom. i grundlagen ska presidenten vara infödd finsk medborgare. Att presidenten är infödd finsk medborgare har tidigare ansetts vara den bästa garantin för att presidenten är lojal gentemot fosterlandet. Genom detta krav har man syftat till att minimera risken att statliga beslut påverkas av utländska hot. Ett dylikt krav kan anses vara ett godtagbart skäl till särbehandling.

Partistyrelsen anser emellertid att kravet på att presidenten ska vara infödd finsk medborgare inte längre är förankrat det moderna Finska samhället. Kravet är inte en förutsättning för att lojalitet gentemot forsterlandet ska kunna garanteras, eller för att hot om yttre påverkan på statliga beslut ska kunna avvärjas. Innehållsmässigt är kravet redan urvattnat i och med det mångkulturella samhälle vi lever i. Till exempel har många infödda finska medborgare föräldrar av utländsk härkomst.

I närhistorien har motsvarande behörighetskrav för Finlands ministrar ändrats. Tidigare fanns krav på att även ministrarna skulle vara infödda finska medborgare, men man frångick detta krav i en ändring av regeringsformen (1074/1991). Denna möjlighet bör utredas även när det gäller Finlands president.

När det gäller begreppet finsk medborgare i 54 § 1 mom. i grundlagen, bör det ändras till finländsk medborgare, såsom modern språkvård förespråkar (se t.ex. Svenskt lagspråk i Finland, Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli 1/2010, s. 351).

Förbundsstyrelsen omfattar motionärernas åsikt att kravet på att presidenten ska vara infödd finsk medborgare inte motsvarar dagens verklighet. Styrelsen anser därmed att det finns skäl att ändra 54 § 1 mom. i grundlagen i enlighet med motionärernas förslag.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att Svenska folkpartiet arbetar för en ändring av 54 § 1 mom. i grundlagen, så att andra meningen lyder ”Presidenten ska vara finländsk medborgare.”