Motion 29 – Slopa sommartiden!

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP i Europaparlamentet arbetar för att EU-länderna frångår sommartiden.

 

Behandling

Sommartiden – där man justerar lokaltiden en timme framåt – har för länge sedan tappat all relevans. Systemet, som enligt de vederhäftigaste källorna härstammar från första världskrigets kristider, hade som ursprunglig motivering att spara energi. I dag står belysningen inte längre för den största energiförbrukningen. Forskningen på området är knapp och motsägelsefull, men den kan summeras med att förfarandets teoretiska positiva effekter med största sannolikhet äts upp av andra indirekta kostnader. För länder på Finlands breddgrader är förfarandet dessutom i praktiken verkningslöst (förutom ett par korta veckor i början och slutet), de finska somrarna är ljusa ändå.

Det är också skäl att kort nämna alla de besvär sommartidens rytmomställning orsakar på personligt plan för många människor. Mycket få personer anser att sommartid behövs eller att förfarandet på något sätt känns nödvändigt. Ryssland har valt att från 2011 inte längre införa sommartid. Idag observeras sommartid alltså i praktiken endast i USA och i Europa.

SFP i Munksnejden föreslår

  • att SFP i alla relevanta representationsorgan – men särskilt i Europaparlamentet – arbetar för att avskaffa sommartiden.

Partistyrelsens beslutsförslag

Finland har haft sommartid sedan 1981. Det finns en klar opinion som är villig att frångå sommartiden. I Sverige pågår debatten som bäst, men också här i Finland har ärendet behandlats i riksdagen. Detta gjordes senast i november 2011 i ett skriftligt spörsmål. Trafikminister Merja Kyllönen konstaterade i sitt svar att bedömningen på basis av utredningarna är att sommartidens följdverkningar snarare är positiva än negativa.

De positiva följder som ministern noterade i sitt svar var att man sparar energi, att trafiksäkerheten ökar och landets flygförbindelser gynnas av gemensam sommartid. Att trafiksäkerheten förbättras beror på att nyttan av ljusa kvällar är större än den ökade skaderisken som skymning på morgonen innebär. Största delen av trafikolyckorna sker i kvällsmörker. Det framkommer inte i ministerns svar om det finns andra orsaker till varför de flesta trafikolyckor sker i kvällsmörker. Enligt ministern är det av avgörande betydelse för våra flygförbindelser att Finland byter mellan sommar- och vintertid samma dag som övriga EU.

I sitt svar konstaterar kommunikationsministern också att i EU har sommartiden fastställts genom direktiv 2000/84/EG och Finland är naturligtvis förpliktat att följa direktivet. Detta betyder i praktiken att Finland inte ensidigt kan frångå sommartiden. Kommunikationsministeriet ser inget behov av ett initiativ om att inom Europeiska unionen frångå sommartiden.

Om man följer med den motsvarande debatten i Sverige, kan man bland annat läsa påståenden att den positiva effekten som sommartid har på trafiksäkerheten äts upp av det faktum att antalet trafikolyckor ökar de närmaste dagarna efter att man övergått till sommartid. Detta beror på trötthet på grund av svårigheter att snabbt ställa om sin dygnsrytm.

Man hänvisar också till undersökningar som visar att energibesparingen är väldigt marginell, eller att den till och med uteblir helt och hållet.

När EU stod i beråd att godkänna direktiven för sommartid, så utredde en konsult sommartidens inverkan på olika saker, som jordbruket, trafiksäkerheten, miljö, hälsa, turism och transport.

En inte helt överraskande slutsats av konsultens utredning var den att sommartidens effekt varierar beroende på ländernas geografiska läge. Detta i kombination med att alla EU-länder tvingas följa samma system leder till situationer där sommartiden upplevs mera meningslös i en del länder än i andra. De flesta sektorvisa resultaten tycks vara att man inte kan dra några säkra slutsatser om sommartidens positiva eller negativa effekter.

Mot denna principiella bakgrund samt det faktum att vi inte lyckats hitta utredningar som entydigt påvisar att fördelarna med sommartid överväger nackdelarna är vi beredda att ompröva gällande praxis.

Mer om detta finns på adressen http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fi,sv&lang=&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=241539:cs&page=&hwords=null

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP i Europaparlamentet arbetar för att EU-länderna frångår sommartiden.