Motion 37 – Tillväxtföretagen är nyckeln till framgång

Beslut

Partidagens beslut:

  • att partiet utarbetar ett program med temat tillväxtföretag och kommersialisering av innovationer.

Behandling

Tillväxtföretagen är nyckeln till framgång

En av de största framtida utmaningarna i Finland, är skapandet av nya arbetsplatser. Med tanke på de ständiga sparkraven och nedskärningarna, är det klart att nya arbetsplaster inte, åtminstone i någon större ut- sträckning, längre kommer att skapas inom den offentliga sektorn. Samtidigt med nedskärningarna inom det offentliga, har många av de traditionella Finländska storföretagen alltmer börjat förflytta sin verksamhet till t.ex. Asien och därmed minskat på antalet arbetsplatser här i Finland.

Således kommer tillväxtföretagen att ha en alltmer viktigt roll i framtiden. Det är i dessa tillväxtföretag som de nya arbetsplatserna och innovationerna skapas.

Finland har en mycket utbildad befolkning och det finns därmed alla förutsättningar för att nya tillväxt- företag skall kunna skapas t.ex. inom miljöteknologibranschen. Anmärkningsvärt är dock, att antalet tillväx- tföretag inte är så stor som den kunde vara. I detta hänseende ligger Finland t.ex. bakom Sverige i utveck- lingen. För att skapa nya tillväxtföretag krävs därför sporrande åtgärder från samhällets sida. Dessa åtgärder kunde vara t.ex. skattelättnader under det första verksamhetsåret och underlättandet av kapitalinvesteringar i växande företag. Samtidig borde man utvärdera ifall de nuvarande TEKES-stöden är ändamålsenliga.

Svenska Folkpartiet är ett parti som traditionellt värnat och som fortfarande värnar om företagsamheten. Trots detta kunde SFP med fördel ännu mer profilera sig som ett pro-företagarparti. Särskild fokus borde ligga i värnandet om de små- och medelstora företagens intressen. Det finns en klar beställning för ett sådant parti i det finländska samhället, då inget av det nuvarande etablerade partierna är ett utpräglat tillväxt- företagsparti.

Motionären är väl medveten om att SFP för tillfället har ett program gällande egenföretagsamhet. Trots att programmet i sig är bra, anser vi att det krävs mer vision och modighet för framtiden. Därför är det väl motiverat att SFP nu behöver ett nytänkande och kreativt företagspolitiskt program som koncentrerar sig på tillväxtföretagen.

Därför anser Svensk Ungdom:

  • att det till nästa partidag utarbetas ett tillväxtföretagsprogram för SFP

Fredrika Åkerö
Förbundsordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar:

Motionären är ute i ett för SFP angeläget och välbekant ärende. Enligt OECD:s och EU:s definition sysselsät- ter ett tillväxtföretag i början minst 10 personer och under de tre följande åren ökar sysselsättningen med över 20 procent per år i genomsnitt.

Offentliga finansierings-, expert- och nätverkstjänster för start och utveckling av företagsverksamhet tillhandahålls av Tekes, ELY-centralerna, Finnvera Abp, Industriinvestering Ab, Finpro och Uppfinningsstif- telsen.

Arbets- och näringsministeriet och ovannämnda aktörer har infört verksamhetsmodellen Tillväxtbanan. Genom den säkerställs det att företag som går in för internationell affärsverksamhet snabbt får sådana tjän- ster som motsvarar deras behov. Finpro stöder företagens tillväxt genom att med sina experttjänster hjälpa dem att komma in på den internationella marknaden. Uppfinningsstiftelsen söker fram och utvärderar pri- vatpersoners och nyetablerade företags uppfinningar och innovativa idéer och hjälper till att utveckla dem till affärsverksamhet.

Företagsacceleratorsprogrammet Vigo erbjuder de företag som har den bästa utvecklings- och internation- aliseringspotentialen acceleratorstjänster och expertis för utveckling och internationalisering av affärsverk- samheten. ELY-centralerna kan på ett mångsidigt sätt ge stöd och råd i företagets etablerings- och startfas.

Enligt sin nya strategi har Tekes ökat sin finansiering av unga tillväxtföretag. Tillväxten för dessa företag och framgångar i olika jämförelser visar att Tekes har lyckats välja rätt, när man valt vilka av alla företag och projekt som ska få finansiering.

Den allra snabbaste tillväxten återfinns hos de 130 unga innovativa tillväxtföretagen som omfattats av sär- skild finansiering. Deras kumulativa omsättning ökade på fyra år från 10 miljoner euro till 250 miljoner euro 2010. Samtidigt sexdubblades antalet anställda vid företagen och uppgick till drygt 1 200 personer. Tekes finansierade unga innovativa tillväxtföretag med 33 miljoner euro 2011. En tredjedel av denna summa gick till företag inom Vigo-företagsacceleratorprogrammet. Till denna form av särskild finansiering har man valt ungefär 130 särskilt lovande tillväxtföretag. Sammanlagt finansierade Tekes unga, under sex år gamla företag med 112 miljoner euro 2011.

Detta sagt för att visa på de satsningar som gjorts med tanke på motionärens målsättningar. SFP kommer fortsättningsvis att verka för denna grupp företag som är av så vital betydelse för den finländska ekonomin.