Motion 29 – Sänkning av åldersgränsen för personbilskörkort

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP fortsättningsvis arbetar med att trygga kommunikationerna på landsbygden.

Behandling

Sänkning av åldersgränsen för personbilskörkort

Ungdomar som bor utanför de större tätorterna är i en betydligt sämre situation än de som bor i dessa då det gäller att ta del av både utbildning och fritidsaktiviteter. Busskommunikationerna är obefintliga på många orter nuförtiden, moped är ingen året om lösning och mopedbilen är dyr och farlig. Föräldrarna kanske arbetar i den närmaste större tätorten och skall efter att ha kört hem, vända tillbaka för att köra omkring barnen på olika aktiviteter. Detta är mycket tungt och många gånger också tidsmässigt omöjligt.

Chaufförer som är under 18 år skulle få köra högst 80 km/h, och deras rätt att köra skulle begränsas till tiden mellan kl. 06.00 och kl. 24.00, alltså ingen körning på natten.

Bilen skall bära ett märke som informerar om ung chaufför, t.ex. ”gamla goda” 80-lappen. Dessutom kan en elektronisk svart låda eller något annat lämpligt övervakningssystem installeras.

Denna förändring kunde bidra till att ungdomar trivs bättre och skulle se positivare på möjligheterna att i framtiden bosätta sig på mindre orter.

Svenska folkpartiet i Nagu anser

– Att åldersgränsen för personbilskörkort sänks till 16 år.

Sfp i Nagu

 

Partistyrelsens svar

Enligt trafiksäkerhetsdelegationens senaste plan för trafiksäkerheten, från år 2012, framgår att unga personer mellan 18-20 år löper en tre gånger större risk att dö i trafiken jämfört med personer i medelåldern. Statistikcentralens uppgifter visar att 29 personer i kategorin 18-20 år dog år 2011; året innan var motsvarande siffra 28 personer. En klar majoritet av de unga personer som omkom i trafiken körde själva bil då de förolyckades.

I april 2010 kom en arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet med ett betänkande gällande unga förares trafiksäkerhet. I betänkandet tog man bland annat upp möjligheten att återinföra den så kallade 80-lappen. Arbetsgruppen förhöll sig negativt till att alla nya chaufförer skulle påläggas en hastighetsbegränsning. Trafiken blir överlag säkrare om trafikflödet är jämnare, och unga chaufförer måste ges möjlighet att träna upp sin körskicklighet i olika förhållanden.

Arbetsgruppen konstaterade att man måste kunna övervaka begräsningarna som är specifika för unga förare mycket noggrant för att de ska ha en positiv effekt på de ungas körsätt. Motionären föreslår att chaufförer som är under 18 år inte skulle få köra på natten. I praktiken är det här ändå svårt att övervaka effektivt.

Arbetsgruppen konstaterade också att en stor del av olyckorna sker i sådana situationer där hastigheten varit mycket över den högsta tillåtna hastigheten. Även i den senaste säkerhetsplanen för vägtrafiken konstateras att medvetet risktagande, så som hög fart och alkohol, ofta ligger bakom de allvarliga olyckor där unga bilister är involverade. Att begränsa hur fort unga chaufförer tillåts köra hjälper endast så mycket; snarare är det de unga bilförarnas attityder som man måste kunna ändra. Det är därför positivt att trafiksäkerhetsdelegationen lyfter upp ungas trafikbeteende som en central fråga man ska arbeta med.

Enligt Europeiska unionens körkortsdirektiv är det inte tillåtet för 16-åringar att ta personbilskörkort. Direktivet slår fast att åldersgränsen för körkort av kategori B ska vara 18 år. Direktivet tillåter endast att medlemsstaterna själva sänker åldersgränsen för kategori B till 17 år.

Med hänvisning till information ovan gällande unga bilförares säkerhet i trafiken, liksom EU:s körkortsdirektiv, kan det inte anses motiverat att sänka körkortsåldern.  Det bör även noteras att s.k. mopedbilar har blivit populära och att dessa får framföras även av personer som fyllt 16 år.

I regeringens trafikpolitiska redogörelse från ifjol, uppmärksammades utmaningen att kunna upprätthålla en tillräcklig servicenivå inom trafiktjänsterna på landsbygden. I SFP:s landsbygdspolitiska program från 2010 betonades hur avgörande fungerande kommunikationer är för landsbygden. Även trafikservice för dem som saknar bil påtalades.

Partistyrelsen föreslår

 att                SFP fortsättningsvis arbetar med att trygga kommunikationerna på landsbygden.

Partifullmäktiges utlåtande: Partifullmäktige anser att motionen är besvarad med partistyrelsens utredning.