Motion 9 – Reseersättning för förtroendevalda

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering skall arbeta för

  • att reseersättning till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, lagstadgade nämnder eller andra förvaltningsorgans ledamöter som studerar, fullgör värnplikt eller civiltjänst på annan ort skrivs in i kommunallagen

samt att SFP:s förtroendevalda i kommunerna skall arbeta för

  • att i kommunernas stadga införa reseersättning till kommunfullmäktige, kommunstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter som studerar eller fullgör värnplikt eller civiltjänst på annan ort.

Behandling

Reseersättning för förtroendevalda

Många unga förtroendevalda studerar eller gör sin värnplikt på en annan ort än den egna hemkommunen. För att en fungerande representativ demokrati ska förverkligas måste deras möjlighet att delta i förtroendemannamöten tryggas, och närvaron ska inte begränsas av ekonomiska resurser. En del kommuners stadgar är bristfälliga, och möjliggör inte dylik ersättning. I många kommuner görs endast muntliga överenskommelser från period till period om reseersättningar från exempelvis studieort, vilket varken är hållbart eller rättvist.

Följande text är tagen ur Esbo stads stadga om arvoden och reseersättning till förtroendevalda:

Till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter, som studerar, fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vistas på arbetskommendering på annan ort i Finland, betalas ersättning mot betalningsverifikat, med beaktande av student, bevärings o.dyl. rabatter, för resa med tåg, buss eller båt. Dagtraktamenten eller ersättning för resor från utlandet betalas inte.

Eftersom demokrati bygger på att alla samhällsgrupperingar är representerade, är det av största vikt att man tryggar representativ demokrati även på de orter där exempelvis studiemöjligheter saknas. En förutsättning för detta är därmed att de unga i kommunen som studerar på annan ort inte åläggs större utgifter för sitt engagemang än övriga kommunalt engagerade.

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i kommunerna, riksdagen och regeringen skall verka för:

att                 reseersättningar till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter, som studerar, fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vistas på arbetskommendering på annan ort i Finland skrivs in i kommunallagen

att                införa reseersättningar till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter, som studerar, fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vistas på arbetskommendering på annan ort i Finland

 

Svensk Ungdom

Niklas Mannfolk                                                                                  Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                                            Förbundssekreterare

 

Partistyrelsens svar

Trenden över valdeltagande i kommunalval är sjunkande. År 2012 uppgick den till 58,2 procent i hela landet, medan det i föregående kommunalval var 61,2 procent.

 

År Valdeltagande, %
(av alla röstberättigade)
Förhandsröstning, %
(av alla röstande)
1972 75,6 5,3
1976 78,5 6,8
1980 78,1 8,0
1984 74,0 9,2
1988 70,5 18,3
1992 70,9 38,1
1996 61,3 34,9
2000 55,9 37,7
2004 58,6 39,1
2008 61,2 39,9
2012 58,2 42,4

 

Kandidaternas åldersstruktur avviker från de röstberättigades Ålderspyramiden liknar i varken den ena eller den andra gruppen längre någon pyramid: de röstberättigades åldersfördelning påminner närmast om ett torn och kandidaternas om en lök, där man ser att både de yngsta och de äldsta åldersgrupperna saknas.

Av kandidaterna i kommumalvalet 2012 var 10,0 procent under 30 år, vilket är 0,7 procentenheter mindre än i det förra kommunalvalet. Andelen kandidater över 65 år ökade i sin tur från 9,2 procent till 13,5 procent av kandidaterna jämfört med det förra kommunalvalet. Totalt var antalet kandidater över 65 år över 5 000, vilket är nästan 1 500 kandidater fler än i kommunalvalet 2008.

Den genomsnittliga åldern för kandidaterna är nu omkring ett år högre än i föregående val. De manliga kandidaternas genomsnittliga ålder är nu 49,8 år och de kvinnliga kandidaternas 47,0 år. De kvinnliga kandidaterna är i genomsnitt nästan fyra år yngre än de kvinnliga röstberättigade, medan de manliga kandidaterna är ungefär lika gamla som de manliga röstberättigade. De röstberättigades genomsnittliga ålder har stigit med något under ett år från föregående kommunalval. Männens genomsnittliga ålder på valdagen är nu 48,1 år och kvinnornas 50,8 år.

De invalda är något äldre än kandidaterna. Genomsnittsåldern för de invalda männen är 51,5 år och för de invalda kvinnorna 47,3 år. Från föregående val har de invaldas genomsnittliga ålder ökat med något under ett år. De nya fullmäktigeledamöterna är i genomsnitt fyra år yngre: genomsnittsåldern för nya manliga fullmäktigeledamöter är 47,6 år och för nya kvinnliga fullmäktigeledamöter 44,1 år.

För Svenska folkpartiets del var antalet kandidater i kommunalvalet 2012 i åldersgruppen 18-29 totalt 187 stycken. Av dem blev 28 invalda.

År 2008 uppställdes 172 personer i åldersgruppen 18-29 av vilka 51 invaldes, år 2004 var siffrorna 188 kandidater mot 53 invalda.

Vi kan således konstatera att det finns ett samband mellan en lägre röstningsaktivitet, ett mindre antal unga kandidater och en minskat antal invalda unga kandidater.

Det ligger i demokratins intresse att ha ett högt valdeltagande. Motionärerna är ute i ett angeläget ärende, och visar på konstruktiva ideer för att underlätta för unga kandidater att delta i den demokratiska processen. Vårt samhället behöver se till att att ekonomiska orsaker inte skall hindra unga kandidater att delta.

Det är motiverat att stöda tanken på reseersättningar då hemorten inte erbjuder studiemöjligheter.

Frågan gällande ändring av reseersättningsgrund för dem som vistas på arbetskommendering på annan ort i Finland, är mer mångfacetterad. Under arbetskommendering kompenseras arbetstagaren ofta av arbetsgivaren vid byte av arbetsort. Samtidigt finns det många förtroendevalda som arbetar på annan ort då hemorten inte erbjuder lämplig arbetsplats.

 

Partistyrelsen föreslår att SFP:s företrädare i riksdag och regering skall arbeta för

att                reseersättning till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, lagstadgade nämnder eller andra förvaltningsorgans ledamöter som studerar, fullgör värnplikt eller civiltjänst på annan ort skrivs in i kommunallagen

samt att SFP:s förtroendevalda i kommunerna skall arbeta för

att                 i kommunernas stadga införa reseersättning till kommunfullmäktige, kommunstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter som studerar eller fullgör värnplikt eller civiltjänst på annan ort.

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens beslutsförslag.