Motion 13 – Säkrare vägförbindelse till Pargas

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att förbättrade förbindelser mellan S:t Karins och Pargas förs in i nästa trafikpolitiska redogörelse.
  • fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu.

 

Behandling

Säkrare vägförbindelse till Pargas

Skärgårdsvägen, väg nr 180 förenar Städerna St Karins och Pargas med varandra. Skärgårdsvägen är byggd på 1950- och 1960 talen enligt då gällande trafikmängd och dåtida behov för fordonen. Vägen är inte längre på den nivå den nuvarande trafikmängden och fordonen kräver. Trafikmängden på Skärgårdsvägen varierar i dagsläge mellan 9 800 och 16 400 fordon per dygn. Av dessa är i medeltal ca 700 tunga fordon. Skärgårdsvägen är en av Egentliga Finlands mest trafikerade trafikleder vad gäller fordonsmängd i proportion till vägen.

Skärgårdsvägen är den enda tillbuds stående trafikförbindelsen för 15.500 fast bosatta invånare och 10.000 deltidboende i 8300 fritidsfastigheter. Dessutom besöks skärgården speciellt sommartid av ett stort antal turister. I området finns ca 1300 företag som är beroende av transporter. Dessutom finns det tung industri i Pargas, såsom gruvindustri och byggnadsmaterialindustri, vilken huvudsakligen är beroende av tunga landsvägstransporter.

Enligt Åbolands trafiksäkerhetsplan skedde under 1999-2008 1300 trafikolyckor i Åboland, av vilka 300 ledde till personskador och 9 stycken till döden. Av dessa har olyckor speciellt koncentrerat sig till Skärgårdsvägen och dess anslutningar. Risken för kollision med hjortdjur är stor.

Skärgårdsvägen är synnerligen sårbar då den utgör den enda förbindelsen ut till Väståbolands skärgård. Eftersom vägen har bara en körbana med en fil i vardera riktningen uppstår lätt störningar i trafiken. Vid olyckstillfällen är hela vägen avbruten och varken nyttotrafik, privatfordon eller utryckningsfordon kan ta sig förbi. De många broarna är dessutom i behov av reparationer och underhåll, varvid viktbegränsningar och temporära stängningar av halva vägbanan är enda möjligheten för att få arbetena gjorda. Dylika begränsningar har tidvis pågått i veckor och månader, varvid stundtals flera kilometer långa trafikstockningar uppstått. Vid temporära viktbegränsningar har inte heller den tunga industrins varutransporter fungerat.

En fast förbindelse mellan Pargas och Nagu planeras och den kommer ytterligare att öka trycket på vägen mellan S:t Karins och Pargas. Därför borde den delen av Skärgårdsvägen vara helt utbyggd senast då den fasta förbindelsen till Nagu tas i bruk. Trafikmängden är redan nu är tillräckliga för en väg av motorvägsstandard.

Den av SFP i Pargas 4.2.2014 enhälligt föreslagna motionen lyder:

att SFP verkar för byggandet av en mestadels fyrfilig väg mellan S:t Karins och Pargas.

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en viktig fråga som också tidigare diskuterats inom SFP. Landsväg 180 dvs Skärgårdsvägen löper mellan Åbolands skärgårdskommuner, Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär och Åboregionen. Tack vare sitt läge har vägen dessutom en stor betydelse för trafiken i de östliga områdena av Åbo samt för den interna trafiken i S:t Karins.

Motionärerna har helt rätt i att satsningar på utvecklandet av Skärgårdsvägen skulle vara väldigt viktigt för skärgårdsborna. Att vägen endast är tvåfilig leder som motionärerna framför till en försämrad trafiksäkerhet, trafikstockningar, dåligt fungerande anslutningar, samt till problem med buller och utsläpp.

Eftersom trafiken är en sammanknytande faktor för samhällets funktioner påverkas välfärden och ekonomin direkt av infrastrukturens kvalitet. För Finland är trafiksystemet en viktig konkurrensfaktor eftersom landet är stort och transportavstånden långa. En välunderhållen och fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett välmående näringsliv och en befolkning som kan bo och arbeta där de önskar.

Just nu finns det inga planer i Egentliga Finlands landskapsplan för att göra Skärgårdsvägen fyrfilig, däremot finns det planer på att bygga om vissa omkörningsleder. En fyrfilig väg är ett omfattande projekt och för att det skulle förverkligas på regional nivå skulle det krävas en vilja att satsa på det inom riksdag och regering. En sådan vilja skulle kunna ta sig uttryck i ett beslut att prioritera vägen i nästa trafikpolitiska redogörelse.

Partifullmäktige föreslår för partidagenatt SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för

  • att förbättrade förbindelser mellan S:t Karins och Pargas förs in i nästa trafikpolitiska redogörelse.
  • fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu.