Motion 16 – Förbättra skolelevernas möjligheter till sommarjobb

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagare
  • att utveckla och möjliggöra ungdomars tillgång till praktik- och sommarjobb.
  • att tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna söker nya lösningar för ung arbetskraft samt personer som närmar sig pensionsåldern

 

Behandling

Förbättra skolelevernas möjligheter till sommarjobb

För framgång i den ökande globala konkurrensen måste Finland klara anpassningen till en kunskapsbaserad ekonomi.  Vår skolas och den fortsatta utbildningens kanske främsta uppgift och målsättning i detta utmanande läge är att förse landet med tillräcklig tillgång av kvalificerad arbetskraft.

Teori och praktik mår båda bäst i samverkan med varandra. Det kan inte vara optimalt om utbildningen enbart sker innanför skolans eller utbildningsinstitutionens väggar utan ett samtidigt upprätthållande av kontinuerlig kontakt och nära samarbete med yrkeslivet.

Skolorna har insett sin viktiga roll som primär arbetskraftsproducent och infört bl. a det så kallade prao –praktikantsystemet för grundskoleelever. Prao -systemet kan ses som en viktig öppning, men som ett kort två veckors program är det enbart för sig helt otillräckligt.

En viktig ”institution” har sedan gammalt varit skolelevernas sommarjobbande.  Sommarjobben betyder inte enbart fickpengar åt eleverna utan som betydligt viktigare möjligheter till ”learning by doing” och framförallt en inblick i hur arbetslivet fungerar och i bästa fall framtida kontakter och nätverk som hjälp vid sökande av ett första riktigt jobb efter slutförda studier.

Tyvärr har den sega lågkonjunkturen tvingat företag och myndigheter att se över sina kostnader med påföljd att skoleleverna idag inte erbjuds tillräckligt med tillfällen till sommarjobb.

Det vore därför av yttersta vikt att samhället motverkar denna på sikt kontraproduktiva trend och med alla medel strävar att anpassa tillgången på sommarjobb i paritet med efterfrågan. I våra gymnasier går ca hundratusen elever av vilka en majoritet i år saknar möjlighet till sommarjobb.

För ändamålet kan man tänka sig flera olika lösningsmodeller.

Skattelättnader åt företag baserat på vouchers är en tänkbar modell för den privata sidan. För statliga och kommunala inrättningar hittas andra lösningar. Hur ett optimalt system skulle se ut i sin helhet är i alla fall i grunden ett renodlat skattetekniskt problem – en lösningsmodell hittas bara den politiska viljan kan uppbådas.

Min förhoppning är att SFP:s partidagar antar motionen och uppmanar partiet

att ta initiativ, utveckla och föra fram en lagstadgad eller annan lösning för underlättandet av gymnasieskolelevers möjligheter att få ett meningsfyllt sommarjobb.

Hans Lindqvist
SFP Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Partifullmäktige delar motionärens syn på vikten av att Finland klarar anpassningen till en kunskapsbaserad ekonomi. Svenska folkpartiet har i regering och riksdag arbetat för att antalet utbildningsplatser inom olika ämnen bättre bör anpassas till behoven inom olika branscher. Detta gäller dock främst yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Den praktiska arbetsorienteringen som utförs på nionde klassen är en bra modell för ungdomar att få en inblick i arbetslivet. Prao-systemet bör utvecklas med tiden och det bör garanteras en verklig möjlighet för eleverna att diskutera sina erfarenheter och utvärdera praktikperioden.

Redan nu erbjuds olika tjänster från såväl statligt som kommunalt håll åt ungdomar som är intresserade och letar efter sommarjobb. På den officiella ungdomsgarantiwebbplatsen finns det information och andra resurser, som t.ex. CV-hjälp, som kan hjälpa unga att finna ett sommarjobb. På arbets- och näringsministeriets arbets- och näringstjänsters webbplats finns också ett digert informationspaket. På bägge webbplatser hittar man även listor med länkar till olika arbetsförmedlingsbyråer. Arbets- och näringsbyråerna hjälper även lokalt ungdomar att hitta arbetsplats.

Många kommuner och städer gör extra satsningar för att rekrytera unga sommarjobbare, särskilt till säsongsbetonade kommunala tjänster som inte annars finns. Varje år sommarjobbar ca 45 000 unga i kommunerna och samkommunerna. Det är önskvärt att kommunerna kunde lära av varandra och ta till vara goda erfarenheter. I detta spelar Kommunförbundet en viktig roll. Det vore bra om det i skolorna mer effektivt informerades åt ungdomar vilka resurser som finns tillhanda samt vilka sommarjobbsmöjligheter som t.ex. kommunen erbjuder.

Att hitta sommarjobb är idag utmanande för ungdomar. Tyvärr återspeglar detta dock det allmänna sysselsättningsläget. Den ekonomiska tillväxten under de senaste åren varit väldigt låg, stundvis till och med stagnerat fullständigt. Det har medfört ett fenomen där företag som en följd av ekonomiskt osäkra framtidsutsikter ogärna anställer. Tröskeln att anställa fler arbetare är idag för hög som en följd av allt för rigid arbetsmarknadsreglering. Svenska folkpartiet arbetar konsekvent för att förbättra företagarklimatet i Finland vilket gagnar såväl unga som äldre arbetstagare.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagare
  • att utveckla och möjliggöra ungdomars tillgång till praktik- och sommarjobb.