Motion 20 – Strängare sanktioner för olagliga strejker

Beslut

Partidagen beslöt för att SFP:s representanter i riksdag och regering skall verka för

  • att plikten för olagliga strejker höjs till en nivå som står i bättre relation till de faktiska kostnader som konflikten åsamkat arbetsgivaren

 

Behandling

Strängare sanktioner för olagliga strejker

En olaglig, olovlig eller vild strejk är en strejk som strider mot strejkrätten eller arbetsavtalet. I Finland har olagliga strejker alltför lindriga konsekvenser. Fackförbunden kan dömas att betala plikt för en olaglig strejk upp till 29 500 euro, men är inte skadeståndsansvarig. Följderna av olagliga strejker kan orsaka arbetsgivaren avsevärt större förluster än den övre gränsen för plikt är. Då kostnaderna för fackförbunden är så marginella, väljer förbunden ofta att medvetet gå inför olagliga strejker.

I de andra nordiska länder går systemet för följder av olagliga strejker ut på skadestånd och har inga övre gränser. Gottgörelsen baserar sig på de verkliga kostnaderna som den olagliga strejken orsakat arbetsgivaren.

Med stödstrejk avses en strejk, där ett annat fackförbund går i strejk för att stöda en part i arbetsfredstvist som gäller något annat kollektivavtal. Stödstrejker förlamar samhället då strejker sprider sig till branscher som inget har med tvisten att göra. I värsta fall går följderna ut över Finlands arbetsliv och försämrar exportindustrins förutsägbarhet, vilket i sin tur minskar utländska investerares intresse för den finska marknaden.

Vi undertecknande anser därför att SFP:s representanter i riksdag och regering skall verka för:

  • att övre gränsen för plikt i olagliga strejker slopas
  • att plikten blir ersättningsbaserad och motsvarar de faktiska kostnaderna för arbetsgivarparterna
  • att stödstrejker förbjuds

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare

Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

En majoritet av partiets väljarkår utgörs av löntagare och i partiets arbetslivsprogram har man valt att försvara löntagarnas möjligheter till trygga, givande och långa arbetskarriärer. SFP är också ett rättsparti. Vi värnar om den enskilda individens skydd och att spelreglerna är tydliga och klara. SFP bekänner samtidigt marknadsekonomin som den bästa motorn för skapande av välfärd. En förutsättning för en fungerande och effektiv arbetsmarknad är en tydlig lagstiftning

Rätten till att organisera sig som löntagare finns inskriven i Finlands grundlag och rätten till strejk omnämns i § 28 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är skäl att understryka att en stödstrejk i sig inte är olaglig utan en fullt laglig stridsåtgärd i arbetskonflikter enligt lagen om kollektivavtal.

Det är ett faktum att mängden olagliga strejker ligger på en högre nivå i Finland jämfört med andra nordiska länder. En förklarande orsak som ofta framförs är, att de bötesstraff som dömts ut är låga i förhållandet till både löntagarorganisationens storlek och betalningsförmåga samt till de förluster som arbetsgivaren åsamkats. Nivån på plikten som utdöms av arbetsdomstolen för en olaglig strejk höjdes år 2012 till 29 500 euro.

Ifall man helt skulle slopa den övre gränsen för plikten för olagliga strejker kunde man få en situation där löntagarorganisationerna skulle bli ersättningsskyldiga för arbetsgivarens totala inkomstbortfall. Detta kunde teoretiskt sett få oanade följder inom exempelvis sjukvårdssektorn där de kvinnodominerade branscherna skulle bli ersättningsskyldiga för alla skedda vårdfel under en arbetskonflikt. Detta skulle stå i strid med människorättsstadgans anda.

I det sysselsättnings- och tillväxtavtal som arbetsmarknadsparterna godkände i oktober 2013 slog man fast att se över det nuvarande förhandlingssystemet och bl.a. granska sanktionerna för olagliga strejker. Enligt avtalet skall parterna komma fram med en lösning till slutet av hösten 2014.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s representanter i riksdag och regering skall verka för

  • att plikten för olagliga strejker höjs till en nivå som står i bättre relation till de faktiska kostnader som konflikten åsamkat arbetsgivaren