Motion 30 – Alla familjer bör behandlas jämställt i fråga om familjeledigheter

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att man också beaktar minoritetsgruppers, såsom exempelvis adoptiv- eller regnsbågsfamiljers samt placerade barn i familjevården, möjligheter till vårdledighet i samband med lagförslaget om bland annat hemvårdsstöd

 

Behandling

Alla familjer bör behandlas jämställt i fråga om familjeledigheter

I dagens läge är familjer som på något vis är strukturellt avvikande från normen inte berättigade till föräldraledighet med samma villkor som heterosexuella kärnfamiljer. Till exempel adoptivfamiljer, fosterfamiljer, tvilling och trillingfamiljer, regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrars familjer och familjer som har mist ett barn, står i sämre situation än andra familjer.

Dessa familjers rätt till jämställda föräldraledigheter skrevs in i nuvarande regeringens regeringsprogram, men inget har gjorts för att främja deras situation.

Svenska folkpartiet bör verka för:

  • att skynda på saken ännu före riksdagsvalet, och om inte målet är uppnått före riksdagsvalet,
  • att verka för att saken skrivs in också i följande regerings regeringsprogram.

Mer information om olika familjers ojämlika situation finns på http://www.monimuotoisetperheet.fi/tavoitteet/lausunnot-ja-kannanotot/

Oscar Ohlis

Partifullmäktiges svar:

I regeringsprogrammet konstateras att”avsikten är att öka den ledighet som är öronmärkt för pappor, göra pappors användning av familjeledigheter smidigare och göra det möjligt att längre än för närvarande vårda barn i hemmet med hjälp av familjedagpenning. Dessutom är avsikten att rättigheterna för familjer med adopterade barn, flerlingsfamiljer och familjer där barn är placerade utom hemmet ska förbättras jämfört med övriga familjer.”

I regeringens strukturpolitiska program 29.8.2013 beslöts att hemvårdsstödet delas lika mellan båda föräldrarna. Regeringen beslöt i samband med ramrian 25.3.2014 att en proposition om detta ges hösten 2014 samt att lagen träder ikraft 1.8.2015.  I samband med det strukturpolitiska paketet beslöts också att den subjektiva rätten till dagvård begränsas till deltid när en förälder är hemma på grund av mamma‐, pappa‐, föräldra‐eller vårdledighet eller hemvårdsstöd på ett sätt som beaktar sociala skäl. Om den ena föräldern inte tar ut den ledighet som är avsedd för honom eller henne, går familjen miste om den delen av familjeledigheten. I regeringens beslut den 29.11.2013 och igen vid ramrian 25.3 konstaterades att en proposition om detta ges våren 2014 samt att lagstiftningen träder ikraft 1.1.2015. 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att man också beaktar minoritetsgruppers, såsom exempelvis adoptiv- eller regnbågsfamiljers samt placerade barn i familjevården, möjligheter till vårdledighet i samband med lagförslaget om bland annat hemvårdsstöd.