Motion 36 – Klarare ansvarsfördelning över rådgivning, inledande kartläggning och integrationsplan för invandrare

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att varje kommun i sin integrationsplan fastställer vem som är ansvarig för inledande kartläggning och integrationsplanen och att invandraren säkerställs information om sina rättigheter till inledande kartläggning och integrationsplan
  • ett mer enhetligt nationellt system där termerna definieras och informationen till invandrare förenhetligas och kvalitetssäkras.

Behandling

Klarare ansvarsfördelning över rådgivning, inledande kartläggning och integrationsplan för invandrare

När en invandrare anländer till Finland är det viktigt att processen kring information, rådgivning och inledande kartläggning löper så smidigt som möjligt. Denna process är av yttersta vikt för det finska samhället och dels för den invandrade. Den invandrades motivation är som högst vid ankomsten och den närmast påföljande tiden. Även det finska samhället vinner på att få invandraren integrerad i samhället så fort som möjligt.

I 2011-års integrationslag (Lagen om främjande av integration 1386/2010) åläggs myndigheter en skyldighet att ge handledning och rådgivning i integrationens inledningsskede. Lagen beskriver en process av handledning, rådgivning, inledande kartläggning och integrationsplan men ger inga klara definitioner av terminologin och inte heller en klar ansvarsfördelning. Därför görs denna introduktion till det finska samhället på mycket olika sätt, med mycket olika innehåll av olika instanser och till mycket olika kvalitet runt om i landet. På en del ställen fungerar det bättre på andra sämre. Ibland kan den invandrade få informationen eller rådgivning på sitt eget språk ibland genom tolkning och ibland på ett språk man inte riktigt förstår.

I detta sammelsurium av tillvägagångssätt är den invandrade inte alltid heller medveten om sina rättigheter. Man kan vara omedveten om att en kartläggning gjorts eller att man har rätt att begära att en kartläggning görs.

Eftersom ansvarsfördelningen är oklar och termerna i lagen odefinierade blir resultatet också ojämnt. Många invandrare upplever att de inte vet vart de skall vända sig för information, att de inte får tillräcklig information, eller att de inte förstår den information de får om det finska samhället, myndigheternas arbete och servicehelheten.

Vi undertecknade yrkar på att SFP skall verka för:

att kommuner i sina integrationsplaner skall göra klara föreskrifter om ansvaret för information, rådgivning samt eventuell inledande kartläggning och integrationsplan för nyanlända

ett mer enhetligt nationellt system där termerna definieras och informationen till invandrare förenhetligas och kvalitetssäkras

att invandraren säkerställs information om sina rättigheter till inledande kartläggning och integrationsplan

Nina Stubb                                               Claudia Nystrand
medlem i SFP Vasa centrum                   ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott

 

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har en stark tradition att jobba för en mera tolerant värld och minoritetsfrågor. En naturlig följd blev också engagemang för invandrarnas integrering och välbefinnande Den nya integrationslagen som trädde i kraft i höst 2011 och är en mycket viktigt steg för integreringen i Finland har kommit under ledning av Astrid Thors. Den har gett oss ett verktyg för att bland annat uppnå bättre kommunikation mellan myndigheter och invandrare. I § 8 i lagen om främjande av integration stipuleras att: ”Kommunen, arbets- och näringsbyrån och andra myndigheter ska ge invandrare lämplig vägledning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt om arbetslivet”.

Kommunerna har allmänt ansvar och samordningsansvar för utvecklandet, planeringen och uppföljningen av integration på lokal nivå. Arbets- och näringsbyrån svarar för arbetskraftsservicen som främjar och stöder sysselsättning och integration och för andra åtgärder för personer som anmält sig som arbetssökande. Kommunen, arbets- och näringsbyrån, polisen, organisationer och samfund har ansvar och skyldighet att samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Motionärerna belyser en viktig sak, att det är flera olika aktörer som har hand om integrations åtgärder och att det är viktigt att få samordning av de tjänster som olika aktörer ger under integrationsprocessen. Det är möjligt att det finns olikheter i hur man tolkar lagen och sättet att ge rådgivning och handledningstjänster inom Finland.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att varje kommun i sin integrationsplan fastställer vem som är ansvarig för inledande kartläggning och integrationsplanen och att invandraren säkerställs information om sina rättigheter till inledande kartläggning och integrationsplan
  • ett mer enhetligt nationellt system där termerna definieras och informationen till invandrare förenhetligas och kvalitetssäkras.