Motion 39 – Klipp nyttan av att sälja EU-medborgarskap

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP:s företrädare i riksdag, regering och Europaparlament arbetar för att EU-medborgarskap inte skall vara till salu

Behandling

Klipp nyttan av att sälja EU-medborgarskap

Ett ökande antal av Europeiska Unionens medlemsländer erbjuder mekanismer för försnabbat erhållande av medborgarskap och EU-pass, genom att personer ”köper” sig en hemvist i Europa genom bidrag till landets ”statskassa”.

Man tänjer på sin gästfrihet mot betalning, och agerar brohuvud eller etableringskanal intill hela unionen.

En person från tredje land som deponerar en större summa pengar, investerar i fastigheter eller förvärvar fast egendom eller finansiella instrument kan han erhålla medborgarskap snabbare eller utan sedvanliga krav.

Detta utgör en användbar kanal för personer från tredje land att kunna röra sig fritt inom unionen, få tillgång till den inre marknaden för sig och sin verksamhet och att fritt och relativt okontrollerat och anonymt kunna resa mellan olika länder.

Svenska folkpartiet i Lojonejden r.f. yrkar på att Svenska folkpartiets representanter i Europaparlamentet och Kommissionen verkar för

att ett medlemsland som försöker exploatera sin roll som inkörsport till EU och den inre marknaden fråntas sin inkomst

att medel som kommer från köpta eller accelererade medborgarskap överförs till att användas av centrala EU-myndigheter eller delas mellan samtliga unionens medlemmar

Björn Heir                                                 Christer Ekebom
Ordförande                                               Sekreterare

Partifullmäktiges svar:

Ett EU medborgarskap för med sig många möjligheter för individen. Alla medborgare i ett EU land har samtidigt EU medborgarskap, således är alla finska medborgare också EU medborgare. Begreppet introducerades redan i Maastricht fördraget som har varit i kraft sedan år 1993. Den nuvarande rätten till fri rörlighet bestäms i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och rösträtten i artikel 22 i samma fördrag. Dessa gäller för alla EU medborgare.

För att alla EU medborgare skall behandlas lika behöver det givetvis finnas vissa överenskommelser för hur man kan få medborgarskap. Medlemsländerna är inte längre isolerade, och vi bör minnas att den fria rörligheten gör att vi måste kunna lita på att allas system fungerar.

Det problem som motionen tar fram är verkligt och pekar på en utveckling som knappast kan anses önskvärd. EU medlemskap skall inte vara en vara på den globala marknaden, utan kriterierna skall vara rättvisa och lika för alla som ansöker.

Vi vet att det finns många länder där man via investeringar i landet, och en del andra kriterier kan påskynda sitt medborgarskap, och det finns orsak att noggrant följa med hur olika länder agerar. Den lag som Malta stiftat, och som motionärerna lyfter upp, som gör att ett medborgarskap blir till salu för ett visst eurobelopp, är i alla fall unikt, och visar på en utveckling som inte är acceptabel.

Ärenden som bra kan skötas nationellt skall inte EU blanda sig i. Däremot stöder SFP starkt tanken på att beslut som kräver övernationella lösningar bör tas på EU nivå. Att sälja EU medlemskap hamnar definitivt i den andra kategorin.

Finland bör arbeta för att riktlinjerna är lika i alla medlemsländer, och försök till olika utsvävningar av Maltas slag stoppas.

Partifullmäktige föreslår för partidagen:

  • att SFP:s företrädare i riksdag, regering och Europaparlament arbetar för att EU-medborgarskap inte skall vara till salu