Motion 4 – Lärarutbildning till södra Finland

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för

 • att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet
 • att man underlättar för obehöriga lärare att få lärarbehörighet genom riktad kompletterande utbildning i södra Finland, om intresse för en dylik utbildning finns och medel beviljas
 • att möjligheterna för lärarstuderande att genomföra praktik i olika delar av landet underlättas
 • att objektiva utredningar görs beträffande vilka möjligheter och hinder nyutexaminerade lärare ställs inför under sina första år som lärare i Södra Finland, samt vilka möjligheter och hinder ungdomar och vuxna som är intresserade av läraryrket upplever inför eventuella lärarstudier
 • att nyutexaminerade lärare stöds speciellt under deras första arbetsår

 

Behandling

Lärarutbildning till södra Finland

Kommunerna i södra Finland har svårigheter att rekrytera behöriga lärare. En stor del av de lärare som blir dimitterade från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa väljer att stanna i de svenska regionerna i Österbotten. Bristen på behöriga lärare i södra Finland har aktiverat till åtgärder på olika håll. Det nyaste initiativet kommer från Helsingfors universitet (HU) som meddelat att man är intresserad av att starta en utbildning av tvåspråkiga lärare för att tillfredsställa behoven i huvudstadsregionen. Enligt högskolepolitiska överenskommelser är utbildningen av lärare för de finlandssvenska behoven Åbo Akademis (ÅA) ansvar. I diskussionen om det nya utbildningsinitiativet har ÅA åberopat sin ensamrätt till lärarutbildning på svenska i Finland.

Som en kompromiss framför vi nu möjligheten att ÅA i fortsättningen erbjuder lärarutbildning på svenska också i södra Finland, men föreslår Åbo som utbildningsort. Åbo har sedan begynnelsen utbildat ämneslärare för högstadier och gymnasier. Enligt planerna för ÅAs nya organisation kommer också de pedagogiska delarna av ämneslärarutbildningen att försiggå just i Åbo. Det finns alltså en färdig struktur för universitetsutbildning i Åbo. Det finns också lärarresurser men de räcker knappast för en ny klasslärarutbildning. Den funktionen borde definitivt förstärkas. Genom att ordna en klasslärarutbildning i Åbo kvarstår ansvaret för den finlandssvenska lärarutbildningen hos Åbo Akademi.

Vi yrkar på att Svenska Folkpartiet arbetar för:

 • att Åbo Akademi bygger upp en klasslärarutbildning i Åbo för att tillfredsställa behovet av behöriga lärare i södra Finland
 • att Åbo Akademi beviljas behövliga resurser för denna utbildning

Barbro Schauman, Barbro Sipilä, Gustav Selén, John-Eric Sid, Kjell Wennström
SFP i Åbo r.f.

Partifullmäktiges svar på motionerna 3, 4 och 5

Motionärerna tar upp en angelägen fråga. Endast 79,2 procent av lärarna i Svenskfinland var formellt behöriga för sin uppgift år 2013 enligt Utbildningsstyrelsens rapport Lärarna i Finland 2013. De som helt saknar lärarbehörighet uppgick till 13,7 procent i de svenskspråkiga skolorna, jämfört med 6,4 procent i hela landet. Rapporten visar dessutom att behörighetsgraden varierar beroende på landskap, i Österbotten var 89,5 procent av alla lärare i svenskspråkiga skolor behöriga, medan motsvarande siffra i Nyland var 71,0 %. I Egentliga Finland var 77,0 % av lärarna i den svenskspråkiga utbildningen behöriga. Störst andel behöriga klass- och förskolelärare finns på svenskt håll i Österbotten (98,6 %) och Mellersta Österbotten (96,3 %), medan andelen behöriga är mycket lägre i Nyland där endast 76,8 % av klass- och förskolelärarna inom de svenska skolorna var behöriga. I Egentliga Finland var 83,6 % av klass- och förskolelärarna behöriga, enligt rapporten. Den nya rapporten, som kom ut 25.3 i år, visar intressanta förändringar i lärarsituationen i Svenskfinland, bland annat är situationen lite bättre än år 2010 för gymnasie- och speciallärarnas del medan klasslärarnas behörighetsgrad blivit sämre.

Under årens lopp har man skridit till ett antal olika åtgärder för att råda bot på lärarbristen i Nyland. Man har ordnat utlokaliserad utbildning för klasslärare, speciallärare, yrkeslärare, specialyrkeslärare, studiehandledare och till och med trafiklärare i Helsingfors. Därtill har man även ordnat behörighetsgivande utbildning, dvs. pedagogiska studier för lärare, i Helsingfors och man har gjort rekryteringskampanjer i Österbotten samt Nylandsturnéer för lärarstuderande där de får bekanta sig med skolor i Nyland. I år kommer inträdesförhör till lärarutbildningen att arrangeras även i Helsingfors, något man gjorde tidigare men som inte gjorts på senare tid pga. resursbrist.

Extra utbildningar anordnade vid Pedagogiska fakulteten/ÅA åren 1998-2013

Utbildning antal antal studerande (inledningsår)

 • Klasslärare 36 (1998)

44 (2001)

40 (2003) (antagn. av klasslärare som även blev ämneslärare) i Vasa

34 (2004)

20 (2007) (grundskolans ämnen och ämneshelheter) i Vasa

 • Speciallärare 16 (2001)

18 (2003)

16 (2004)

23 (2008)

21 (+ 3-4 med rättelseyrkan) (2013)

 • Specialbarnträdgårdslärare 16 (2001)

20 (2004)

19 (2007)

21 (2012)

 • Barnträdgårdslärare

(grundutbildning) 25 (2002)

Kompl. stud. (soc.ped./socionomer) 21 (2001)

Kompl. stud. ( – ” -) 22 (2002)

Kompl. stud. 31 (2007)

Kompl. stud. 19 (2009)

 • Yrkeslärare 12 (2001)

12 (2002)

18 (2005)

15 (2009) (inga externa anslag beviljade)

15 (2010) (inga externa anslag beviljade)

11 (2011)

12 (2012)

15 (2013)

 • Specialyrkeslärare 19 (2002)

16 (2006)

16 (2013)

 • Studiehandledare 24 (2002)

20 (2004)

35 (2011)

 • Pedagogiska studier för lärare

ca 20 (1998)

ca 15 (2003) (varav hälften i samarbete med HU)

 • Svensk trafiklärarutbildning 20 (2007)

Utöver detta finns ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet för pedagogiska studier för lärare samt för barnträdgårdslärarutbildning. Trots både större och mindre satsningar är bristen på behöriga lärare i södra Finland, speciellt huvudstadsregionen, fortfarande akut. I Helsingfors var 26 % av lärarna obehöriga i oktober 2013, och i Borgå var motsvarande siffra för grundskolan 24 %. Våren 2013 hade man i Esbo 28 lediga klasslärartjänster till vilka endast ca 20 sökande var behöriga. Flera av de behöriga sökandena hade dessutom redan en lärartjänst i Esbo. Samtidigt hade man flera klass- och timlärartjänster i Kyrkslätt som inte söktes av en enda behörig lärare. Situationen ser likadan ut år efter år, om det över huvudtaget finns behöriga sökande har arbetsgivaren ingen möjlighet att välja mellan de sökande, vilket inte är hållbart. Enbart i Helsingfors skulle det i praktiken finnas jobb för en hel årskurs från PF. Situationen underlättas inte av att många klasslärarstuderande gör sin fältpraktik i närheten av studieorten, vilket gör att man inte skapar kontakter till skolor i andra regioner.

I regeringens beslut om budgetramarna för kommande fyra år reserverades sammanlagt 123 miljoner euro för åren 2014-22 för att minska på ansökningstrycket till högskoleutbildningen, och man beslöt om en tidsbunden höjning av antalet nybörjarplatser inom branscher som är relevanta med tanke på framtida behov av arbetskraft åren 2014-16. Det vore av yttersta vikt att i kommande förhandlingar lyckas reservera en del av dessa extra nybörjarplatser för lärarutbildningen på svenska.

Partifullmäktige föreslår för partidagenatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för

att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors Universitet

att man underlättar för bland annat vuxenstuderande att få lärarbehörighet till exempel genom

att göra det möjligt för studerande vid PF att auskultera till lärare även i södra Finland och att en andra fältpraktikperiod införs för lärarstuderande, så att den kan utföras i en annan region än studieorten.