Motion 5 – Permanent klasslärarutbildning på svenska också i Helsingfors

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för:

  • att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet
  • att man underlättar för obehöriga lärare att få lärarbehörighet genom riktad kompletterande utbildning i södra Finland, om intresse för en dylik utbildning finns och medel beviljas
  • att möjligheterna för lärarstuderande att genomföra praktik i olika delar av landet underlättas
  • att objektiva utredningar görs beträffande vilka möjligheter och hinder nyutexaminerade lärare ställs inför under sina första år som lärare i Södra Finland, samt vilka möjligheter och hinder ungdomar och vuxna som är intresserade av läraryrket upplever inför eventuella lärarstudier
  • att nyutexaminerade lärare stöds speciellt under deras första arbetsår

 

Behandling

Permanent klasslärarutbildning på svenska också i Helsingfors

Från olika källor har framgått att klasslärarsituationen igen har blivit ohållbar i Huvudstadsregionen, där den största enskilda koncentrationen av svenskspråkiga är bosatta. Samtidigt finns det tiotals sökande också till lärarvikariat i Österbotten. Åbo Akademi har av SFP givits uppdraget att sköta lärarutbildningen på svenska i Finland, vilket ur den svenska folkgruppens synvinkel är en avgörande fråga. Då den nuvarande situationen med stor lärarbrist i huvudstadsregionen emellertid har tillåtits pågå i stort sett sedan Pedagogiska fakulteten inrättades i Vasa visar detta att Åbo Akademi inte klarar av att förse huvudstadsregionen med tillräckligt antal lärare. Orsaker till svårigheterna är säkert många. Fakulteten har haft tiotals år på sig att åtgärda dem utan att lyckas. Tillfälliga utlokaliserade utbildningar till huvudstaden har emellanåt kunna lätta upp situationen, men den har aldrig kommit att motsvara situationen i Österbotten och situationen i huvudstadsregionen har snabbt återgått till den som nu råder.

Undervisningssituationen för klasslärare i huvudstadsregionen är en helt annan än i Österbotten och skulle förutsätta av lärarna en nära kontakt med det finskspråkiga skolväsendet för att kunna hålla den svenskspråkiga undervisningen lika uppdaterad som den finskspråkiga. Det är inte möjligt med lärare 3 utbildade vid Pedagogiska fakulteten i Vasa, som inte har utbildats på ett sådant sätt att de kan hålla den kontakten. Motsvarande finskspråkig utbildning saknas ju i Vasa. Rivaliteten mellan de olika landsändarna i Svensk-Finland borde inte få hindra en lösning av problemen med lärarutbildningen.

Nu tycks man på en del håll blanda ihop tvåspråkig undervisning av eleverna i skolan med tvåspråkiga lärarkontakter, men det är helt olika saker.

SFP i Stor-Alberga föreslår

  • att SFP går in för att stöda en permanent klasslärarutbildning på svenska också i Helsingfors i anslutning till Helsingfors universitets finskspråkiga lärarutbildning och helst i samarbete med Åbo Akademi.

Martin Gripenberg samt Eeva Hæggström, Markus Söderman, John-Eric Söderman, Naimat Asapova, Daniela Holm, Stig Kankkonen och Katarina Hellsten-Palomäki