Motion 52 – Närdemokrati

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP arbetar för att i den nya kommunallagen möjliggöra rådgivande folkomröstningar i samband med andra val.
  • att SFP arbetar för att i den nya kommunallagen förbättra möjligheterna för närdemokrati och regionala organ med reella påverkningsmöjligheter i kommunerna.

Behandling

Närdemokrati

Sfp har talat varmt för att stärka närdemokratin och vi vet att frågan är under arbete inom partiet. Vissa delar av lagstiftningen sätter dock käppar i hjulen i onödan.

När Pargas stad valde att hålla en rådgivande folkomröstning om stadens namn, visade det sig att det inte går att ordna folkomröstningar samtidigt med andra val. En folkomröstning är en dyr tillställning, och kostnaderna kunde ha begränsats om man kunde ha hållit den samtidigt med t.ex. riksdagsvalet. Detta är dock någonting som vår lagstiftning sätter stopp för.

Därtill har det diskuterats möjligheterna till olika närdemokratiorgan när kommunerna växer. Speciellt för områden som blir geografiskt stora och splittrade kan val till närdemokratiorganen vara lockande, och också ge en bättre demokratisk representation i och med att av fullmäktige tillsatta organ representerar partifördelningen i fullmäktige.

Det borde finnas alla tekniska möjligheter till att ordna flera val och folkomröstningar samtidigt ifall en kommun finner det önskvärt, då borde inte lagstiftningen bromsa den delen av demokratiutvecklingen eller göra det dyrt för kommunerna i onödan.

Sfp i Nagu föreslår

att SFP i riksdag och regering utreder möjligheterna att avlägsna hindren för att ordna flera val eller folkomröstningar samtidigt.

Sfp i Nagu
Alice Björklöf                                                                                       Jan-Erik Karlsson

 

Partifullmäktiges svar

Närdemokrati och utvecklande av kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter över lag har varit en viktig del av revideringen av den nuvarande kommunallagen. Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) har på sitt möte 7.6.2013 fattat beslut om att bereda lagändringar som möjliggör rådgivande folkomröstningar i samband med olika val. Inom ramen för arbetet med den nya kommunallagen har man också föreslagit att det ska vara möjligt att hålla rådgivande folkomröstningar som gäller delar av kommunen där indelningen skulle utgöras av kommunens röstningsområden.

I samband med revideringen har också olika former av regionala organ inom kommunen diskuterats. HALKE har på sitt möte7.6.2013 också slagit fast att man ska förstärka närdemokrati genom utveckla möjligheterna för regionala organ. Tanken är att fullmäktige ges möjligheten att tillsätta organ på regional bas för att förbättra påverkningsmöjligheterna för kommuninvånarna. Fullmäktige ska kunna besluta att organet tillsätts utgående ifrån förslag från den ifrågavarande kommundelens invånare.  Det regionala organets uppgift skulle vara att påverka i kommunala beslut och utveckla det egna kommunområdet. Organet skulle också ges möjlighet att ge utlåtanden gällande kommunens strategi, i beredningen av budget- och ekonomiplanefrågor samt i frågor som har betydelse för invånarna i kommundelen. Det regionala organets övriga uppgifter skulle fastställas i kommunens förvaltningsstadga.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP arbetar för att i den nya kommunallagen möjliggöra rådgivande folkomröstningar i samband med andra val.
  • att SFP arbetar för att i den nya kommunallagen förbättra möjligheterna för närdemokrati och regionala organ med reella påverkningsmöjligheter i kommunerna.