Motion 8 – Spinnfiskeövervakning

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP i riksdag och regering fortsättningsvis arbetar hårt för att bevaka yrkesfiskarnas rättigheter och möjligheter att utöva yrke i Finland.

 

Behandling

Spinnfiskeövervakning

Spinnfiskelagen har debatterats många gånger, och det finns mycket som känns oskäligt för lokalbefolkningen och yrkesfiskarna i skärgården. Samtidigt som man ger fritidsfiskarna och fiskeguiderna stora fördelar och rättigheter jämfört med yrkesfiskarna, så gör man det väldigt svårt och krångligt att övervaka att de följer sina skyldigheter. T.ex. kan inte samma myndighet som kontrollerar att de betalt fiskevårds- och spinnfiskeavgiften bötfälla för användning av allt för många spön utan det hör till vattenägaren.

Sfp kunde gärna se över lagstiftningen gällande övervakningen och jobba för att onödiga byråkratiska hinder elimineras. Överlag borde nånslags jämlikhetsprincip gälla för yrkesfiskare och fritidsfiskare, både när det gäller rätt att fiska från sin båt (det har visat sig vara svårt att få FIN-registernummer till båten medan fritidsfiskare inte behöver registrera sin båt för fiske), vattenarrende (yrkesfiskare betalar i allmänhet arrende för fiskevattnet medan fritidsfiskare får fiska gratis var som helst), övervakning (man gör det svårt att övervaka att fritidsfisket följer reglerna) och övrig byråkrati (t.ex. dessa nätstolpar som numera krävs och utgör en riktig trafikfara på sjön).

Sfp i Nagu föreslår

att SFP i riksdag och regering fortsättningsvis jobbar hårt för att bevaka den krympande mängden yrkesfiskares rättigheter och möjligheter att utöva sitt yrke i Finland.

 

Sfp i Nagu
Alice Björklöf                                           Jan-Erik Karlsson

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett ytterst aktuellt ärende, med tanke på att jord- och skogsbruksministeriet för tillfället bereder en ny lag om fiske. Enligt nuvarande planer ska förslaget till ny fiskelag behandlas i riksdagen denna vår.

Svenska folkpartiet har också under denna valperiod både i regering och riksdag aktivt jobbat för att trygga yrkesfiskarnas faktiska verksamhetsförutsättningar. Som exempel kan nämnas insatserna i samband med den årliga behandlingen av EU:s fiskekvot för Östersjön. Som ett annat konkret exempel kan nämnas att SFP i samband med riksdagens budgetbehandling framgångsrikt äskat anslag för både reduceringsfiske och för Finlands yrkesfiskarförbund.

Även på EU-nivå har SFP jobbat aktivt för yrkesfiskarna. Som exempel här kan nämnas att SFP:s europarlamentariker jobbat för att yrkesfiskarna även i fortsättningen ska få ersättning för säl- och skarvskador.

En stor del av de enskilda frågorna som nämns i motionens brödtext kommer att vara aktuella i den kommande behandlingen av den nya fiskelagen. SFP kommer i samband med behandlingen av den nya fiskelagen och även annars fortsättningsvis att jobba för att yrkesfiskarna har faktiska förutsättningar att utöva sitt yrke.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagenatt Svenska folkpartiet arbetar för

  • att trygga och bevaka den krympande mängden yrkesfiskares rättigheter och möjligheter att utöva sitt yrke i Finland.