Motion 18 – Rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos personliga assistenter

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP arbetar för att behörig instans utreder ifall personer som beviljats personlig assistens och själv fungerar som arbetsgivare för sina assistenter på lämpligt sätt kan ges rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos sina anställda.

Behandling

Rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos personliga assistenter

Personer med handikapp kan, enligt fastställda kriterier, beviljas personlig assistens i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), särskilt paragraf 8 c-d. Personlig assistens kan ordnas på flera olika sätt, men numera går allt fler kommuner in för den modell där den handikappade själv fungerar som arbetsgivare för sina assistenter. Den handikappade personen sköter således rekrytering och alla anställningsdetaljer och kommunerna står för de (överenskomna) kostnader som uppstår. På så sätt minskar kommunernas administrativa börda och för handikappade personer ökar inflytandet över vardagen betydligt.

Det finns en hel del relevant information om personlig assistens till exempel på assistentti.info. Här finns information om hur systemet fungerar, stöd för arbetsgivaruppgifterna och annat relevant.

På det hela taget är systemet med personlig assistens således vettigt. Ur den handikappades synvinkel är rekryteringen ofta den största utmaningen. Dels är lönen inte stor och dels kan det vara svårt att hitta lämpliga sökande. Ytterligare ett problem är att det ur den handikappades synvinkel kan kännas otryggt att inte kunna kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos de assistenter som anställs. Personer som beviljas personlig assistens är beroende av sina assistenter, det är därför rätten till assistens beviljats. Det är en utsatt situation, att behöva förlita sig på andra när det gäller alla vardagliga ärenden, ens ekonomi, ens korrespondens, ens fysiska integritet och ibland medicinska, livsupprätthållande funktioner som till exempel andningshjälp. Det vore rimligt att även personer som beviljats personlig assistens skulle ges rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos assistenter, med hänvisning till det utsatta läge personerna befinner sig i.

I straffregisterlagen (770/1993), särskilt paragraf 6, finns bestämmelser över enskilda personers rätt att få straffregisterutdrag över sig själv, bland annat för att visa sin lämplighet i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Den senare nämnda lagen motiveras med skydd av minderårigas personliga integritet och främjande av deras personliga säkerhet. Samma argument kan rimligen användas i fråga om personer som beviljats personlig assistens. (Samma argument borde för övrigt rimligen gälla även personer med utvecklingsstörning. Inte heller inom specialomsorgen är denna typ av kontroll tillåten. Det är dock en mer komplicerad fråga och lämnas därför denna gång utanför detta resonemang.)

Det är värt att betona att avsikten med motionen inte är att överlag misstänkliggöra personer som arbetar som personliga assistenter. De flesta assistenter gör ett utmärkt arbete mot en alltför låg ersättning. De berördas utsatthet i sammanhanget motiverar ändå en ändring av rådande omständigheter.

Jag föreslår att Svenska folkpartiet verkar för:

– att personer som beviljats personlig assistens och själv fungerar som arbetsgivare för sina assistenter på lämpligt sätt ges rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos sina anställda.

Linnéa Henriksson

Partifullmäktiges svar

Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund utvidgades i maj 2014 till att omfatta frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Till skillnad från personer i anställnings- eller tjänsteförhållande är det frivilligt att kontrollera brottslig bakgrund hos frivilliga.

Syftet är att skapa ett förfarande som främjar de minderårigas trygghet, men som ändå inte försämrar möjligheterna att ordna frivilligverksamhet. Ett allmänt villkor för att ett utdrag kan begäras är att den frivillige har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Ett utdrag kan ansökas enbart om organisatören tänker tilldela den frivillige ett uppdrag som regelbundet och i väsentlig grad består i samvaro med en minderårig.

Partistyrelsen anser det vara motiverat att utreda ifall personer som beviljats personlig assistens och själv fungerar som arbetsgivare för sina assistenter på lämpligt sätt kan ges rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos sina anställda.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att behörig instans utreder ifall personer som beviljats personlig assistens och själv fungerar som arbetsgivare för sina assistenter på lämpligt sätt kan ges rätt att kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos sina anställda.