Motion 22 – Inga fler nedskärningar i studiestödet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för
  • att det görs en utvärdering av effekterna av hittills gjorda förändringar i studiestödet
  • att en hållbar inkomst för studerande garanteras och att inga ytterligare nedskärningar görs i studiestödet

Behandling

Inga fler nedskärningar i studiestödet

Under de senaste åren har flera stora reformer av studiestödet genomförts. Antalet stödmånader har skurits ner och både prestationskraven per månad och minimiprestationskravet per studieår har höjts. Målet med reformerna har dels varit att spara i statskassan och dels att försnabba studerandes studietakt. Däremot har inga utredningar gjorts i fall följderna av reformerna motsvarar målsättningarna.

De nya reformerna skapar osäkerhet hos studerande då påtryckningarna på studietakten ökar. Studiestödet är dessutom de flesta studerandes främsta inkomstkälla och kontinuerliga ändringar i stödet leder till en stor ekonomisk osäkerhet bland studerande. Situationen med många olika samtidiga studiestödssystem är dessutom förvirrande för studerande när de måste reda ut vilket system som berör dem.

Finlands konkurrenskraft ligger i kunskap och utbildning. För att vi också i fortsättningen ska ha högutbildad arbetskraft är det viktigt att alla reformer görs med eftertanke. Efter en riksdagsperiod fylld med förändringar är det nu tid för att följa med vilken effekt ändringarna har haft. Att fortsätta förändra utan att först följa upp effekten av tidigare reformer gör att man riskerar slänga ut barnet med badvattnet.

För att försäkra sig om att önskade effekter av studiestödsreformerna uppnås vill Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK:

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

Att en utvärdering görs av effekterna av hittills gjorda studiestödsreformer

Att inga ytterligare nedskärningar görs i studiestödet.

Ida Schauman
Förbundsordförande                                        

Sandra Grindgärds
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Dagens studerande är morgondagens arbetskraft. Därför är det av största vikt att studerande har förutsättningarna som krävs för att de ska få de kunskaper och erfarenheter de behöver inför steget in på arbetsmarknaden. Där ingår att studerande har möjlighet att livnära sig och fullfölja sina studier framgångsrikt. Att skära i studerandes inkomster måste undvikas ifall man går inför att göra större inbesparingar i samhället. Nedskärningar i utbildningen ska undvikas.

En utvärdering av behoven av en studiestödsreform kunde göras så att den beaktar studiestödet i sin helhet. I dagens läge inbegriper studiestödet studiepenning, bostadstillägg, frivilligt studielån som garanteras av staten och möjlighet till försörjartillägg. Då måste en utvärdering av effekterna av hittills gjorda studiestödsreformer göras. Att göra mindre förändringar i olika delar av studiestödet utan helhetssyn kan äventyra studiestödets verkliga funktion. Studiestödet ska även kunna garantera jämlika förutsättningar för studerande runt omkring landet. Det måste beaktas då förändringar i studiepenningen görs.

Studerande måste kunna lita på en tryggad inkomst då de sköter sina studier enligt existerande krav.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

att det görs en utvärdering av effekterna av hittills gjorda förändringar i studiestödet

att en hållbar inkomst för studerande garanteras och att nedskärningar i studiestödet bör undvikas.