Motion 26 – Q-antagning till UNI 2016 – kvartalsvis antagning istället för nollår

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att universitetens verksamhetsförutsättningar tryggas
  • att det utarbetas mer flexibla studiemöjligheter
  • att staten i sin resultatstyrning av universiteten kräver åtgärder som förbättrar möjligheten till mera flexibla studier, såsom studier hela året även under sommarmånaderna, bättre tentamensmöjligheter, mera nätbaserade studier och andra åtgärder som försnabbar studierna.

Behandling

Q-antagning till UNI 2016 – kvartalsvis antagning istället för nollår

Under de senaste åren har det skett stora omvälvningar inom universitetsvärlden i Finland.

En stor förändring har skett inom Aalto-universitetet. En sammanslagning av flere olika arrangörers verksamhet har resulterat i en större helhet som i det stora hela har garanterat mer finansiering för en viss tid. Med den följden att flere av våra mindre universitet i landet har blivit tvingade att ytterligare kämpa för sina monetära andelar, skruva till takten med utexaminerade och spotta ut publikationer med en accelererande fart, ofta införda i publikationer med aningen lägre prestige/poäng för rankingen. Därtill har man vid Aalto-universitetet tagit i bruk ett relativt nytt system inom akademia för karriärstigen, ”Tenur track-systemet”. Resultaten av att man infört detta är att flere lärare som fick anställning vid starten redan fått sparken och en säker och trygg arbetsplats med djupt ansvar för forskning, utveckling och framförallt den enskilda studeranden är ett minne blott.

Vid Åbo Akademi har man nyligen valt en ny rektor. Samtidigt har man tagit i bruk en  ny strukturell modell med endast fyra (4) områden. Meningen är dessutom att man nu skall läsa grundstudier i stora block och efter initialstudierna sedan välja inriktning. Några få ämnen har under de senaste åren tillämpat metoden att arrangera intagning två (2) gånger under läsåret.

För att förebygga och förhindra utslagning och arbetslöshet bland de unga har man även utanför den akademiska världen sökt kraftfullt efter nya lösningar för det förebyggande arbetet. Men Univärlden / akademia släpar efter. Varför?

Frågorna i detta sammanhang borde kanske vara:

  1. Hur får man ungdomarna involverade i samhället på ett snabbare och ett mer hållbart sätt?
  2. Hur får man en person utbildad och färdig för jobb, familj, lön och skattebetalning snabbt, med iver, intresse och glädje?
  3. Hur kan hen bli klar med grund-akademia på max 4 år?

Då kunde våra Unin med Åbo Akademi i spetsen kunna erbjuda nya, kreativa modeller som klart skulle befrämja en kostnadsinbesparing för samhället genom en kortare total studielängd för den unga.

Det vi yrkar på nedan kräver inte väldigt stora investeringar utan främst ett nytänk hos våra UNIn. Man kunde tänka sig att skrota det stora, högtidliga och svåra inträdesprovet som nu erbjuds bara en gång per år. Ett system där de som har råd även kan ta del av allehanda prep-kurser. Ett misslyckande i provet leder för många till ett års väntan då det är svårt med jobben ännu.

Därför yrkar vi på att

SFP och våra representanter i riksdag och regering verkar för att:

ÅA och de andra Unina har kontinuerlig antagning per kvartal (Q) = inga bortspillda år det stora grundpaketet i studierna som är lika för alla körs med start fyra (4) gånger per år sommarmånaderna bör kunna utnyttjas effektivare då alla inte kan få jobb de nätbaserade studierna skall vara lika värda olika andra studier och jobb skall kunna räknas till godo i större omfattning

flere tentamina / per Q och försnabbade tentsvar / per Q införs omedelbart

personlig handledning speciellt i initialskedet av studier bör vara tillgänglig för var och en professorer igen skall ha rätt till personliga assistenter och detta bör skyddas i lag

personliga skäl skall kunna väga tungt för flexibla lösningar – byta inriktning

uni inte är och skall aldrig få bli – ett fabriksgolv (Orwellianism)

man skapar tryggade och långsiktiga finansieringsmodeller

man skapar möjligheter till stipendier och utlandssejourer i större omfattning även för personal

man tryggar studerandes rätt till studier i olika former i en rättvis, respektfull och trygg miljö.

 

Heidi Catherine Sid
SFP i Åbo

John-Eric Sid
SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Högskoleutbildningen har under de senaste åren stått inför en hel del omvälvningar. Dessa har berört de anställda vid våra högskolor, de studerande och högskolorna som helheter. Att arbeta fram de modeller som passar vårt nutida samhälle bäst är av stort vikt, men vi måste även minnas att utvecklingen är fortlöpande i och med att samhället förändras. För att vi ska garantera en högklassig utbildning och spetskunskap i forskningen måste universiteten ha fungerande verksamhetsförutsättningar och tillräcklig finansiering.

När man diskuterar universiteten är det viktigt att komma ihåg att de är autonoma. Det innebär att de själva långt kan styra hur de väljer att göra sitt arbete. Staten kan inte direkt ge direktiv på hur de bör organisera exempelvis undervisningen. Däremot kan staten ge uppmuntran i en viss riktning via resultatstyrningen.

Förväntningarna på studerande är relativt stora och tidspressen som sätts på dem idag är större än tidigare. Därför är det viktigt att det finns flexibla och fungerande system för att studerande ska kunna få de kunskaper och erfarenheter de behöver för att vara framgångsrika på sin bransch. Flexibilitet kring tentamina, tillgodoräknande av tidigare studier och arbetserfarenhet samt utvecklingen inom digitaliseringen av utbildningen är några områden som kan nämnas som betydande för att studerande ska ha studieframgång.

Universiteten drivs även för forskningen och detta ska inte förringas. Forskningen behöver en högklassig lägre och högre högskoleutbildning för att få fram de individer som är intresserade och har egenskaperna att bedriva betydande forskning på sitt område. Det måste finnas en balans mellan tiden som går åt till forskning och tiden som går åt till föreläsning och handledning för studerande.

Utlandserfarenhet är av stort värde både för de studerande och personal vid universiteten. Genom det kan man bredda på perspektivet i vår högskoleutbildning och inom forskningen.

Vid all utveckling vid högskolorna måste även mindre förändringars påverkan på helheten noteras. Speciellt viktigt är att förändringar inte ökar på byråkratin i överdriven grad. Att ha kontinuerlig antagning per kvartal vid universiteten är exempel på ett område som högst sannolikt skulle öka på byråkratin. Det skulle leda till att administrationen flera gånger i året måste behandla ansökningar och antagningar samt att den undervisande personalen måste erbjuda nya studerande grundkurserna oftare per år.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att universitetens verksamhetsförutsättningar tryggas

– att det utarbetas mer flexibla studiemöjligheter

– att staten i sin resultatstyrning av universiteten kräver åtgärder som förbättrar möjligheten till mera flexibla studier, såsom studier hela året även under sommarmånaderna, bättre tentamensmöjligheter, mera nätbaserade studier och andra åtgärder som försnabbar studierna.