Motion 32 – Pensioner från Sverige

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP verkar för att motionen anses vara besvarad med denna utredning.

Behandling

Pensioner från Sverige

Enligt Huvudstadsbladet 25.2.2015 har över 20 000 finländare inte ansökt om att få ut sin berättigade pension från Sverige, totalt rör det sig om upp till 17 miljoner euro per år. Idag ansöker man om pension från utlandet genom att fylla i bilaga U i samband med sin normala pensionsansökan gällande inhemska pensioner. Det framgår dock inte av blankett U att ansökan enbart gäller allmän pension inte avtalspension, även om avtalspensionen är kollektiv. I praktiken vet man inte om att arbetsgivaren i Sverige har betalt in avtalspension baserat på avtal med facket. Man blir av svenska myndigheter upplyst om att man kan ha rätt till avtalspension men man måste själv reda ut om har rätt till avtalspension och i så fall på vilket bolag.

Exemplet ovan gäller enbart ett EU-land medan dagens arbetsliv präglas av allt större rörlighet inom hela EU.

Därför föreslår jag:

– att SFP skall arbeta för att lösa informationsglappet mellan pensionsmyndigheterna i de olika EU-länderna så att i olika EU-länder intjänad pension erhålls genom en ansökan, enligt principen ”en lucka”. Detta är en rättvisefråga. Kollektivt tecknad intjänad pension skall betalas ut utan att individen själv åläggs att vara informerad om de olika EU-ländernas pensionsarrangemang. Pensionsskyddscentralen bör ta ansvar för detta.

Mikael Frejman
SFP i Vasa

Partifullmäktiges svar

Den svenska Pensionsmyndigheten, PM saknar kontaktuppgifter till drygt 20 000 finländare som har rätt att få svensk pension. PM har bett finska Pensionsskyddscentralen om hjälp att hitta dessa finländare. Eftersom en stor del av beloppen inbetalats i slutet på 1960-talet, beräknar man att en del av de saknade pensionstagarna redan kan ha avlidit. Eftersom de utbetalbara summorna kan vara små har många finländare medvetet valt att låta bli att ansöka om den svenska pensionen.

I många länder kompletteras det lagstadgade pensionsskyddet av olika tilläggs- och avtalspensioner, som motionären berör. Pensionsskyddscentralen förmedlar inte ansökningar om sådana till utlandet, eftersom de inte omfattas av EU-förordningen eller överenskommelserna om social trygghet. Du måste själv ta reda på om du har rätt till någon tilläggs- eller avtalspension. Därmed kan ett större ansvar inte påläggas finska Pensionsskyddscentralen utan ändringar i EU-lagstiftning.

Till Pensionsskyddscentralens uppgifter i Finland hör bl.a. att förmedla pensionsuppgifter till och från Pensionsmyndigheten i Sverige (PM) och motsvarande institutioner i andra EU/EES-länder. Enligt gällande EU-förordning har Pensionsskyddcentralen kompetens att informera om och förmedla till PM endast den lagstadgade pensionen (inkomst-/ tilläggspensioner, premiepensioner och garantipensioner) men inte svenska avtals/tjänstepensioner.

Inbetald arbetspension kan ses som innestående lön. Varje löntagare borde ha koll på i vilka bolag ens arbetsgivare har betalat in arbetspension. Enklast framkommer det genom att kontakta den gamla arbetsgivaren eller Pensionsmyndigheten i Sverige. Finska Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten ger också råd och information hur man kan söka information om den svenska avtalspensionen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

– att motionen anses vara besvarad med denna utredning.