Motion 37 – Har vi råd med mögliga daghem, skolor och äldreboenden?

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP verkar för att största vikt fästs vid kvalitativt byggande. Att satsa på kvalitet är det bästa sättet att undvika de förödande följder mögelproblem och dålig inneluft kan ha på människors hälsa. Att kommuner uppmanas att ta i bruk miljövänlig ny teknik som förbättrar inomhusluften.

Behandling

Läste nyligen att var fjärde skola i Finland har fuktskador, daghemmen och boenden för äldre och handikappade är i samma situation. Hur kommer det sig?

Om tex ett livscykeldaghem byggs med automatisk luftkonditionering, så är det meningen att den skall vara igång hela tiden och inte stängas av till veckoslut och lov. Jag har förstått att när sedan luftkonditioneringen sätts igång igen, frigörs en massa mikrober i luften. Inomhusluftens kvalitet blir dålig och barn och vuxna får småningom astma, själva byggnaden far också illa.

Det finns säkert också andra byggnadstekniska saker som bidrar till att vi i Finland har så mycket mögel i våra byggnader.

Därför bör SFP verka för:

– att daghem, skolor, äldreboenden mm är i gott skick

– att barn, vuxna, äldre m.fl. inte behöver vistas i utrymmen med dålig inneluft

– att byggnader med automatisk luftkonditionering håller dem igång hela tiden

– att automatisk luftkonditionering byts ut mot, vanlig fönstervädring

Annette Forsblom
Ordf. SFP i Östra Borgå lk r.f.

Partifullmäktiges svar

Det är av största vikt att daghem, skolor och äldreboenden är i gott skick. Vårt ansvar är stort för att särskilt barn, funktionshindrade och äldre inte ska behöva vistas i utrymmen med dålig inomhusluft.

Det är särskilt viktigt att fästa sig vid byggkvaliteten då offentliga byggnader uppförs. Slarv med byggkvaliteten tenderar att skapa problem med mögel och dålig inneluft också i relativt nya byggnader. Omsorgsfullt och välplanerade byggnader är ofta den bästa garantin mot inneluftsproblem. Dålig byggkvalitet beror ofta på försummelser i byggnadsövervakningen. Man bör inse att slarvbyggen är ett stort hälsovårdsproblem och är inte heller förenligt med en god samhällsekonomi.

Motionären har rätt i påpekandet att system med automatisk luftkonditionering kan vara en stark bidragande faktor till dålig inomhusluft. Luftkonditioneringsaggregatets ljuddämpare kan vara utrustad med fibrer av mineralull som frigörs i den luft som man inandas. Att byta till bättre moderna ljuddämpare anses av experter vara en viktig åtgärd för att förbättra luftkvaliteten.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att största vikt fästs vid kvalitativt byggande. Att satsa på kvalitet är det bästa sättet att undvika de förödande följder mögelproblem och dålig inneluft kan ha på människors hälsa.

– att kommuner uppmanas att ta i bruk miljövänlig ny teknik som förbättrar inomhusluften.