Motion 6 – Ett finländskt ”trollförsvar” – förmåga att motverka felinformationskampanjer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:
  • att Finland fortsättningsvis upprätthåller samt vidareutvecklar metoder med hjälp av vilka medvetna desinformationskampanjer kan motverkas.

Behandling

Ett finländskt ”trollförsvar” – förmåga att motverka felinformationskampanjer

I likhet med de flesta västländer utsätts Finland för informationskampanjer vars ändamål är att skapa en felaktig bild av Finland, dess politiska etablissemang, beslutsfattning, näringsliv, kultur, historia och identitet. Dylik felinformation kan ha sitt ursprung i eller utanför Finland och förekommer redan särskilt på internet men även i övriga informationsmedier. Ändamålet med sådan felinformation är att försöka ta kontroll över verklighetsberättelsen, nedbryta Finlandsbilden, försvaga den nationella självkänslan och inverka på nationellt relevant beslutsfattning i och utanför Finland. Finland bör därför skapa en förmåga att aktivt motverka medveten felinformation om Finland.

SFP i Bryssel föreslår att:

SFP ska verka för att Finland skapar en förmåga att försvara den nationella verklighetsskildringen genom att motverka medvetna felinformationskampanjer.

Axel Hagelstam SFP i Bryssel
Ann-Sofie Rönnlund SFP i Bryssel 

Partifullmäktiges svar

Desinformationskampanjer har som en följd av Ukrainakrisen lyfts på tapeten i den offentliga diskussionen. I Finlands närområde är Ryssland den aktivaste spridaren av desinformation. Kampanjerna är välorganiserade och koordinerade, och sker med direkt styrning från högsta politiska ledning. Ett praktexempel är RT (tidigare Russia Today), den engelskspråkiga televisionskanalen som syns i hundratals länder. Kanalen ägs och styrs av ryska staten och har en budget på flera hundra miljoner euro. Via kanalen försöker man så tvivel och sprida alternativa teorier till pågående händelser för att befrämja ryska intressen.

En av de viktigaste metoderna genom vilken effekten av koordinerade desinformationskampanjer kan begränsas är en fungerande och fri press. Desinformation måste mötas med information. Därför är det viktigt att medias verksamhetsförutsättningar tryggas i tider då tidningsupplagorna krymper och mediekonsumtionsbeteendet förändras. Public service och Rundradion spelar fortsättningsvis en central roll på det finska mediefältet.

En annan viktig metod är effektiv, snabb, tydlig och transparent kommunikation från offentligt håll. Statsrådet har redan som en följd av Ukrainakrisen förstärkt koordineringen mellan informationsavdelningarna på de olika ministerierna för att bättre kunna bemöta felinformationskampanjer.

Även inom Europeiska Unionen har bemötandet av desinformationskampanjer diskuterats det senaste året.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att Finland fortsättningsvis upprätthåller samt vidareutvecklar metoder med hjälp av vilka medvetna desinformationskampanjer kan motverkas