Motion 1 – ARA – understödet tillbaka för reparation av hissar i äldre höghus

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att stöd till byggen av hissar i hus utan hiss bibehålls
  • att åtgärder tas för att underlätta att äldre kan bo hemma så länge som möjligt

Behandling

Under senaste valperiod stoppades plötsligt möjligheten att ansöka om understöd för reparation av hissar i äldre höghus. I Finland har man gått in för att de äldre skall kunna få bo hemma så länge som möjligt. För boendetryggheten både för dem och andra medborgare bör vi då ha hissar som fungerar pålitligt och som följer de hissvisa inspektions- och  eparationstidtabellerna.

Dessutom finns det direktiv om att hissar skall bytas ut till nyare modeller. Allt detta blir väldigt dyrt för bostadsbolagen och speciellt för de enskilda lägenhetsinnehavarna, som ofta är äldre
medborgare, änkor, änklingar och så handlar det om bostäder i högre våningar, där fördelningsprincipen ofta slår hårdare ut p.g.a. bostad högre upp i huset och/ eller reparationskostnad som fördelas per ytan på lägenheten. Därför behövs det understöd.

I den senaste utlysningen om ARA-understöden var det fint att understödet för att installera hiss till befintligt höghus igen fanns med, men denna gång bara för rörelsehindrade. Däremot fattades möjligheten att ansöka om understöd för reparation av befintlig hiss. (ARA-annonsen, 02/2016).

Därför yrkar vi på att SFP verkar för

  • att ARA-understödet, speciellt gällande äldre höghus, för reparationsstöd av befintliga hissar, återinförs med snabb tidtabell.

Catherine Sid och John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar:

Problemet som motionärerna tar upp är mycket angeläget. SFP stöder möjligheten för äldre att kunna bo hemma så länge som möjligt. SFP anser dock inte att man borde låsa sig till understöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), bland annat för att där finns stora krav på redovisningen, och kan vara problematisk för många husbolag. Dessutom lägger alltid ARA-finansiering krav på exempelvis hyresnivån. För övrigt är det bra att ARA-understöd beviljas för just nybyggen av hiss eftersom det är betydligt dyrare att bygga ny hiss än underhåll av hiss. SFP vill jobba för att speciellt äldre enskilda lägenhetsinnehavare inte ska utsättas för oskäliga kostnader eller för oskäliga krav gällande finansieringen. Partifullmäktige anser att motionens utgångspunkt är felaktig i och med att ARA-understödet fortfarande utbetalas.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att stöd till byggen av hissar i hus utan hiss bibehålls
  • att åtgärder tas för att underlätta att äldre kan bo hemma så länge som möjligt