Motion 10 – Om ekonomiskt stöd för medborgarinstituten

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att uppmärksamma de kommunala beslutsfattarna på den fria bildningens betydelse för invånarnas trivsel och bildning.

Behandling

Medborgarinstituten spelar en viktig roll i dagens samhälle. Deras verksamhet hjälper till att stärka medborgarsamhälle, utveckla demokratin och stöda jämlikhet i utbildningsfrågor. De arrangerar allmänbildande undervisning och samarbetar ofta med flera läroanstalter. Medborgarinstituten upprätthålls av kommunerna och deras verksamhet övervakas av undervisningsministeriet. De ger en betydlig ekonomisk avkastning för samhällsutvecklingen både på kort- och långsikt. Medborgarinstituten brukar vara kostnadseffektiva. De senaste åren har den statliga finansieringen minskat för medborgarinstitutens verksamhet.

Jag föreslår att vi arbetar för

  • Att söka resurser för att stöda dessa läroanstalter ekonomiskt.

Elena Makarova, Borgå Östra

Partifullmäktiges svar

Medborgarinstituten hör till den så kallade fria bildningen och precis som motionären lyfter upp stärker medborgainstituten vårt samhälle och är viktiga både för bildningsbehovet, stärker våra medborgafärdigheter och förbättrar det allmänna välmående. Tyngdpunkten i medborgarinstitutens undervisning ligger vid konstämnen, hantverksämnen och språk. Medborgarinstituten erbjuder även öppen universitetsundervisning.

Den fria bildningen utgår från principen om livslångt lärande för att stöda individens personlighetsutveckling och förmåga att fungera i samfund samt främjar demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället. Det fria bildningsarbetet är inte examensinriktat och kännetecknas av studier enligt eget val, som är öppna för alla. Var femte finländare deltar varje år i den fria bildningens verksamhet.

Den fria bildningen står inför ekonomiska utmaningar när den statliga finansieringen minskar. Det betyder att bland annat medborgarinstituten måste samarbeta i större utsträckning regionalt för att kunna erbjuda ett eftertraktat kursutbud med hög kvalitet. Ett samarbete med skolor kunde göra verksamheten mer effektiv.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att uppmärksamma de kommunala beslutsfattarna på den fria bildningens betydelse för invånarnas trivsel och bildning.