Motion 18 – Farliga ljudlösa cyklar

Beslut

Partidagen beslöt för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

En cykel som färdas ljudlöst i hög hastighet är farlig både för cyklisten och andra medtrafikanter och speciellt för äldre och små barn, som med nuvarande sparhysteri från regeringens sida tvingas bege sig på egen hand till skolan, utan skoltransport eller rätt till buss, i en allt tidigare ålder? Eller har man tänkt på tryggheten för diverse joggare med musik eller telefonknappar i öronen som inte hör eller hinner se cyklisten? Eller på äldre på trottoarer och vid övergångar, som kanske rör sig aningen långsammare och eller hör sämre? De är alla lätta offer för dessa ljudlösa cyklar som plötsligt dyker upp.

Därför yrkar vi på att SFP verkar för

  • att det i Finland inom stadsområden kunde införas en landsomfattande hastighetsbegränsning för cyklar

Catherine Sid och John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar

Alla som rör sig i trafiken ska vara på sin vakt och ta i beaktande övriga så att trafiksäkerheten inte utmanas. Det finns klara stipulationer kring hur och var cyklister får röra sig. Bristen på cykelvägar på en del orter och ställen och okunskap kring regler för cyklister, både hos fotgängare, cyklister och andra som färdas på cykelvägar och trottoarer, bidrar säkerligen ibland till farosituationer. Ifall dessa två skulle förbättras kunde även motionärens oro göras mindre. SFP har tidigare pådrivit att kommuner inte ska åläggas nya normer, utan att det finns god grund för det. Att införa hastighetsbegränsningar för cyklar skulle sätta helt nya krav på kommuner och cyklister – beroende på hur farten skulle kunna mätas. Även frågan kring vilken instans som skulle ha ansvaret för att övervaka att hastighetsbegränsningar följs förblir öppen då få instanser i dagens läge har möjlighet att ta på sig nytt övervakningsansvar. Med det sagt önskas att alla som rör sig i trafiken tar ansvar för sitt eget agerande både för sin egen och andras säkerhet.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.