Motion 25 – Stoppa fortsatta nedskärningar inom utbildning och forskning.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att SFP fortsätter arbeta för ökade resurser till utbildning och forskning

Behandling

Finlands framgångar internationellt har i hög grad berott på vår höga standard på utbildning och stora satsningar på forskning och utveckling. Regeringens nedskärningspolitik drabbar i hög grad just dessa områden. Även om de innebär en besparing på kort sikt just nu, så försvårar de Finlands möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen i framtiden. Helsingfors universitet drabbas av hårda nedskärningar. Universitetet har knappast samma möjligheter att hävda sig i internationella sammanhang eller vara ett attraktivt universitet för forskare och studeranden från andra länder i fortsättningen i samma utsträckning som hittills.
Beslutet att nu under våren 2016 säga upp omkring 8- 900 arbetsplatser inom universitet kommer att märkbart försvåra möjligheterna att upprätthålla en nuvarande nivå av dess grundfunktioner, forskning och utbildning. Förmodligen var en viss mån av trimning och besparingar inom universitetet möjlig, men det borde ha skett försiktigare och mera strukturerat och planerat.
Under 90 talets depression sparades det inte på utbildningen och forskningen och detta gav utdelning senare när vi kom ur denna. Den väl fungerande infrastruktur som nu förstörs är betydligt svårare att bygga upp på nytt i framtiden. Och till exempel få tillbaka de utbildade personer som nu har flyttat och planerar att flytta utomlands. Det är alltså kortsiktigt av den nuvarande regeringen att göra så stora nedskärningar inom dessa sektorer. SFP har agerat berömligt redan nu i frågan om att ifrågasätta och minska nedskärningarna inom utbildning och forskning. Det vore önskvärt att SFP även i fortsättningen skulle verka aktivt för detta.

Undertecknad föreslår därför att SFP:s representanter i riksdagen skall verka för:

  • att motsätta sig fortsatta och framtida nedskärningar inom undervisning.
  • att motsätta sig fortsatta och framtida nedskärningar inom forskningen, speciellt den naturvetenskapliga och medicinska forskningen
  • att sträva till att verka för en framtida ökning av satsningarna på undervisning och forskning på sikt i Finland.

Peter Hackman, Helsingfors

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har kraftigt motsatt sig den sittande regeringens utbildningsnedskärningar. I mars 2016 lämnade även SFP in en interpellation i ärendet som undertecknades av samtliga oppositionspartier. Vi är medvetna om att det finns ett stort behov av att anpassa statens utgifter, och vet att nödvändiga nedskärningar oftast är smärtsamma. I det rådande läget är det därför av största vikt att man noggrant analyserar följderna av de åtgärder man tar. Det är beklämmande att se att den sittande regeringen inte verkar ha genomfört någon som helst konsekvensbedömning av de nedskärningar man genomför.

Precis som motionären poängterar är Finlands utbildningsväsende en av de främsta orsakerna till Finlands framgång. I den utmanande situation vi står inför är det helt galet att förstöra förutsättningarna för oss att vara framgångsrika även i framtiden. Vi vet också att det tar länge att bygga upp fungerande strukturer inom utbildningen, men att det är betydligt svårare att bygga upp dem igen när man väl raserat dem.

SFP gick till val med ett tydligt löfte om att inte skära i utbildningen under denna period. Samma löfte har även regeringspartierna gett, och bilder på partiledarna invid utskrivna vallöften har knappast kunnat undgå någon. Vi har, via vår skuggbudget, visat att nedskärningarna går att undvika om man prioriterar rätt. Det är mycket oroväckande att om man ser till Finlands totalutgifter så har utbildningskostnaderna redan nu sjunkit till en lägre nivå än under 1990-talets djupa recession. Är det så bildningsnationen Finland ska ledas? Vårt svar är entydigt nej.

Regeringen borde erbjuda klara visioner om hur man vill att utbildningen ska skötas med mindre resurser, men istället tvår regeringen sina händer och hänvisar till att högskolorna har ju sin autonomi – att de kan bestämma själva hur de kommer till rätta med radikalt nedskurna resurser. Autonomin inom den högre utbildningen befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. I dessa tider är det viktigare än någonsin att ha en klar vision om vad man vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik. Grundforskningen är oerhört viktig och vi har inte råd att försumma den. Regeringen skär i forskningsanslagen, och satsar resurser på spetsprojekt. SFP ställer sig mycket kritiskt till att regeringen styr forskningen via spetsprojekten – på bekostnad av grundforskningen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att regeringens nedskärningar inom utbildning och forskning tas tillbaka
  • att satsningarna på undervisning och forskning i Finland ökar