Motion 27 – Slopa tillägget i lagen om stöd för skolresor

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att villkoret på minst 18 berättigade skolreseunderstödsdagar per kalendermånad i Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (1079/2012) stryks.

Behandling

Slopa tillägget (1079/2012) i Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning!

7§ Beviljande och utbetalning (1079/2012)
Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. En kalendermånad berättigar till stöd för skolresor, om den omfattar minst 18 dagar som berättigar till sådant stöd.
Enligt tillägget (1079/2012) måste hädanefter även villkoret på MINST 18 DAGAR PER
KALENDERMÅNAD uppfyllas, inte bara det ursprungliga UNDER EN SAMMANHÄNGANDE TID AV MINST 18 DAGAR. Kalendermånad-villkoret har ändå inte skrivits in i lagens tillämpningsområde (1§), villkor (3§), eller begränsningar (3a§), utan endast under Beviljande och utbetalning (7§). Detta medför att studerande som t.ex. är på inlärning i arbete(ILA)-perioder inom yrkesutbildningen kan åtminstone delvis bli utan berättigat skolreseunderstöd.
Skulle t.ex. en ILA-period börja den 15:e dagen i månaden och fortgå TVÅ månader till den tredje månadens 15:e dag, skulle studerande ifråga endast få skolreseunderstöd under EN månad! Detta faktum försätter läroanstalternas studerande i ojämlik ställning, beroende på ILA-periodernas placering i läsordningen/perioderna. En lösning till problemet skulle vara att läroanstalterna placerade varje ILA-period så, att de alltid omfattade hela månader. Detta är mycket svårt att genomföra med tanke på alla de andra faktorerna som påverkar ILA-periodernas längd och placering inom yrkesutbildningen, individuella studievägar m.m.

Undertecknad föreslår att

  • Att villkoret på minst 18 berättigade skolreseunderstöd-dagar per KALENDERMÅNAD (1079/2012) stryks!

SFP i Åbo
Marko Winter

Partifullmäktiges svar

Motionären pekar på ett reellt problem, som säkert inte var lagstiftarens avsikt. Som motionären påpekar så är det inte rimligt att anta att perioder av inlärning i arbetet skulle sammanfalla med kalendermånad varje gång. Det är inte rimligt att en fråga som inte kan påverkas av individen på ett schablonmässigt sätt ska påverka de ekonomiska förutsättningarna för eleven.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att villkoret på minst 18 berättigade skolreseunderstödsdagar per kalendermånad i Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (1079/2012) stryks.