Motion 55 – Förebyggande hembesök och rådgivning

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att förebyggande hembesök för att kartlägga de äldres behov och identifiera eventuella riskfaktorer tas i användning i alla kommuner.
  • att äldreomsorgen innefattar aktiv och flexibel förebyggande verksamhet för äldre

Behandling

Enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre är kommunen skyldig att stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat kvalitetsrekommendationer om utveckling av tjänster för äldre. Syftet med rekommendationen är att stöda verkställandet av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen). Lagen påtalar kommunens ansvar för det förebyggande och rådgivande arbetet för att främja den äldre befolkningens välbefinnande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. Detta kan t.ex. ske genom förebyggande hembesök, hembesök som främjar välbefinnande. Många kommuner erbjuder t.ex. alla sina invånare som fyllt 75 år ett dylikt hembesök. Det betyder att de personer som hör till målgruppen får ett brev där föreslås ett hembesök. Syftet med hembesöket är att se över hur den äldre klarar sig i olika dagliga situationer. Samtidigt kartläggs hens livs-situation och allmäntillstånd. Ett s.k. aktivt förebyggande arbete.
Andra kommuner erbjuder en motsvarande rådgivande och handledande service vid någon seniorrådgivning. Tyvärr riskerar en dylik passiv service att missa dem som vore mest betjänta av ett aktivt förebyggande arbete. Samtidigt finns det även en risk att man missar problem som kan uppstå i den äldres omgivning och livssituation. Många äldre, +75, lever idag ett aktivt liv med resor och tid på stugan och ser kanske inte behovet av ovan nämnda förebyggande just då när kommunen tar kontakt. Därför bör den förebyggande verksamheten göras så flexibel att den passa de äldre och hens livssituation. Det är kommunen som bör anpassa sig efter de äldres behov inte tvärtom.

Vi undertecknande yrkar på att Svenska Folkpartiets representanter i regering och riksdag samt i kommunerna arbetar för

  • att alla kommuner tar förebyggande hembesök i användning
  • att alla kommuner går in för en aktiv, flexibel förebyggande verksamhet

SFP i Åbo
Kjell J Wennström, Marko Winter, Barbro Sipilä, Terhi Vörlund-Wallenius, Solveig Basilier

Partifullmäktiges svar

I takt med att Finlands befolkning åldras ställs det nya krav på att samhällsservicen är anpassad till den nya verkligheten. Motionärerna lyfter fram ett utmärkt sätt för kommunerna att förebygga problem som kan bli mycket kostsamma för kommunen och samhället. Genom hembesök kan man identifiera potentiella risker och ta itu med dem innan de utvecklas till ett problem. Utmaningarna finns givetvis i personaldimensioneringen, både i stora och små kommuner finns det ett stort tryck på personalen, inte bara inom socialsektorn. Det är ändå viktigt att konstatera att en person som lär känna den äldre genom hembesök har lättare att identifiera eventuella utmaningar, och kan då lättare leda in rätta åtgärder för att undvika problem.

Vi hålls friskare allt längre, och kan leva ett fullt liv också väldigt sent i livet. Det betyder ändå inte att riskerna skulle försvinna, tvärtom ökar riskerna för både olyckor och sjukdomar när man blir äldre. Det är därför helt motiverat att införa en tydligare dialog mellan människor, och på det sättet må bättre.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att förebyggande hembesök för att kartlägga de äldres behov och identifiera eventuella riskfaktorer tas i användning i större utsträckning
  • att äldreomsorgen innefattar aktiv och flexibel förebyggande verksamhet för äldre