Motion 57 – Tryggt boende och vård för äldre

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

 • att personaldimensioneringen inom äldreomsorgen inte minskas
 • att inte minska på den utbildade personalen inom institutionsvård och serviceboende
 • att alla får vård på eget språk, finska eller svenska i praktiken
 • att hemvårdens resurser inom kommunerna är tillräckliga innan vårdplatser på institutioner och serviceboende minskas
 • att utarbeta alternativ till serviceboende i kommunerna, av typen seniorboende eller trygghetsboende med service, även för dem med lägre pensioner

Behandling

Äldreomsorgen i kommunerna står inför allt större utmaningar. I dagens Finland finns det 393000 personer över 75 år och år 2020 beräknas deras antal vara 505000. Regeringens mål för dem är att 91-92% ska bo hemma år 2017. Endast 2-3% ska få långvård på institution och 7 % ska enligt planerna vistas på intensifierat serviceboende. Av de hemmaboende som är över 75 år ska 13-14% få regelbunden hemvård och 6-7% stöd för närståendevård. Vår relativt nya äldreomsorgslag från 2013 har som målsättning att de äldre ska vara i allt bättre skick för att kunna bo hemma så länge som möjligt. En bra målsättning men den uppfylls inte i en handvändning och därför är det svårt att nå målet redan 2017.

En ändring i denna äldreomsorgslag som trädde i kraft i januari 2015 säger att ”kommunen får tillgodose en äldre persons servicebehov med långvarig institutionsvård endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten”. Diffusa diagnoser som ångest och otrygghet beaktas knappast vid denna bedömning. Den äldres placering i vården tas av ansvarig läkare genom ett så kallat vårdbeslut och kan inte överklagas.

Men det måste ändå i kommunerna finnas resurser och alternativ för de som av olika orsaker inte kan bo hemma eller inte känner sig trygga i sitt eget hem. Det behöver inte vara institutionsvård men kunde vara seniorboende eller en boendeform som det svenska trygghetsboendet med service nära.

Regeringen planerar nu stora förändringar i den service som riktas till de äldre och i lagen om äldreomsorg, den lag vars syfte är att förbättra möjligheterna för en äldre person att få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Bland annat vill regeringen spara genom att minska på direktiven som gäller kommunernas utbildade personal. Man vill fördela arbetet och ansvaret t.ex. mellan närvårdare och vårdbiträden så att man kan minska på den utbildade arbetskraften inom äldreomsorgen och därmed minska på kostnaderna. Men genom att minska på den utbildade arbetskraften inom äldreomsorgen riskerar man att försämra vårdens kvalitet.

Samtidigt vill regeringen spara åt kommunerna genom att minska på personaldimensioneringen inom äldreomsorgens effektiverade serviceboende från rekommenderade 0,5 till 0,4 vårdare per klient. Personaldimensioneringen inom serviceboende borde bibehållas och också anpassas efter klienternas vårdbehov, vilken ju ändå mäts på vårdenheterna.

Noggranna konsekvensbedömningar måste göras innan de planerade inbesparingarna görs både vad gäller vårdens kvalitet, tillgänglighet och behovet av vård på svenska

Vi föreslår att SFP ska arbeta för

 • att personaldimensioneringen inom äldreomsorgen inte ska minskas
 • att inte försämra vårdkvaliteten inom äldreomsorgen genom att t.ex. minska på den utbildade personalen inom institutionsvård och serviceboende
 • att alla som behöver ska få vård på svenska
 •  att hemvårdens resurser inom kommunerna är tillräckliga innan vårdplatser på institutioner och serviceboende minskas
 • att utarbeta alternativ till serviceboende i kommunerna, av typen seniorboende eller trygghetsboende med service, även för dem med lägre pensioner

SFP Jakobstad
Carola Sundqvist, Mona Vikström

Partifullmäktiges svar

Utmaningarna med en åldrande befolkning blir mer och mer aktuella. Trenden är liknande inom hela EU, och frågan är således aktuell över hela Europa. De demografiska trenderna är sådana att Europa blir allt gråare över tid, som den europeiska kommissionen uttrycker situationen i en rapport från 2015. Kommissionen fortsätter med att konstatera att situationen kräver att man på bred front behöver hantera hur situationen utvecklas och påverkar socialsystemet i Europa. (The 2015 Ageing Report – Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf)
Äldre lever friskare och längre, och våra system behöver anpassas och utvecklas för att vara fungerande även framöver. För Finlands del är situationen dessvärre ännu mera utmanande än för mången annan eftersom Finland har den äldsta befolkningen i Europa.

Även i Finland har arbete gjorts för att hantera en förändrad situation. Motionären beskriver utförligt flera av ändringarna som äldreomsorgslagen från 2013 innebär. Målet med lagen var ju att uppnå det som motionären efterlyser, men dagens, i och för sig synnerligen motiverade, inbesparingsiver leder lätt till felaktiga prioriteringar. Den sittande regeringen har gång på gång visat sig oförmögen att fatta beslut baserade på konsekvensbedömningar, och risken är uppenbar att beslut som kan få ödesdigra konsekvenser för människor i behov av stöd fattas även i den här frågan.

En viktig aspekt som motionen lyfter fram är också frågan om språket i vården. När det gäller vård av äldre, där språkkunskaper som eventuellt funnits tidigare fallit i glömska, är det av största vikt att kunna erbjuda vård på modersmålet. En av vårdens viktigaste uppgifter är att skapa en trygg situation för klienten. Språket är av avgörande betydelse för att så sker. Vård på modersmålet måste garanteras.

Som helhet är det därför lätt att hålla med motionären och helhjärtat ställa sig bakom slutsatserna

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s företrädare arbetar för

 • att personaldimensioneringen inom äldreomsorgen inte minskas
 • att inte minska på den utbildade personalen inom institutionsvård och serviceboende
 • att alla som behöver ska få vård på sitt modersmål
 • att hemvårdens resurser inom kommunerna är tillräckliga innan vårdplatser på institutioner och serviceboende minskas
 • att utarbeta alternativ till serviceboende i kommunerna, av typen seniorboende eller trygghetsboende med service, även för dem med lägre pensioner