Motion 61 – Skapa trygga omgivningar för drogmissbrukare

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att det finns lättillgänglig vård för drogmissbrukare.
  • att det i Finland finns ett tillräckligt antal hälsorådgivningsställen som drogmissbrukare kan besöka anonymt utan tidsbokning.
  • att det finns tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet mot drogmissbruk.

Behandling

Den finska drogpolitiken har sakta övergått från att betona straff till att hjälpa de som behöver hjälp. Drogmissbruk är inte ett livsval, utan ska behandlas såsom det är – ett sjukdomstillstånd och ett beroende.

Utöver substitutionsbehandling, som man har ordnat i Finland redan i 20 år, har man hjälpt drogmissbrukare med sprutbytesprogram och genom att ställa ut särskilda sopkorgar för använda kanyler i parker där man vet att missbrukare vistas.

Denna utveckling från totalförbud till skademinskning är positiv, men om man verkligen vill förbättra livskvaliteten hos missbrukare av tunga droger, samt öka säkerheten i stadsmiljön, behövs ytterligare insatser.

Injektionsrum ger missbrukare möjligheten att i en trygg och ren miljö injicera, under övervakning av utbildad sjukvårdspersonal. Genom att erbjuda missbrukare detta utrymme får vi bort bruk av hårda droger ur gatubilden samtidigt som vi minskar på sjukdomsriskerna och dödsfall som följd av överdosering.

Injektionsrummen är en alltmer använd metod för att råda bot på problemen med drogmissbruk. I dagens läge finns det knappa 100 injektionsrum i världen, varav nästan hälften i Nederländerna. Rummen har gett positiva erfarenheter, då de erbjuder en ren och kontrollerad miljö för framförallt heroinmissbrukare. Tillgången till professionell hjälp och rena nålar minskar på risken för överdosering och smitta från smutsiga nålar.

Till injektionsrumspersonalens uppgifter hör inte att aktivt hjälpa med injiceringen, utan att se till att drogbrukaren har tillgång till rena instrument, övervaka, samla information om brukarnas hälsotillstånd, erbjuda vård, och kanske viktigaste av allt – tala med klienterna.
I och med injektionsrum får missbrukare en naturlig, trygg och kontinuerlig kontakt med myndigheterna och tröskeln för att söka professionell hjälp är låg. Sjukvårdspersonalen kan effektivt övervaka klienternas hälsotillstånd och följa med stadens allmänna drogsituation.

Injektionsrum finns redan i Australien, Danmark, Kanada, Norge och Tyskland och följderna har varit positiva. I Danmark har man dessutom börjat med ”fixelancen”, ett mobilt injektionsrum inbyggd i en ambulans.

Svensk Ungdom föreslår

  • att införa injektionsrum i Finland

Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

Enligt den gällande lagen om missbrukarvård vilar det centrala ansvaret att organisera vården på hemkommunens social- och hälsovårdsväsen. Vårdsystemets grundstruktur för narkotikaberoende är den samma som för alkohol- och övriga beroenden. Enligt den gällande lagen om missbrukarvård vilar det centrala ansvaret att organisera vården på hemkommunens social- och hälsovårdsväsen. Den första nivån inom vården är de allmänna tjänsterna inom social- och hälsovården, d.v.s. de platser där man också tar hand om många andra problem än droger. Nästa steg bildar missbrukarvårdens specialtjänster som är inriktade på behandling av alla slags missbruksproblem. Det sista steget är några enheter inom missbrukarvården med tjänster som planerats speciellt för narkotikamissbrukare eller endast för en viss typ av narkomanvård.

På primärvårdens, socialbyråns och den specialiserade sjukvårdens olika enheter kan man få rådgivning om narkotikaberoende, behandling av de somatiska och psykiska besvär man lider av för tillfället, hjälp att påbörja behandlingen av narkotikaberoendet och hänvisning till specialtjänster. Tidig upptäckt av problemen ligger både i patientens och i vårdsystemets intresse.

Det viktigaste nätverket för specialtjänster är A-klinikerna och ungdomsstationerna, och i anslutning till dem avgiftnings- och rehabiliteringsenheter som ger vård dygnet runt. I de flesta kommuner finns antingen en A-klinik eller ett avtal om att bekosta vården vid närmaste A-klinik med betalningsförbindelse från socialtjänsten. De flesta andra vårdinrättningar som ger missbrukarvård behandlar också personer med narkotikaproblem, trots att merparten av deras klienter är alkohol- eller läkemedelsberoende. Några enheter vårdar klienter från hela landet, vissa av dem har narkomanvård som specialinriktning. I vissa städer finns det narkomanvårdspolikliniker och några av dem håller öppet dygnet runt (t.ex. Narkomanvårdspolikliniken Kurvi i Helsingfors).

Flera städer har hälsorådgivning för narkomaner som injicerar droger. Där får man råd om hur man förebygger smittsamma sjukdomar, man kan bli vaccinerad och byta ut sprutor. Vissa vårdenheter inom institutionsvården arbetar enligt principerna för terapeutiska kollektiv och stöder med medicinfria metoder klienternas tillfrisknande. Det är viktigt att samhället säkerställer en så lättillgänglig vård som möjligt för drogmissbrukare. SFP tycker ändå inte att det är motiverat att införa injektionsrum.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att det finns lättillgänglig vård för drogmissbrukare.
  • att det i Finland finns ett tillräckligt antal hälsorådgivningsställen som drogmissbrukare kan besöka anonymt utan tidsbokning.
  • att det finns tillräckliga resurser för det förebyggande arbete mot drogmissbruk.