Motion 10 – Suomen kielen käyttöoikeus puoluekokouksessa – Rätt att använda finska på partidagen

Beslut

Partidagen beslöt:

– att partiets organisationsutskott utarbetar en plan för att utveckla partiets verksamhet så att alla känner att de kan vara med och påverka och delta i partiets arbete även om deras modersmål inte är svenska.

Puoluekokous päätti:

– että puolueen järjestövaliokunta valmistelee suunnitelman, jonka pohjalta kehitetään puolueen toimintaa siten, että myös muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat kokevat voivansa vaikuttaa ja osallistua puolueen toimintaan.

The Party Congress decided:

– that the organisational committee of the party will prepare a plan to develop the party so that everyone feels included and able to contribute even though their first language is not Swedish.

Behandling

Vi föreslår att partifullmäktigen har rättighet att använda finska på partidagens allmänpolitiska debatt, utskottsarbete, och lämna motioner till Partidagen på finska. I SFP finns helt finskspråkiga lokalavdelningar och medlemmar, som förstår svenska, men de har svårigheter att delta i diskussioner på svenska särskilt när tempot är snabbt. På våra möten i Övriga Finland och i Uleåborg använder vi alltid både finska och svenska beroende vilken är mer naturligt för talaren. Det är än naturlig del av vårt samarbete, och därför har vi fått ökat intresse som ett parti bland de finskspråkiga. Vi behöver detta steg, så att vi kan växa ut från rykten av vara ett språkparti till allmänpolitisk, rättvis, öppet och demokratisk parti, vilket vi vill vara i enlighet med vårt partiprogram.

Hallituksen puolesta/Å styrelsens vägnar
Anu Huusko, RKP Oulu (äidinkieli Suomi)
Tanja Nyman, SFP i Uleåborg (modersmål svenska)

Partifullmäktiges svar:

Motionärernas önskemål om att partidagsdelegaterna skulle få använda finska utöver svenska i partidagens allmänpolitiska debatt och i utskottsarbetet är fullt möjligt redan i dagsläget. Vilket språk som används i talarstolen eller på utskottsmöten under partidagen begränsas i huvudsak endast av deltagarnas möjlighet att förstå varandra. De flesta delegaterna behärskar båda nationalspråken tillräckligt bra, och det är fullt möjligt att använda finska i debatten.

När det kommer till inlämnandet av motioner till partidagen har den stadgeenliga praxisen varit att alla handlingar ska finnas tillgängliga på partiets officiella språk. Inget hindrar dock en medlem eller lokalavdelning att skicka in motioner på det andra inhemska språket. Ifall medlemmen eller lokalavdelningen inte själv har möjlighet att översätta motionen, kan partikansliet stå till förfogande. Ifall man förfar så är det givetvis önskvärt att man lämnar in motionerna i så god tid att översättning kan ombesörjas innan tidsfristen går ut.

Partifullmäktige föreslår

  • att partiets organisationsutskott utarbetar en plan för att utveckla partiets verksamhet så att alla känner att de kan vara med och påverka och delta i partiets arbete även om deras modersmål inte är svenska

Puoluevaltuuston vastaus:

Aloitteen tekijöiden toive siitä, että puoluekokouksen edustajat saisivat käyttää ruotsin lisäksi suomea puoluekokouksen yleispoliittisessa keskustelussa ja toimikuntatyöskentelyssä on täysin mahdollista jo nykytilanteessa. Puhujankorokkeella tai toimikuntien kokouksissa käytettäviä kieliä rajoittaa ainoastaan osallistujien mahdollisuus ymmärtää toisiaan. Lienee turvallista olettaa, että lähes kaikki puoluekokousedustajat hallitsevat molemmat kotimaiset kielet riittävän hyvin, jotta osa edustajista voi keskusteluissa käyttää myös suomea.

Mitä tulee aloitteiden jättämiseen puoluekokoukselle, on sääntöjenmukainen käytäntö ollut, että kaikkien puoluekokousasiakirjojen on oltava saatavilla puolueen virallisella kielellä. Mikään ei kuitenkaan estä jäsentä tai paikallisyhdistystä jättämään aloitteita toisella kotimaisella kielellä. Mikäli jäsenellä tai paikallisyhdistyksellä itsellään ei ole mahdollisuutta kääntää aloitetta, voivat he hyödyntää puoluetoimiston palveluita. Sellaisessa tapauksessa aloite tai aloitteet pyydetään kuitenkin toimittamaan puoluetoimistolle hyvissä ajoin ennen aloitteiden jättämisen aikarajan umpeutumista, jotta kääntämiselle jää aikaa.

Puoluevaltuusto ehdottaa

  • että puolueen järjestövaliokunta valmistelee suunnitelman, jonka pohjalta kehitetään puolueen toimintaa siten, että myös muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat kokevat voivansa vaikuttaa ja osallistua puolueen toimintaan.