Motion 15 – Hemskolade elevers rättigheter

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP:s representanter tillsammans med Utbildningsstyrelsen ser över hur situationen för elever som undervisas hemma kunde förbättras med tanke på tillgången till läromedel, elevvård och andra stödtjänster.

Behandling

I Finland finns läroplikt, men inte skolplikt. Det här betyder att ingen förälder behöver ansöka om rätten till att undervisa barnen hemma, det gäller bara att anmäla om det här till staden eller kommunen. Kommunen ska sedan utse en kontaktperson mellan familjen och skolan. I Finland finns några tusen elever som av olika orsak hemskolas. Inget definitivt antal finns. Att man bedriver hemskolning kan vara på grund av att eleven har blivit mobbad, är långvarit sjuk, är på utlandsuppdrag genom sitt idrottande mm eller att föräldrar har utlandstjänst, att barnet är på fosterhem etc. Orsakerna är många. Barn i hemundervisning blir utan läromedel, skolmat, skolhälsovård, psykologitjänster och stödundervisning. Vissa kommuner tillhandahåller böcker och annat material för undervisningen, men det här varierar, tolkningen och praxis varierar mellan olika kommuner/städer.

Utbildningsstyrelsen kan utfärda bindande bestämmelser, som kommuner och städer måste följa. Då inga bestämmelser finns, skall man följa lagen, i det här fallet grundlagens 16 §:s 1:a moment och lagen om grundutbildning 31:a §. Utbildningsstyrelsen utfärdar dock inga bestämmelser som stöder hemskolade elevers lika behandling.

Anser inte att man som förälder behöver straffas för att man låter sitt barn, sina barn, hemundervisas genom att behöva betala för läromedel etc. Oavsett orsak, om det så är av fri vilja och för barnens bästa, eller på grund av yttre orsaker som familjen inte kan styra över. Föräldrar känner sitt/sina barn bäst, och vet därmed vad dessa behöver för stöd och vägledning.

Vi i Finland kan fortsätta att ha en av världens bästa skolor – låt oss utveckla den i en liberal riktning.

Jag föreslår

  • att samtliga kommuner/städer skall förse elever i grundskolan, vilka hemskolas, fria läromedel
  • att hemskolade elever har rätt till skolläkarvård och kontroller av skolhälsovården
  • att hemskolade elever har rätt till skolpsykolog, kurator, studievägledning och stödundervisning

Sakarias Liimatainen,
SFP Sibbo styrelsemedlem

Partifullmäktiges svar:

Utgångspunkten när läroplikten fullföljs i Finland är att eleven går i traditionell skola där de sociala sammanhangen och skolans stödtjänster är närvarande.

Läroplikten i Finland kan uppfyllas även genom hemundervisning. Såsom motionären konstaterar är kommunen inte skyldig att erbjuda stödtjänster till en elev som undervisas hemma. Detta betyder att en elev som undervisas hemma inte till exempel har rätt till elevvård eller stödundervisning.

Att undervisa sitt barn hemma är ett medvetet val av vårdnadshavaren. Enligt Utbildningsstyrelsen ska kommunen informera vårdnadshavaren vilka rättigheter och förmåner som barnet går miste då barnet undervisas hemma.

Med tanke på barnets bästa och jämlikheten mellan barnen vore det dock viktigt att varje barn har rätt till elevvårdstjänster. Därför är det ändamålsenligt att utreda huruvida detta kunde vara möjligt för barn som undervisas hemma.

Partifullmäktige föreslår

  • att SFP:s representanter tillsammans med Utbildningsstyrelsen ser över hur situationen för elever som undervisas hemma kunde förbättras med tanke på tillgången till läromedel, elevvård och andra stödtjänster