Motion 35 – Ändra arbetstidslagen

Motion

Enligt arbetstidslagens 6 § bestäms arbetstiden i timmar per dag och i timmar per vecka. Arbetstiden kan vara högst 8 t per dygn och högst 40 t i veckan. Inom vissa branscher kan den ordinarie arbetstiden ordnas så att den är högst 120 t under en period om tre veckor, eller högst 80 t under en period om två veckor. Den nuvarande arbetstidslagen är från 1996 och semesterlagen från 2005. Bägge lagar bygger på lagstiftning som har införts på 1940- och på 1970-talet.

Arbetsmarknaden är under ständig förändring. Framtidens arbetsmarknad kommer inte att se ut som den gör idag. Därför behövs också förändringar i arbetstidslagen för att kunna anpassa sig till framtidens arbetsmarknad. En flexiblare arbetstidslag skulle därför vara ett steg i rätt riktning. Allt fler människor jobbar inte längre 8-16, utan arbetstiden kan variera stort mellan olika perioder.
Dold arbetstid är ett annat fenomen som ökar allt mer. Övertidsarbete bör arbetsgivare och arbetstagare enligt nuvarande lagstiftning alltid separat komma överens om. Allt fler känner press på att prestera så väl som möjligt i sitt arbete, men en dags- eller veckobegränsad arbetstid i kombination med en arbetsgivare som av olika skäl inte tillåter övertidsarbete leder i många fall till att arbetstagaren väljer att arbeta hemma under kvällar och helger utan lön.
Därför förespråkar Svensk Ungdom en arbetstidslag som bestäms enligt timmar per månad. Detta är något som såväl arbetsgivare och arbetstagare skulle gynnas av. På detta sätt kan arbetstagaren få mer frihet att bestämma över sin egen arbetstid. Man kan t.ex. en vecka jobba 60 t och en annan 20 t, vilket gör att man bättre kan anpassa arbetstiden enligt mer hektiska och lugnare perioder. Genom lokala avtal kan man vidare förtydliga hur arbetstiden kan fördelas under månaden och anpassa arbetstiden till rådande branschspecifika behov.

Därför föreslår Svensk Ungdom att SFP:s representanter i riksdagen arbetar för:

  • ATT förnya arbetstidslagen så att arbetstiden bestäms i timmar per månad istället för timmar per dag/vecka.

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Arbetstidslagen är en av de grundläggande arbetsskyddslagarna. Målet med lagen är att trygga arbetstagarnas välmående för att orka arbeta ända fram till pensioneringen. Arbetstidslagen från 1996 är föråldrad och uppfyller inte längre sin funktion i ett arbetsliv med mobiltelefoner, bärbara datorer, distansarbete eller interkontinentala arbetsresor.
Inom flera sektorer har arbetsgivare och arbetstagare haft svårigheter att kunna finna gemensamma lösningar i arbetstidsfrågor. Tjänstemän inom teknologiindustrin gör sina arbetsresor till Asien och Amerika på egen fritid, handels- och servicebranschen har svårt att jämna ut arbetstiden mellan säsongsmässiga eller dagliga efterfrågepikar samt handelsbranschens tjänstemän som varit utan kollektivavtal sedan 1990-talet med en kultur av obetald övertid som följd.

Arbetstidslagstiftningen borde ge rum och möjlighet till andra former av arbetstidsmodeller än den traditionella 8-16 – måndag till fredag. Randvillkoret bör ändå vara att allt arbete som utförs till arbetsgivarens förmån skall räknas som arbetstid och att arbetstagaren har reella chanser till fysisk och psykisk återhämtning. Därutöver måste både parternas jämlika status vid förhandlingarna garanteras.

En möjlighet till öka flexibiliteten i arbetslivet kunde vara att definiera arbetskontraktets eller kollektivavtalets arbetstid på månadsbasis. Detta skulle ge arbetstagaren bättre möjligheter att kombinera arbetsliv med familjeliv, minska mängden obeskattat arbete och öka jämställdheten.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att arbetstidslagen moderniseras och ger möjlighet till att definiera arbetstid på månadsbasis.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att arbetstidslagen moderniseras och ger möjlighet till att definiera arbetstid på månadsbasis