Motion 42 – Förnya abortlagen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att kvinnan alltid skall få stöd av medicinsk personal och ha rätt till abort efter läkarbesök utan att nämna någon orsak fram till vecka 12

Behandling

För att göra i abort i Finland måste du alltid uppge ett skäl till varför du vill göra det. I Finland kan man fram till vecka 12 avbryta en graviditet i tidigt skede i följande fall:

– Förlossningen kan utgöra en risk för din hälsa
– Du är under 17 eller över 40 år gammal
– Du har redan fött fyra barn
– Du kan inte ta hand om barnet på grund av en sjukdom

För att avbryta graviditeten krävs i dessa fall en läkares godkännande. En annan godtagbar orsak till abort är av s.k. sociala orsaker, att det med tanke på din livssituation skulle vara en alltför stor belastning att föda barnet eller att ta hand om det. I praktiken kan orsaken vara någon av följande: familjeförhållanden, arbetssituation, boende, framtidsplaner eller ekonomisk situation. I dessa fall behövs två läkares godkännande. Efter vecka 12 krävs ett specialbeslut av Valvira för att få genomföra abort.

Hur aborten genomförs beror på varje individuellt fall. De allra flesta aborter sker medicinskt i dagens läge, men ibland finns behov av skrapning eller kirurgiskt ingrepp. En graviditet räknas från senaste mensens första dag, inte från själva befruktningstillfället.

För Svensk Ungdom är det självklart att varje kvinna har rätt till sin egen kropp och till att fatta beslut om abort. I Finland görs årligen ca 10 000 aborter. Siffran har sjunkit under hela 2000-talet, men för individen är det alltid ett stort beslut. Omkring 90 % av aborterna görs idag av sociala skäl. Bestämmelserna om sociala skäl är dock i nuvarande lagstiftning luddigt formulerade, vilket kan ge den enskilda läkaren stor auktoritet. Detta är problematiskt eftersom det leder till att personer som söker abort i dagsläget kan försättas i olika ställning. I vissa delar av landet får alla kvinnor göra abort mer eller mindre utan någon större diskussion, medan besluten kan ifrågasättas och prövas betydligt hårdare av läkare i andra delar av landet, till exempel om den egna övertygelsen och tron spelar in. Liknande fall har lyfts upp i media bara under senaste år i Finland. Det är viktigt att beakta att de flesta aborter utförs i åldern 20-24, och personen i fråga sannolikt befinner sig i en känslig situation i och med den oönskade graviditeten.

Sverige upplevs ofta som ett föregångarland i fråga om kvinnors rättighet. Sverige har även en abortlagstiftning som skiljer sig från Finlands. I Sverige tillåts abort utan att behöva uppge något särskilt skäl fram till vecka 18, varefter ett tillstånd av Socialstyrelsen krävs. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten, såsom ålder, problem med alkohol eller droger, psykisk ohälsa eller att fostret har någon allvarlig skada eller missbildning. Oavsett en mer liberal lagstiftning sker dock de flesta aborter (ca 75 %) inom de första 9 veckorna av graviditeten även i Sverige.

Alla ska ha rätt till sin egen kropp. Det är absurt att lagen än idag utgår från att rätten till abort endast kan tillämpas om kvinnan uppfyller vissa villkor, och inte med avstamp i hennes egen vilja och kropp. Den ojämlikhet som uppstår och den osäkra rättssituation kvinnor, i många fall unga sådana, försätts i skulle försvinna om alla hade rätt till abort utan krav på någon specifik orsak. Aborter förebyggs inte genom strikta krav och förbud. En friare abortlagstiftning kombinerat med gratis preventivmedel för unga skulle däremot minska antalet oönskade graviditeter och stärka kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter.

Svensk Ungdom anser att människans kroppsliga och reproduktiva integritet och självbestämmanderätt är en grundläggande rättighet. Inskränkningar måste baseras på noga avvägd grund, och på basis av objektiva fakta. Även om alla medicinska och kirurgiska åtgärder alltid medför någon mån av risk, kan SU inte identifiera någon punkt mellan vecka 12 och 18 i en graviditet som skulle motivera ett ogiltigförklarande av individens egna val och integritet. Därför ser Svensk Ungdom att Finland ska följa Sveriges exempel och tillåta abort utan något särskilt skäl fram till vecka 18.

Abort är sällan ett enkelt val och ingreppet är ofta både fysiskt och psykiskt betungande. En förnyad abortlagstiftning skulle stärka kvinnans ställning och självbestämmanderätt över sin egen kropp.

Därför föreslår Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen ska arbeta för:

  • ATT kvinnor i Finland ska ha rätt till abort utan att uppge någon specifik orsak upp till vecka 18.

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Antalet aborter har minskat i Finland precis som motionärerna lyfter fram. Arbetet med att minska antalet aborter pågår, och försök med gratis preventivmedel för unga har utfallit väl i de kommuner som gått in för det. En abort är alltid en allvarlig sak för kvinnan som väljer att genomföra aborten, och det finns goda skäl till att arbeta med att det finns så få orsaker att göra en abort som möjligt. En stor del av de som gör aborter är unga, och det är viktigt att situationen blir så bra som möjligt så att inte onödig psykisk stress åsamkas patienten.

I Sverige görs det betydligt flera aborter än i Finland. Motionärerna lyfter fram skillnaderna i abortlagstiftningen mellan Sverige och Finland. Finlands lag om avbrytande av havandeskap säger att abort kan göras på grundval av tillståndsbeslut av två läkare och innan havandeskap avbryts, bör den som begär abort, underrättas om abortens betydelse och verkningar. Den möjligheten saknas med en lagstiftning som den i Sverige. Eftersom en abort alltid bör tas på allvar är det viktigt att trygga kvinnans välmående och säkerhet. Att möjliggöra undersökningar av kvinnans fysiska och mentala hälsa utgör en trygghetsfaktor för patienten.

Finlands lagstiftning ger, till skillnad från den svenska lagstiftningen, ett ytterligare stöd i en svår situation, ett skydd vi inte ska rasera.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att kvinnan alltid skall få stöd av medicinsk personal och ha rätt till abort efter läkarbesök utan att nämna någon orsak fram till vecka 12