Motion 13 – Samnordisk elektronisk identifiering

Motion

För några år sedan initierades en diskussion i Nordiska Rådet om nordiskt medborgarskap (Nordiska Rådet nr 1168) och diskussionen har fortsatt. Nordiska Rådet har också uttryckt intresse att se framåt, att vara mer proaktivt i samband med denna diskussion. Vidare har man arbetat med att avveckla gränshinder. Ett steg på vägen skulle vara en samnordisk gemensam elektronisk identifiering.

Med tanke på hur vanligt det är för finlandssvenskar att tidvis arbeta eller studera i ett annat nordiskt land borde SFP verka för att minimera gränshindren. För att kunna utnyttja olika nordiska myndigheters digitala tjänster på nätet krävs elektronisk identifiering vilket idag inte fungerar utanför ditt hemland. Gemensam nordisk elektronisk identifiering skulle lösa detta gränshinder.

Vi hoppas att SFP skall arbeta intensivt för en samnordisk elektronisk identifiering. Detta borde ligga i tiden då de nordiska bankerna just nu arbetar med att samordna bankkodsystemet.

Enligt Finlex 29.6.2016/533 §11 kan en leverantör av identifieringstjänster som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet certifieras i Finland. Så lagstiftningen borde inte ligga i vägen då det sannolikt finns motsvarande förutsättningar i de övriga nordiska länderna.

Att-sats

Att SFP via Nordet Rådet initierar frågan om samnordisk elektronisk identifiering

Motionär

SFP Dragnäsbäck-Hemstrand

Ulla Salmenheimo-West

Mikael Frejman

Partfullmäktiges svar

Nordiska rådet var den första regionen som införde fri rörlighet för sina medborgare. Vi har kunnat resa utan pass mellan de nordiska länderna 1952. Med tanke på vilken start det nordiska samarbetet fick skulle man tro att vi skulle ha kommit längre idag, mer än 60 år senare. Vi lever ännu med ett flertal gränshinder trots att rörligheten mellan länderna ökat. Det handlar om konkreta hinder som försvårar nordbors möjligheter att kunna bosätta sig, arbeta eller studera i ett annat nordiskt land. Dagens nordiska marknad kräver att man borde kunna avlägsna vardagens gränshinder och stöda den fria rörligheten. Det skulle gynna sysselsättningen, näringslivet och utbildningsmöjligheterna i Norden.

Svenska folkpartiets representanter har genom Mittengruppen i Nordiska rådet varit de drivande krafterna för att initiativet om nordiskt medborgarskap drivits vidare och vidareförädlats. Partiordförande Anna-Maja Henriksson har fått uppdraget som talesperson för Nordiska rådet i denna fråga. En av följderna har varit en rekommendation om införandet av e-identifikation.

Nordiska rådets session i oktober 2017 rekommenderade de nordiska regeringarna att införa ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden. Mer specifikt inbegriper rekommendationen att låta de nordiska ländernas folkbokföringsmyndigheter erkänna varandras identifikation av medborgarna i Norden, att säkra att de nordiska ländernas e-identifikation- och e-signatursystem igenkänns och erkänns över gränserna så att medborgarna i Norden inkluderas i en digital kultur där interoperabla system involverar alla sektorer och låter den enskilde medborgaren verka i en nordisk vardag utan problem med att identifiera sig.

Det är glädjande att Nordiska rådet på bred front över lands- och partigränser nu tar frågan om e-id på stort allvar. En expertgrupp som ministerrådet tillsatt arbetar nu vidare med frågan för att ytterligare avskaffa gränshinder och skapa förutsättningar för Norden att vara föregångare när det gäller dylika identifieringslösningar för medborgarna.

Det som nu sker för det nordiska samarbetet framåt i en positiv anda och gör att norden ytterligare integreras. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet att kunna gå fram i en gemensam fråga som kan få stor och konkret betydelse i människors vardag.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att SFP:s representanter i Nordiska rådet fortsätter att driva frågan om elektronisk identifiering och försöker, tillsammans med Mittengruppen i Nordiska rådet, påverka de nordiska regeringarna och Nordiska ministerrådet att förverkliga detta i praktiken.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att SFP:s representanter i Nordiska rådet fortsätter att driva frågan om elektronisk identifiering och försöker, tillsammans med Mittengruppen i Nordiska rådet, påverka de nordiska regeringarna och Nordiska ministerrådet att förverkliga detta i praktiken.