Motion 14 – Användandet av organ för hörande

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • att säkra tillräckliga resurser samt tillräcklig handledning och stöd för ungdomsfullmäktige
 • att ungdomsfullmäktige hörs
 • att på riksplanet efterlysa tydligare direktiv för hörande samt arbeta för att riktade medel ges nationellt för att stöda utvecklandet av verksamheten för Ungdomsfullmäktige, Äldrerådet samt Rådet för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.
 • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att delta i kommun-/stadsstyrelsen och nämnder
 • att förtroendevalda uppmanas att använda sig av ungdomsfullmäktige där det är tillämpbart
 • att ungdomarnas påverkningsmöjligheter garanteras i landskapens samtliga organ
 • att budgetmedel tas in i kommunens budget under en egen rubrik i anslutning till ungdoms- och fritidsverksamheten

Behandling

Att ha ett ungdomsfullmäktige samt hörande av barn och unga är lagstadgat på flera nivåer, dels genom nationell lagstiftning, dels genom FN:s barnkonvention.

De flesta kommuner och städer i Finland har numera inrättat ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd. Det finns dock stor variation i vilken grad dessa organ används. Syftet med lagen, och den närmast ordagranna formuleringen, är att ”barn och unga ska höras i ärenden som berör dem”.

Tyvärr saknas en systematik. I vilken grad de unga hörs lämnas åt en godtycklighet av förtroendevalda och tjänstemän. Det fastslås inte heller i lagen vilka konsekvenserna är om inte hörandeprocessen sköts.

När en kommun exempelvis bygger ett äldreboende är det oftast naturligt att både äldreråd och handikappråd involveras i processen och hörs på något sätt. Precis lika naturligt borde ungdomsfullmäktige involveras exempelvis i byggande av skolor och utvecklandet av kommunal verksamhet som rör deras vardag.

Att tillsätta ungdomsfullmäktigen och motsvarande som inte används i sitt korrekta syfte kan skada förtroendet för demokrati och på sikt minska intresset för politiskt arbete bland kommande generationer. Ges inte de unga riktiga uppdrag att arbeta med blir de oftast arrangörer av allt från discon till volleybollturneringar vilket inte är syftet, de är inte fritidssektorns förlängda arm utan just ett organ för hörande.

Ett gott exempel på bra förvaltningskultur/system är den som kyrkan i Finland genomfört med sin barnkonsekvensbedömning vid beslutsfattande. Samma systematik kunde användas kommunalt i reviderad form och även omfatta äldre- och handikappråd.

Det är speciellt angeläget att höra gräsrötternas och användarnas röst i dagens läge då stora landskaps- och vårdreformen är i sin linda. Här har äldreråden, handikappråden, ungdomsfullmäktige och andra motsvarande organ en otroligt viktig roll.

Att-sats

Förtroendevalda inom SFP i våra kommuner på alla nivåer uppmanas att använda sig ungdomsfullmäktige där det är tillämpbart och försäkra sig om att tillräckliga resurser finns i form av handledning och stöd. På sikt bör även förvaltningskulturen ändras så att det vid beredning av ärenden konstateras om hörande behövs eller inte för att undvika exempelvis återremittering för att hörandet inte skett.

På riksplanet bör även tydligare direktiv efterlysas och SFP bör arbeta för att riktade medel nationellt ges för att stödja utvecklande verksamhet för de olika hörandeorganen lokalt.

Motionär

Jonas Rönnqvist

Mikko Ollikainen

Partfullmäktiges svar

Motionären är ute i ett aktuellt ärende. Den nya Kommunallagen (410/2015) tillämpades första gången i sin helhet efter fjolårets kommunalval och i den nya kommunallagen är ungas rätt att påverka det kommunala beslutsfattande stadgat tydligare än tidigare. Ur lagen kan vi läsa bl.a. följande:

”26 § Ungdomsfullmäktige

Kommunstyrelsen ska inrätta ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga (ungdomsfullmäktige) för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för ungdomsfullmäktiges eller påverkansgruppens verksamhetsförutsättningar. Ungdomsfullmäktige kan vara gemensamt för flera kommuner.

Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga. Ungdomsfullmäktige ska tas med när barns och ungas deltagande och hörande av barn och unga utvecklas i kommunen.”

Den nya kommunallagen har för även förstärkt rollerna för Äldrerådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning.

Utöver detta stadgas det om kommunens ansvar i ungdomsarbete och ungdomspolitik även i Ungdomslagen (1285/2016):

”8 § Kommunens ansvar

Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunernas uppgifter. När kommunen förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § ska den med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.

Vid skötseln av den uppgift som avses i 1 mom. ska kommunen vid behov samarbeta med andra myndigheter som producerar tjänster för unga samt med de unga, deras familjer, organisationer på ungdomsområdet, församlingar och andra aktörer som bedriver ungdomsarbete.”

Motionären lyfter upp väsentlig information gällande andan i dessa lagar och är på rätt spår med att vi också inom Svenska folkpartiet ska möjliggöra och stöda ungdomars möjligheter att behandla och påverka de beslut som påverkar deras vardag. Lagen ger en tydlig skrivning gällande ungdomsfullmäktiges roll och också gällande uppgifterna. Samtidigt så är det också viktigt att övriga påverkningsorgan inom kommunen har samma möjlighet att höras i frågor som gäller dem.

SFP har tagit ett aktivt grepp när det gäller att jobba för barn och ungas väl och har exempelvis jobbat för att det också inom Helsingfors stad görs en barnkonsekvensbedömning i samband med bokslutet. Barnkonsekvensbedömningar borde göras på flera av de större besluten i kommunerna.

SFP arbetar för barnens och de ungas väl i alla kommuner och landskap. Vi arbetar även för att övriga påverkansorgan har en reell möjlighet att påverka beslut som berör dom.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

 • att säkra tillräckliga resurser samt tillräcklig handledning och stöd för ungdomsfullmäktige
 • att ungdomsfullmäktige hörs i alla de frågor som berör barn och unga och att detta konstateras skilt för alla beslut i kommunerna 
 • att på riksplanet efterlysa tydligare direktiv för hörande samt arbeta för att riktade medel ges nationellt för att stöda utvecklandet av verksamheten för Ungdomsfullmäktige, Äldrerådet samt Rådet för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.
 • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att delta i kommun-/stadsstyrelsen och nämnder
 • att förtroendevalda uppmanas att använda sig av ungdomsfullmäktige där det är tillämpbart