Motion 17 – En 16-åring ska få påverka!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att en 16-åring ska få rätt att starta och skriva under medborgarinitiativ.

Behandling

Enligt Strafflagens 3 kap. 4 § förutsätts för straffansvar att gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har fyllt femton år och är tillräknelig. I början av varje kalenderår skickar Skatteförvaltningen ett skattekort till alla som fyller minst 16 år under året. Även 13–15-åringar kan på vissa villkor utföra lätt arbete, och betalar då skatt på sin lön. Unga personer är med andra ord straffrättsligt skyldiga och skattepliktiga vid 16 års ålder, men har få möjligheter att påverka eftersom de varken får rösta i val, eller skriva under eller starta medborgarinitiativ. På kommunalt plan har en 15-åring redan i dag möjligheten att ta initiativ till folkomröstningar, så varför skulle det här inte tillämpas även på ett nationellt plan?

Det finns många goda argument för ökade samhälleliga påverkningsmöjligheter för en 16-åring. Det skulle exempelvis bidra till att skifta fokus till frågor som verkligen berör unga och ge en mer välinformerad och framtidsfokuserad debatt gällande bland annat utbildnings-, integrations- och klimatfrågor. Dagens 16-åringar besitter tack vare modern teknologi och undervisning mer kunskap och information om världen, samhället och politik än någon generation innan dem, så man kan inte använda okunskap som argument mot ökade påverkningsmöjligheter för en 16-åring. Dessutom är demokrati i sista hand inte en fråga om kompetens eller kunskap, utan om folkvälde, och att så många som möjligt har möjlighet att delta i beslutsfattandet.

Att-sats

Därför anser Svensk Ungdom att SFP ska arbeta för:

  • att rösträttsåldern sänks till 16 år i alla finländska val.
  • att en 16-åring ska få rätt att starta och skriva under medborgarinitiativ.

Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo, Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg, Förbundssekreterare

Partfullmäktiges svar

SFP arbetar för att höja på valdeltagandet i alla åldersgrupper. Inom de kommande 12 månaderna kommer vi troligvis att ha tre olika val, där landskapsvalet är helt nytt. Att aktivera medborgarna och väcka intresse för valen är viktigt för att öka valdeltagandet. Åtgärder som strävar till att höja valdeltagandet är därför mycket välkomna.

Intresset bland ungdomar för politik och samhället ska stimuleras på olika sätt. I och med den ökande valfriheten i utbildningen är det av stor vikt att den allmänbildande undervisningen är stark från början. Nya samhällstrender leder till att t.ex. kritisk tolkning av nyheter blir en allt viktigare medborgarfärdighet.

Frågan om rösträttsålder har även tidigare behandlats. Rösträttsåldern har vanligtvis förknippats med myndighetsåldern. Dessutom har det varit logiskt att röstningsåldern och valbarhetsåldern är de samma. Motionären har riktigt påpekat att det samhälleliga ansvaret på många sätt börjar redan före 18-års åldern. Däremot är fortfarande en stor del av både rättigheterna och skyldigheter förknippade med myndighetsåldern, några exempel är att vårdnadshavares ansvar slutar, rätten till barnbidrag slutar, man blir värnpliktig, man får rätt att ingå äktenskap, spela penningspel, ta körkort, köpa alkohol och tobak osv.

Valdeltagandet har under de senaste åren varit betydligt lägre bland unga. Om röstningsåldern skulle sänkas, skulle åtgärden onekligen aktivera en del men den skulle inte nödvändigtvis ha en märkbar inverkan på åldersgruppen i stort. I och med att antalet röstberättigade skulle öka kraftigt samtidigt som valdeltagandet onekligen skulle sjunka, kunde det leda till att legitimiteten för vårt demokratiska system kunde ifrågasättas.

Enligt 3 § i lagen om medborgarinitiativ får ett medborgarinitiativ väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. I regeringens proposition RP 60/2010 rd beskrivs initiativrätten på följande sätt. ” Initiativrätten ska vara beroende av rösträtt och finskt medborgarskap. Detta är en motiverad utgångspunkt eftersom det är fråga om påverkningsmöjligheter på statlig nivå.” (s. 25-26). Enligt kommunallagens 23 § har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.  Såsom motionären påpekar är initiativrätten på kommunal nivå inte bunden till rösträtt.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att en 16-åring ska få rätt att starta och skriva under medborgarinitiativ.