Motion 36 – Kvacksalveri hör till det förflutna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att en kvacksalverilag införs i Finland och att det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder.
  • att information om vikten att vaccinera sitt barn, och riskerna att låta bli att vaccinera sitt barn, ges i samband med rådgivningsbesök

Behandling

Vaccinationer är den viktigaste faktorn, efter mat och rent vatten, som påverkar hälsa på global nivå. Sjukdomar som mässling och polio har nästan utrotats på nationell nivå sedan deras motverkande vacciner togs in i det nationella vaccinationsprogrammet. Men en oroväckande trend har uppdagats där föräldrar vägrar vaccinera sina barn, ofta i tron på alternativa vårdformer och vaccinernas obevisade biverkningar.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom och i praktiken skulle alla barn i en ovaccinerad befolkning insjukna. Följdsjukdomarna kan i sin tur leda till döden. Endast en tillräckligt hög vaccinationstäckning kan hålla mässlingen borta. Enligt Världshälsoorganisationen WHO borde vaccinationsgraden ligga på 95 procent av befolkningen för att flockimmunitet ska uppnås. Stora regionala fluktuationer i den här procenten förekommer i dagens Finland, vilket ger befolkningen på dessa områden ett märkbart sämre skydd.

Det finns personer som är medicinskt bevisat överkänsliga för vacciner p.g.a. allergi eller diverse immunsjukdomar, och som därför inte kan bli vaccinerade mot alla sjukdomar. Dessa personer har ett lägre individuellt skydd mot sjukdomar än vad den vaccinerade befolkningen har. De skyddas dock om t vaccinationstäckningen i deras omgivning är tillräckligt hög, så att flockimmuniteten skyddar dem med. Därmed är vaccinationer en samhällsfråga, inte enbart en individfråga.

Det är oroväckande hur man i vissa regioner i ökande grad bortser från vaccinernas goda verkan, och att man i stället i allt större grad använder sig av alternativ medicin.  Medvetenheten bör ökas och vaccinationer borde tas upp på ett bredare plan i hälsokunskapsundervisningen i skolan. På mödrarådgivningen bör man ordentligt förespråka vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet och se till att föräldrarna verkligen är medvetna om konsekvenserna av att inte låta vaccinera sitt barn.

Man bör införa en lagstiftning som begränsar alternativ medicin, på så vis att endast legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att ha hand om vården för vissa sjukdomar. Utövare och försäljare av alternativ medicin ska registreras och deras verksamhet bör genomgå granskning. Man bör förbjuda minderåriga från användningen av vetenskapligt påvisat farliga alternativa vårdmetoder.

Att-sats

Svensk Ungdom vill:

  • att anmälan till socialskyddet görs då föräldrar motsätter sig att deras barn ges vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (Rotavirus, Pneumokockvaccin,”fem-i-ett-vaccinet”, MPR-vaccinet, influensavaccin (för riskgrupper), ”fyra-i-ett-vaccinet”, HPV-vaccin samt påfyllningsdoser).
  • att självrisken för sjukvårdskostnader, som t.ex för poliklinikbesök, är högre för ovaccinerade.
  • att man i Finland inför en lag som begränsar skadlig alternativ medicin.
  • att det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder.

Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo
Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionen behandlar ett ämne som varit framme i samhällsdiskussionen på senare tid. I Sverige har en  lag mot kvacksalveri varit i kraft från 1960-1999. Samma bestämmelser ingår nu i patientsäkerhetslagen. Den som inte har ett legitimerat yrke, oftast läkare, får inte behandla cancer, diabetes eller epilepsi – och inte heller smittsamma sjukdomar som hiv och tuberkulos osv.

I Finland har en liknande kvacksalverilag varit på tal, senast i samband med användningen av silvervatten som alternativ till medicin för barn. Två personer som hade ordinerat silvervatten åtalas för misshandel. Omsorgsminister Annika Saarikko är intresserad av att stifta en lag mot kvacksalveri men lät meddela i en kommentar till Yle (18.1.2018) att Social- och hälsovårdsministeriet saknar resurser för att bereda lagen så här i slutet av regeringsperioden.

Vad exakt en anmälan till de sociala myndigheterna skulle ha för betydelse för blir oklart i motionen. Eftersom ett lagstadgat vaccinationstvång inte föreligger finns det inte heller någon orsak att införa ett anmälningstvång till socialen.

Att riskbeteende skulle leda till högre kostnad hör inte till de normala principerna för ett välfärdssamhälle. Enligt det av motionären anförda argumentet borde det logiskt sett innebära att också annat riskbeteende skulle bestraffas med högre vårdavgifter. En sådan politik har SFP inte drivit.

De allra flesta blivande mammorna möter hälsovårdare och/eller barnmorskor på rådgivningarna både under sin graviditet och efteråt. Information om riskerna med att låta bli att vaccinera sina barn bör tydligt komma fram, inte bara frågan om man tänker vaccinera sitt barn.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att en kvacksalverilag införs i Finland och att det blir straffbart för vårdnadshavare att utsätta sina barn för påvisat farliga alternativa vårdmetoder.
  • att information om vikten att vaccinera sitt barn, och riskerna att låta bli att vaccinera sitt barn, ges i samband med rådgivningsbesök